Śiva Sahasranāma – 1008 imena Śive

अथ शिवसहस्रनामावलिः शिवार्पणम्‌॥

atha śivasahasranāmāvaliḥ śivārpaṇam||

 

ॐ स्थिराय नमः।

om sthirāya namaḥ|

ॐ स्थाणवे नमः।

om sthāṇave namaḥ|

ॐ प्रभवे नमः।

om prabhave namaḥ|

ॐ भीमाय नमः।

om bhīmāya namaḥ|

ॐ प्रवराय नमः।

om pravarāya namaḥ|

ॐ वरदाय नमः।

om varadāya namaḥ|

ॐ वराय नमः।

om varāya namaḥ|

ॐ सर्वात्मने नमः।

om sarvātmane namaḥ|

ॐ सर्वविख्याताय नमः।

om sarvavikhyātāya namaḥ|

ॐ सर्वस्मै नमः। १०।

om sarvasmai namaḥ| 10|

ॐ सर्वकराय नमः।

om sarvakarāya namaḥ|

ॐ भवाय नमः।

om bhavāya namaḥ|

ॐ जटिने नमः।

om jaṭine namaḥ|

ॐ चर्मिणे नमः।

om carmiṇe namaḥ|

ॐ शिखण्डिने नमः।

om śikhaṇḍine namaḥ|

ॐ सर्वाङ्गाय नमः।

om sarvāṅgāya namaḥ|

ॐ सर्वभावनाय नमः।

om sarvabhāvanāya namaḥ|

ॐ हराय नमः।

om harāya namaḥ|

ॐ हरिणाक्षाय नमः।

om hariṇākṣāya namaḥ|

ॐ सर्वभूतहराय नमः। २०।

om sarvabhūtaharāya namaḥ| 20|

ॐ प्रभवे नमः।

om prabhave namaḥ|

ॐ प्रवृत्तये नमः।

om pravṛttaye namaḥ|

ॐ निवृत्तये नमः।

om nivṛttaye namaḥ|

ॐ नियताय नमः।

om niyatāya namaḥ|

ॐ शाश्वताय नमः।

om śāśvatāya namaḥ|

ॐ ध्रुवाय नमः।

om dhruvāya namaḥ|

ॐ श्मशानवासिने नमः।

om śmaśānavāsine namaḥ|

ॐ भगवते नमः।

om bhagavate namaḥ|

ॐ खचराय नमः।

om khacarāya namaḥ|

ॐ गोचराय नमः। ३०।

om gocarāya namaḥ| 30|

ॐ अर्दनाय नमः।

om ardanāya namaḥ|

ॐ अभिवाद्याय नमः।

om abhivādyāya namaḥ|

ॐ महाकर्मणे नमः।

om mahākarmaṇe namaḥ|

ॐ तपस्विने नमः।

om tapasvine namaḥ|

ॐ भूतभावनाय नमः।

om bhūtabhāvanāya namaḥ|

ॐ उन्मत्तवेषप्रच्छन्नाय नमः।

om unmattaveṣapracchannāya namaḥ|

ॐ सर्वलोकप्रजापतये नमः।

om sarvalokaprajāpataye namaḥ|

ॐ महारूपाय नमः।

om mahārūpāya namaḥ|

ॐ महाकायाय नमः।

om mahākāyāya namaḥ|

ॐ वृषरूपाय नमः। ४०।

om vṛṣarūpāya namaḥ| 40|

ॐ महायशसे नमः।

om mahāyaśase namaḥ|

ॐ महात्मने नमः।

om mahātmane namaḥ|

ॐ सर्वभूतात्मने नमः।

om sarvabhūtātmane namaḥ|

ॐ विश्वरूपाय नमः।

om viśvarūpāya namaḥ|

ॐ महाहणवे नमः।

om mahāhaṇave namaḥ|

ॐ लोकपालाय नमः।

om lokapālāya namaḥ|

ॐ अन्तर्हितत्मने नमः।

om antarhitatmane namaḥ|

ॐ प्रसादाय नमः।

om prasādāya namaḥ|

ॐ हयगर्धभये नमः।

om hayagardhabhaye namaḥ|

ॐ पवित्राय नमः। ५०।

om pavitrāya namaḥ| 50|

ॐ महते नमः।

om mahate namaḥ|

ॐ नियमाय नमः।

om niyamāya namaḥ|

ॐ नियमाश्रिताय नमः।

om niyamāśritāya namaḥ|

ॐ सर्वकर्मणे नमः।

om sarvakarmaṇe namaḥ|

ॐ स्वयंभूताय नमः।

om svayaṁbhūtāya namaḥ|

