Upapada

Partnerstva su definitivno jedna od najkontraverznijih tema vezanih za astrologiju današnjice. Dva Gurua Brihaspati i Šukračarja su zauzeli svoje pozicije u Nasagika daši od dvanaeste do pedesete godine, i jedan i drugi predstavljaju partnere u muškom i ženskom horoskopu i centralna su dešavanja u životu. १। उपपदं पदं पित्रनुचरात्॥ 1| upapadaṁ padaṁ pitranucarāt|| Arudha od dvanaeste bhave (brojano…

Kretanje Rašija

Na koji način će osoba donositi odluke i kako će snalaziti u životu, u natalnom čartu se može vidjeti preko osobina Rašija. U Brihat Parašara Hora Šastri postoji podjela Rašija po pitanju načina kretanja. Čatušpada Rašiji su oni koji pomoću sopstvene snage dolaze do stvari. Oni kojima će fizička snaga puno značiti u životu. Dvipada…

Phaladīpikā – Četvrta Adhyāya  (Dio 4) Mantreśvara

  चतुर्थोऽध्यायः caturtho’dhyāyaḥ ग्रहबल – Graha bala वीर्यंशड्विधमाहकालजबलंचेबलंस्वोच्चजं दिग्विर्यंत्वयनोद्भवंदिविषदांस्थानोद्भवंचक्रमात्। निश्यारेन्दुसिताःपरेदिविसदाज्ञःशुक्लपक्षेशुभाः कृष्णेऽन्येचनिजाब्दमासदिनहोरास्वङ्ध्रिवृधद्ध्याक्रमात्॥१॥ vīryaṁ śaḍvidhamāha kālajabalaṁ ceabalaṁ svoccajaṁ digviryaṁ tvayanodbhavaṁ diviṣadāṁ sthānodbhavaṁ ca kramāt | niśyārendusitāḥ pare divi sadā jñaḥ śuklapakṣe śubhāḥ kṛṣṇe’nye ca nijābdamāsadinahorāsvaṅdhrivṛdhaddhyā kramāt || 1||   Postoji šest snaga Graha i one su: (1) Kālaja ili privremena, (2) Ceṣṭā  ili kretanje (3) uccaja –…

Rekli su o Vedskoj Astrologiji

Opis Astrologije पितामह-नारद-वसिष्ट-कश्यपादिसुनिर्मितं ज्योतिश्शास्त्रैकस्कन्धरुपं जन्मनानाविधफलादेश्फलकं वेदचक्षुरुपं द्विजानामध्ययनीयं शास्त्रं होराशब्द वाज्यम्। pitāmaha-nārada-vasiṣṭa-kaśyapādisunirmitaṁ jyotiśśāstraikaskandharupaṁ janmanānāvidhaphalādeśphalakaṁ vedacakṣurupaṁ dvijānāmadhyayanīyaṁ śāstraṁ horāśabda vājyam | Nauka (Šastra) astrologije, označena riječju Hora, je objavljena od strane mudraca Pitamahe (Univerzalnog Oca, Brahme), Narade, Vašište i Kašjape. Sastoji se od Skandhe i reflektuje različite vrste efekata na rođenju. Ona je oči Veda i treba…