Śiva Sahasranāma – 1008 imena Śive

अथ शिवसहस्रनामावलिः शिवार्पणम्‌॥ atha śivasahasranāmāvaliḥ śivārpaṇam||   ॐ स्थिराय नमः। om sthirāya namaḥ| ॐ स्थाणवे नमः। om sthāṇave namaḥ| ॐ […]