ॐ आदये नमः।

om ādaye namaḥ|

ॐ आदिकराय नमः।

om ādikarāya namaḥ|

ॐ निधये नमः।

om nidhaye namaḥ|

ॐ सहस्राक्षाय नमः।

om sahasrākṣāya namaḥ|

ॐ विशालाक्षाय नमः।६०।

om viśālākṣāya namaḥ|60|

ॐ सोमाय नमः।

om somāya namaḥ|

ॐ नक्षत्रसाधकाय नमः।

om nakṣatrasādhakāya namaḥ|

ॐ चन्द्राय नमः।

om candrāya namaḥ|

ॐ सूर्याय नमः।

om sūryāya namaḥ|

ॐ शनये नमः।

om śanaye namaḥ|

ॐ केतवे नमः।

om ketave namaḥ|

ॐ ग्रहाय नमः।

om grahāya namaḥ|

ॐ ग्रहपतये नमः।

om grahapataye namaḥ|

ॐ वराय नमः।

om varāya namaḥ|

ॐ अत्रये नमः। ७०।

om atraye namaḥ| 70|

ॐ अत्र्या नमस्कर्त्रे नमः।

om atryā namaskartre namaḥ|

ॐ मृगबाणार्पणाय नमः।

om mṛgabāṇārpaṇāya namaḥ|

ॐ अनघाय नमः।

om anaghāya namaḥ|

ॐ महातपसे नमः।

om mahātapase namaḥ|

ॐ घोरतपसे नमः।

om ghoratapase namaḥ|

ॐ अदीनाय नमः।

om adīnāya namaḥ|

ॐ दीनसाधकाय नमः।

om dīnasādhakāya namaḥ|

ॐ संवत्सरकराय नमः।

om saṁvatsarakarāya namaḥ|

ॐ मन्त्राय नमः।

om mantrāya namaḥ|

ॐ प्रमाणाय नमः।८०।

om pramāṇāya namaḥ|80|

ॐ परमायतपसे नमः।

om paramāyatapase namaḥ|

ॐ योगिने नमः।

om yogine namaḥ|

ॐ योज्याय नमः।

om yojyāya namaḥ|

ॐ महाबीजाय नमः।

om mahābījāya namaḥ|

ॐ महारेतसे नमः।

om mahāretase namaḥ|

ॐ महाबलाय नमः।

om mahābalāya namaḥ|

ॐ सुवर्णरेतसे नमः।

om suvarṇaretase namaḥ|

ॐ सर्वज्ञाय नमः।

om sarvajñāya namaḥ|

ॐ सुबीजाय नमः।

om subījāya namaḥ|

ॐ बीजवाहनाय नमः।९०।

om bījavāhanāya namaḥ|90|

ॐ दशबाहवे नमः।

om daśabāhave namaḥ|

ॐ अनिमिशाय नमः।

om animiśāya namaḥ|

ॐ नीलकण्ठाय नमः।

om nīlakaṇṭhāya namaḥ|

ॐ उमापतये नमः।

om umāpataye namaḥ|

ॐ विश्वरूपाय नमः।

om viśvarūpāya namaḥ|

ॐ स्वयंश्रेष्ठाय नमः।

om svayaṁśreṣṭhāya namaḥ|

ॐ बलवीराय नमः।

om balavīrāya namaḥ|

ॐ अबलोगणाय नमः।

om abalogaṇāya namaḥ|

ॐ गणकर्त्रे नमः।

om gaṇakartre namaḥ|

ॐ गणपतये नमः।१००।

om gaṇapataye namaḥ|100|

ॐ दिग्वाससे नमः।

om digvāsase namaḥ|

ॐ कामाय नमः।

om kāmāya namaḥ|

ॐ मन्त्रविदे नमः।

om mantravide namaḥ|

ॐ परमाय मन्त्राय नमः।

om paramāya mantrāya namaḥ|

ॐ सर्वभावकराय नमः।

om sarvabhāvakarāya namaḥ|

ॐ हराय नमः।

om harāya namaḥ|

ॐ कमण्डलुधराय नमः।

om kamaṇḍaludharāya namaḥ|

ॐ धन्विने नमः।

om dhanvine namaḥ|

ॐ बाणहस्ताय नमः।

om bāṇahastāya namaḥ|

ॐ कपालवते नमः।११०।

om kapālavate namaḥ|110|

ॐ अशनये नमः।

om aśanaye namaḥ|

ॐ शतघ्निने नमः।

om śataghnine namaḥ|

ॐ खड्गिने नमः।

om khaḍgine namaḥ|

ॐ पट्टिशिने नमः।

om paṭṭiśine namaḥ|

ॐ आयुधिने नमः।

om āyudhine namaḥ|

ॐ महते नमः।

om mahate namaḥ|

ॐ स्रुवहस्ताय नमः।

om sruvahastāya namaḥ|

ॐ सुरूपाय नमः।

om surūpāya namaḥ|

ॐ तेजसे नमः।

om tejase namaḥ|

ॐ तेजस्कराय निधये नमः।१२०।

om tejaskarāya nidhaye namaḥ|120|

ॐ उष्णीषिणे नमः।

om uṣṇīṣiṇe namaḥ|

ॐ सुवक्त्राय नमः।

om suvaktrāya namaḥ|

ॐ उदग्राय नमः।

om udagrāya namaḥ|

ॐ विनताय नमः।

om vinatāya namaḥ|

ॐ दीर्घाय नमः।

om dīrghāya namaḥ|

ॐ हरिकेशाय नमः।

om harikeśāya namaḥ|

ॐ सुतीर्थाय नमः।

om sutīrthāya namaḥ|

ॐ कृष्णाय नमः।

om kṛṣṇāya namaḥ|

ॐ शृगालरूपाय नमः।

om śṛgālarūpāya namaḥ|

ॐ सिद्धार्थाय नमः।१३०।

om siddhārthāya namaḥ|130|

ॐ मुण्डाय नमः।

om muṇḍāya namaḥ|

ॐ सर्वशुभङ्कराय नमः।

om sarvaśubhaṅkarāya namaḥ|

ॐ अजाय नमः।

om ajāya namaḥ|

ॐ बहुरूपाय नमः।

om bahurūpāya namaḥ|

ॐ गन्धधारिणे नमः।

om gandhadhāriṇe namaḥ|

ॐ कपर्दिने नमः।

om kapardine namaḥ|

ॐ उर्ध्वरेतसे नमः।

om urdhvaretase namaḥ|

ॐ ऊर्ध्वलिङ्गाय नमः।

om ūrdhvaliṅgāya namaḥ|

ॐ ऊर्ध्वशायिने नमः।

om ūrdhvaśāyine namaḥ|

ॐ नभस्थलाय नमः।१४०।

om nabhasthalāya namaḥ|140|

ॐ त्रिजटिने नमः।

om trijaṭine namaḥ|

ॐ चीरवाससे नमः।

om cīravāsase namaḥ|

ॐ रुद्राय नमः।

om rudrāya namaḥ|

ॐ सेनापतये नमः।

om senāpataye namaḥ|

ॐ विभवे नमः।

om vibhave namaḥ|

ॐ अहश्चराय नमः।

om ahaścarāya namaḥ|

ॐ नक्तंचराय नमः।

om naktaṁcarāya namaḥ|

ॐ तिग्ममन्यवे नमः।

om tigmamanyave namaḥ|

ॐ सुवर्चसाय नमः।

om suvarcasāya namaḥ|

ॐ गजघ्ने नमः।१५०।

om gajaghne namaḥ|150|

ॐ दैत्यघ्ने नमः।

om daityaghne namaḥ|

ॐ कालाय नमः।

om kālāya namaḥ|

ॐ लोकधात्रे नमः।

om lokadhātre namaḥ|

ॐ गुणाकराय नमः।

om guṇākarāya namaḥ|

ॐ सिंहशार्दूलरूपाय नमः।

om siṁhaśārdūlarūpāya namaḥ|

ॐ आर्द्रचर्माम्बरावृताय नमः।

om ārdracarmāmbarāvṛtāya namaḥ|

ॐ कालयोगिने नमः।

om kālayogine namaḥ|

ॐ महानादाय नमः।

om mahānādāya namaḥ|

ॐ सर्वकामाय नमः।

om sarvakāmāya namaḥ|

ॐ चतुष्पथाय नमः।१६०।

om catuṣpathāya namaḥ|160|

ॐ निशाचराय नमः।

om niśācarāya namaḥ|

ॐ प्रेतचारिणे नमः।

om pretacāriṇe namaḥ|

ॐ भूतचारिणे नमः।

om bhūtacāriṇe namaḥ|

ॐ महेश्वराय नमः।

om maheśvarāya namaḥ|

ॐ बहुभूताय नमः।

om bahubhūtāya namaḥ|

ॐ बहुधराय नमः।

om bahudharāya namaḥ|

ॐ स्वर्भानवे नमः।

om svarbhānave namaḥ|

ॐ अमिताय नमः।

om amitāya namaḥ|

ॐ गतये नमः।

om gataye namaḥ|

ॐ नृत्यप्रियाय नमः।१७०।

om nṛtyapriyāya namaḥ|170|

ॐ नित्यनर्ताय नमः।

om nityanartāya namaḥ|

ॐ नर्तकाय नमः।

om nartakāya namaḥ|

ॐ सर्वलालसाय नमः।

om sarvalālasāya namaḥ|

ॐ घोराय नमः।

om ghorāya namaḥ|

ॐ महातपसे नमः।

om mahātapase namaḥ|

ॐ पाशाय नमः।

om pāśāya namaḥ|

ॐ नित्याय नमः।

om nityāya namaḥ|

ॐ गिरिरुहाय नमः।

om giriruhāya namaḥ|

ॐ नभसे नमः।

om nabhase namaḥ|

ॐ सहस्रहस्ताय नमः।१८०।

om sahasrahastāya namaḥ|180|

ॐ विजयाय नमः।

om vijayāya namaḥ|

ॐ व्यवसायाय नमः।

om vyavasāyāya namaḥ|

ॐ अतन्द्रिताय नमः।

om atandritāya namaḥ|

ॐ अधर्षणाय नमः।

om adharṣaṇāya namaḥ|

ॐ धर्षणात्मने नमः।

om dharṣaṇātmane namaḥ|

ॐ  यज्ञघ्ने नमः।

om  yajñaghne namaḥ|

ॐ कामनाशकाय नमः।

om kāmanāśakāya namaḥ|

ॐ दक्ष्यागपहारिणे नमः।

om dakṣyāgapahāriṇe namaḥ|

ॐ सुसहाय नमः।

om susahāya namaḥ|

ॐ मध्यमाय नमः।१९०।

om madhyamāya namaḥ|190|

ॐ तेजोपहारिणे नमः।

om tejopahāriṇe namaḥ|

ॐ बलघ्ने नमः।

om balaghne namaḥ|

ॐ मुदिताय नमः।

om muditāya namaḥ|

ॐ अर्थाय नमः।

om arthāya namaḥ|

ॐ अजिताय नमः।

om ajitāya namaḥ|

ॐ अवराय नमः।

om avarāya namaḥ|

ॐ गम्भीरघोषय नमः।

om gambhīraghoṣaya namaḥ|

ॐ गम्भीराय नमः।

om gambhīrāya namaḥ|

ॐ गम्भीरबलवाहनाय नमः।

om gambhīrabalavāhanāya namaḥ|

ॐ न्यग्रोधरूपाय नमः।२००।

om nyagrodharūpāya namaḥ|200|

ॐ न्यग्रोधाय नमः।

om nyagrodhāya namaḥ|

ॐ वृक्षकर्णस्थिताय नमः।

om vṛkṣakarṇasthitāya namaḥ|

ॐ विभवे नमः।

om vibhave namaḥ|

ॐ सुतीक्ष्णदशनाय नमः।

om sutīkṣṇadaśanāya namaḥ|

ॐ महाकायाय नमः।

om mahākāyāya namaḥ|

ॐ महाननाय नमः।

om mahānanāya namaḥ|

ॐ विश्वक्सेनाय नमः।

om viśvaksenāya namaḥ|

ॐ हरये नमः।

om haraye namaḥ|

ॐ यज्ञाय नमः।

om yajñāya namaḥ|

ॐ संयुगापीडवाहनाय नमः।२१०।

om saṁyugāpīḍavāhanāya namaḥ|210|

ॐ तीक्षणातापाय नमः।

om tīkṣaṇātāpāya namaḥ|

ॐ हर्यश्वाय नमः।

om haryaśvāya namaḥ|

ॐ सहायाय नमः।

om sahāyāya namaḥ|

ॐ कर्मकालविदे नमः।

om karmakālavide namaḥ|

ॐ विष्णुप्रसादिताय नमः।

om viṣṇuprasāditāya namaḥ|

ॐ यज्ञाय नमः।

om yajñāya namaḥ|

ॐ समुद्राय नमः।

om samudrāya namaḥ|

ॐ बडवामुखाय नमः।

om baḍavāmukhāya namaḥ|

ॐ हुताशनसहायाय नमः।

om hutāśanasahāyāya namaḥ|

ॐ प्रशान्तात्मने नमः।२२०।

om praśāntātmane namaḥ|220|

ॐ हुताशनाय नमः।

om hutāśanāya namaḥ|

ॐ उग्रतेजसे नमः।

om ugratejase namaḥ|

ॐ महातेजसे नमः।

om mahātejase namaḥ|

ॐ जन्याय नमः।

om janyāya namaḥ|

ॐ विजयकालविदे नमः।

om vijayakālavide namaḥ|

ॐ ज्योतिषामयनाय नमः।

om jyotiṣāmayanāya namaḥ|

ॐ सिद्धये नमः।

om siddhaye namaḥ|

ॐ सर्वविग्रहाय नमः।

om sarvavigrahāya namaḥ|

ॐ शिखिने नमः।

om śikhine namaḥ|

ॐ मुण्डिने नमः।२३०।

om muṇḍine namaḥ|230|

ॐ जटिने नमः।

om jaṭine namaḥ|

ॐ ज्वलिने नमः।

om jvaline namaḥ|

ॐ मूर्तिजाय नमः।

om mūrtijāya namaḥ|

ॐ मूर्धजाय नमः।

om mūrdhajāya namaḥ|

ॐ बलिने नमः।

om baline namaḥ|

ॐ वैनविने नमः।

om vainavine namaḥ|

ॐ पणविने नमः।

om paṇavine namaḥ|

ॐ तालिने नमः।

om tāline namaḥ|

ॐ खलिने नमः।

om khaline namaḥ|

ॐ कालकटङ्कटाय नमः।२४०।

om kālakaṭaṅkaṭāya namaḥ|240|

ॐ नक्षत्रविग्रहमतये नमः।

om nakṣatravigrahamataye namaḥ|

ॐ गुणबुद्धये नमः।

om guṇabuddhaye namaḥ|

ॐ लयाय नमः।

om layāya namaḥ|

ॐ अगमाय नमः।

om agamāya namaḥ|

ॐ प्रजापतये नमः।

om prajāpataye namaḥ|

ॐ विश्वबाहवे नमः।

om viśvabāhave namaḥ|

ॐ विभागाय नमः।

om vibhāgāya namaḥ|

ॐ सर्वगाय नमः।

om sarvagāya namaḥ|

ॐ अमुखाय नमः।

om amukhāya namaḥ|

ॐ विमोचनाय नमः।२५०।

om vimocanāya namaḥ|250|

ॐ सुसरणाय नमः।

om susaraṇāya namaḥ|

ॐ हिरण्यकवचोद्भवाय नमः।

om hiraṇyakavacodbhavāya namaḥ|

ॐ मेढ्रजाय नमः।

om meḍhrajāya namaḥ|

ॐ बलचारिणे नमः।

om balacāriṇe namaḥ|

ॐ महीचारिणे नमः।

om mahīcāriṇe namaḥ|

ॐ स्रुताय नमः।

om srutāya namaḥ|

ॐ सर्वतूर्यविनोदिने नमः।

om sarvatūryavinodine namaḥ|

ॐ सर्वतोद्यपरिग्रहाय नमः।

om sarvatodyaparigrahāya namaḥ|

ॐ व्यालरूपाय नमः।

om vyālarūpāya namaḥ|

ॐ गुहावासिने नमः।२६०।

om guhāvāsine namaḥ|260|

ॐ गुहाय नमः।

om guhāya namaḥ|

ॐ मालिने नमः।

om māline namaḥ|

ॐ तरङ्गविदे नमः।

om taraṅgavide namaḥ|

ॐ त्रिदशाय नमः।

om tridaśāya namaḥ|

ॐ त्रिकालधृते नमः।

om trikāladhṛte namaḥ|

ॐ कर्मसर्वबन्धविमोचनाय नमः।

om karmasarvabandhavimocanāya namaḥ|

ॐ असुरेन्द्राणांबन्धनाय नमः।

om asurendrāṇāṁbandhanāya namaḥ|

ॐ युधि शत्रुविनाशनाय नमः।

om yudhi śatruvināśanāya namaḥ|

ॐ साङ्ख्यप्रसादाय नमः।

om sāṅkhyaprasādāya namaḥ|

ॐ दुर्वाससे नमः।२७०।

om durvāsase namaḥ|270|

ॐ सर्वसाधिनिषेविताय नमः।

om sarvasādhiniṣevitāya namaḥ|

ॐ प्रस्कन्दनाय नमः।

om praskandanāya namaḥ|

ॐ यज्ञविभागविदे नमः।

om yajñavibhāgavide namaḥ|

ॐ अतुल्याय नमः।

om atulyāya namaḥ|

ॐ यज्ञविभागविदे नमः।

om yajñavibhāgavide namaḥ|

ॐ सर्ववासाय नमः।

om sarvavāsāya namaḥ|

ॐ सर्वचारिणे नमः।

om sarvacāriṇe namaḥ|

ॐ दुर्वाससे नमः।

om durvāsase namaḥ|

ॐ वासवाय नमः।

om vāsavāya namaḥ|

ॐ अमराय नमः।२८०।

om amarāya namaḥ|280|

ॐ हैमाय नमः।

om haimāya namaḥ|

ॐ हेमकराय नमः।

om hemakarāya namaḥ|

ॐ निष्कर्माय नमः।

om niṣkarmāya namaḥ|

ॐ सर्वधारिणे नमः।

om sarvadhāriṇe namaḥ|

ॐ धरोत्तमाय नमः।

om dharottamāya namaḥ|

ॐ लोहिताक्षाय नमः।

om lohitākṣāya namaḥ|

ॐ माक्षाय नमः।

om mākṣāya namaḥ|

ॐ विजयक्षाय नमः।

om vijayakṣāya namaḥ|

ॐ विशारदाय नमः।

om viśāradāya namaḥ|

ॐ संग्रहाय नमः।२९०।

om saṁgrahāya namaḥ|290|

ॐ निग्रहाय नमः।

om nigrahāya namaḥ|

ॐ कर्त्रे नमः।

om kartre namaḥ|

ॐ सर्पचीरनिवासनाय नमः।

om sarpacīranivāsanāya namaḥ|

ॐ मुख्याय नमः।

om mukhyāya namaḥ|

ॐ अमुख्याय नमः।

om amukhyāya namaḥ|

ॐ देहाय नमः।

om dehāya namaḥ|

ॐ काहलये नमः।

om kāhalaye namaḥ|

ॐ सर्वकामदाय नमः।

om sarvakāmadāya namaḥ|

ॐ सर्वकालप्रसादये नमः।

om sarvakālaprasādaye namaḥ|

ॐ सुबलाय नमः।३००।

om subalāya namaḥ|300|

ॐ बलरूपधृते नमः।

om balarūpadhṛte namaḥ|

ॐ सर्वकामवराय नमः।

om sarvakāmavarāya namaḥ|

ॐ सर्वदाय नमः।

om sarvadāya namaḥ|

ॐ सर्वतोमुखाय नमः।

om sarvatomukhāya namaḥ|

ॐ आकाशनिर्विरूपाय नमः।

om ākāśanirvirūpāya namaḥ|

ॐ निपातिने नमः।

om nipātine namaḥ|

ॐ अवशाय नमः।

om avaśāya namaḥ|

ॐ खगाय नमः।

om khagāya namaḥ|

ॐ रौद्ररूपाय नमः।

om raudrarūpāya namaḥ|

ॐ अंशवे नमः।३१०।

om aṁśave namaḥ|310|

ॐ आदित्याय नमः।

om ādityāya namaḥ|

ॐ बहुरश्मये नमः।

om bahuraśmaye namaḥ|

ॐ सुवर्चसिने नमः।

om suvarcasine namaḥ|

ॐ वसुवेगाय नमः।

om vasuvegāya namaḥ|

ॐ महावेगाय नमः।

om mahāvegāya namaḥ|

ॐ मनोवेगाय नमः।

om manovegāya namaḥ|

ॐ निशाचराय नमः।

om niśācarāya namaḥ|

ॐ सर्ववासिने नमः।

om sarvavāsine namaḥ|

ॐ श्रियावासिने नमः।

om śriyāvāsine namaḥ|

ॐ उपदेशकराय नमः।३२०।

om upadeśakarāya namaḥ|320|

ॐ अकराय नमः।

om akarāya namaḥ|

ॐ मुनये नमः।

om munaye namaḥ|

ॐ आत्मनिरालोकाय नमः।

om ātmanirālokāya namaḥ|

ॐ सम्भग्नाय नमः।

om sambhagnāya namaḥ|

ॐ सहस्रदाय नमः।

om sahasradāya namaḥ|

ॐ पक्षिणे नमः।

om pakṣiṇe namaḥ|

ॐ पक्षरूपाय नमः।

om pakṣarūpāya namaḥ|

ॐ अतिदीप्ताय नमः।

om atidīptāya namaḥ|

ॐ विशाम्पतये नमः।

om viśāmpataye namaḥ|

ॐ उन्मादाय नमः।३३०।

om unmādāya namaḥ|330|

ॐ मदनाय नमः।

om madanāya namaḥ|

ॐ कामाय नमः।

om kāmāya namaḥ|

ॐ अश्वत्थाय नमः।

om aśvatthāya namaḥ|

ॐ अर्थकराय नमः।

om arthakarāya namaḥ|

ॐ यशसे नमः।

om yaśase namaḥ|

ॐ वामदेवाय नमः।

om vāmadevāya namaḥ|

ॐ वामाय नमः।

om vāmāya namaḥ|

ॐ प्राचे नमः।

om prāce namaḥ|

ॐ दक्षिणाय नमः।

om dakṣiṇāya namaḥ|

ॐ वामनाय नमः।३४०।

om vāmanāya namaḥ|340|

ॐ सिद्धयोगिने नमः।

om siddhayogine namaḥ|

ॐ महर्शये नमः।

om maharśaye namaḥ|

ॐ सिद्धार्थाय नमः।

om siddhārthāya namaḥ|

ॐ सिद्धसाधकाय नमः।

om siddhasādhakāya namaḥ|

ॐ भिक्षवे नमः।

om bhikṣave namaḥ|

ॐ भिक्षुरूपाय नमः।

om bhikṣurūpāya namaḥ|

ॐ विपणाय नमः।

om vipaṇāya namaḥ|

ॐ मृदवे नमः।

om mṛdave namaḥ|

ॐ अव्ययाय नमः।

om avyayāya namaḥ|

ॐ महासेनाय नमः।३५०।

om mahāsenāya namaḥ|350|

ॐ विशाखाय नमः।

om viśākhāya namaḥ|

ॐ षष्टिभागाय नमः।

om ṣaṣṭibhāgāya namaḥ|

ॐ गवां पतये नमः।

om gavāṁ pataye namaḥ|

ॐ वज्रहस्ताय नमः।

om vajrahastāya namaḥ|

ॐ विष्कम्भिने नमः।

om viṣkambhine namaḥ|

ॐ चमूस्तम्भनाय नमः।

om camūstambhanāya namaḥ|

ॐ वृत्तावृत्तकराय नमः।

om vṛttāvṛttakarāya namaḥ|

ॐ तालाय नमः।

om tālāya namaḥ|

ॐ मधवे नमः।

om madhave namaḥ|

ॐ मधुकलोचनाय नमः।३६०।

om madhukalocanāya namaḥ|360|

ॐ वाचस्पत्याय नमः।

om vācaspatyāya namaḥ|

ॐ वाजसेनाय नमः।

om vājasenāya namaḥ|

ॐ नित्यमाश्रितपूजिताय नमः।

om nityamāśritapūjitāya namaḥ|

ॐ ब्रह्मचारिणे नमः।

om brahmacāriṇe namaḥ|

ॐ लोकचारिणे नमः।

om lokacāriṇe namaḥ|

ॐ सर्वचारिणे नमः।

om sarvacāriṇe namaḥ|

ॐ विचारविदे नमः।

om vicāravide namaḥ|

ॐ ईशानाय नमः।

om īśānāya namaḥ|

ॐ ईश्वराय नमः।

om īśvarāya namaḥ|

ॐ कालाय नमः।३७०।

om kālāya namaḥ|370|

ॐ निशाचारिणे नमः।

om niśācāriṇe namaḥ|

ॐ पिनाकभृते नमः।

om pinākabhṛte namaḥ|

ॐ निमित्तस्थाय नमः।

om nimittasthāya namaḥ|

ॐ निमित्ताय नमः।

om nimittāya namaḥ|

ॐ नन्दये नमः।

om nandaye namaḥ|

ॐ नन्दिकराय नमः।

om nandikarāya namaḥ|

ॐ हरये नमः।

om haraye namaḥ|

ॐ नन्दीश्वराय नमः।

om nandīśvarāya namaḥ|

ॐ नन्दिने नमः।

om nandine namaḥ|

ॐ नन्दनाय नमः।३८०।

om nandanāya namaḥ|380|

ॐ नन्दिवर्धनाय नमः।

om nandivardhanāya namaḥ|

ॐ भगहारिणे नमः।

om bhagahāriṇe namaḥ|

ॐ निहन्त्रे नमः।

om nihantre namaḥ|

ॐ कलाय नमः।

om kalāya namaḥ|

ॐ ब्रह्मणे नमः।

om brahmaṇe namaḥ|

ॐ पितामहाय नमः।

om pitāmahāya namaḥ|

ॐ चतुर्मुखाय नमः।

om caturmukhāya namaḥ|

ॐ महालिङ्गाय नमः।

om mahāliṅgāya namaḥ|

ॐ चारुलिङ्गाय नमः।

om cāruliṅgāya namaḥ|

ॐ लिङ्गाध्याक्षाय नमः।३९०।

om liṅgādhyākṣāya namaḥ|390|

ॐ सुराध्यक्षाय नमः।

om surādhyakṣāya namaḥ|

ॐ योगाध्यक्षाय नमः।

om yogādhyakṣāya namaḥ|

ॐ युगावहाय नमः।

om yugāvahāya namaḥ|

ॐ बीजाध्यक्षाय नमः।

om bījādhyakṣāya namaḥ|

ॐ बीजकर्त्रे नमः।

om bījakartre namaḥ|

ॐ अध्यात्मानुगताय नमः।

om adhyātmānugatāya namaḥ|

ॐ बलाय नमः।

om balāya namaḥ|

ॐ इतिहासाय नमः।

om itihāsāya namaḥ|

ॐ सकल्पाय नमः।

om sakalpāya namaḥ|

ॐ गौतमाय नमः।४००।

om gautamāya namaḥ|400|

ॐ निशाकराय नमः।

om niśākarāya namaḥ|

ॐ दम्भाय नमः।

om dambhāya namaḥ|

ॐ अदम्भाय नमः।

om adambhāya namaḥ|

ॐ वैदम्भाय नमः।

om vaidambhāya namaḥ|

ॐ वश्याय नमः।

om vaśyāya namaḥ|

ॐ वशकराय नमः।

om vaśakarāya namaḥ|

ॐ कलये नमः।

om kalaye namaḥ|

ॐ लोककर्त्रे नमः।

om lokakartre namaḥ|

ॐ पशुपतये नमः।

om paśupataye namaḥ|

ॐ महाकर्त्रे नमः।४१०।

om mahākartre namaḥ|410|

ॐ अनौषधाय नमः।

om anauṣadhāya namaḥ|

ॐ अक्षराय नमः।

om akṣarāya namaḥ|

ॐ परमाय ब्रह्मणे नमः।

om paramāya brahmaṇe namaḥ|

ॐ बलवते नमः।

om balavate namaḥ|

ॐ शक्राय नमः।

om śakrāya namaḥ|

ॐ नित्यै नमः।

om nityai namaḥ|

ॐ अनित्यै नमः।

om anityai namaḥ|

ॐ शुद्धात्मने नमः।

om śuddhātmane namaḥ|

ॐ शुद्धाय नमः।

om śuddhāya namaḥ|

ॐ मान्याय नमः।४२०।

om mānyāya namaḥ|420|

ॐ गतागताय नमः।

om gatāgatāya namaḥ|

ॐ बहुप्रसादाय नमः।

om bahuprasādāya namaḥ|

ॐ सुस्वप्नाय नमः।

om susvapnāya namaḥ|

ॐ दर्पणाय नमः।

om darpaṇāya namaḥ|

ॐ अमित्रजिते नमः।

om amitrajite namaḥ|

ॐ वेदकाराय नमः।

om vedakārāya namaḥ|

ॐ मन्त्रकाराय नमः।

om mantrakārāya namaḥ|

ॐ विदुषे नमः।

om viduṣe namaḥ|

ॐ समरमर्दनाय नमः।

om samaramardanāya namaḥ|

ॐ महामेघनिवासिने नमः।४३०।

om mahāmeghanivāsine namaḥ|430|

ॐ महाघोराय नमः।

om mahāghorāya namaḥ|

ॐ वशिने नमः।

om vaśine namaḥ|

ॐ कराय नमः।

om karāya namaḥ|

ॐ अग्निज्वालाय नमः।

om agnijvālāya namaḥ|

ॐ महाज्वालाय नमः।

om mahājvālāya namaḥ|

ॐ अतिधूम्राय नमः।

om atidhūmrāya namaḥ|

ॐ हुताय नमः।

om hutāya namaḥ|

ॐ हविषे नमः।

om haviṣe namaḥ|

ॐ वृषणाय नमः।

om vṛṣaṇāya namaḥ|

ॐ शङ्कराय नमः।४४०।

om śaṅkarāya namaḥ|440|

ॐ नित्यं वर्चस्विने नमः।

om nityaṁ varcasvine namaḥ|

ॐ धूमकेतनाय नमः।

om dhūmaketanāya namaḥ|

ॐ नीलाय नमः।

om nīlāya namaḥ|

ॐ अङ्गलुब्धाय नमः।

om aṅgalubdhāya namaḥ|

ॐ शोभनाय नमः।

om śobhanāya namaḥ|

ॐ निरवग्रहाय नमः।

om niravagrahāya namaḥ|

ॐ स्वस्तिदाय नमः।

om svastidāya namaḥ|

ॐ स्वस्तिभावाय नमः।

om svastibhāvāya namaḥ|

ॐ भागिने नमः।

om bhāgine namaḥ|

ॐ भागकराय नमः।४५०।

om bhāgakarāya namaḥ|450|

ॐ लघवे नमः।

om laghave namaḥ|

ॐ उत्सङ्गाय नमः।

om utsaṅgāya namaḥ|

ॐ महाङ्गाय नमः।

om mahāṅgāya namaḥ|

ॐ महागर्भपरायणाय नमः।

om mahāgarbhaparāyaṇāya namaḥ|

ॐ कृष्णवर्णाय नमः।

om kṛṣṇavarṇāya namaḥ|

ॐ सुवर्णाय नमः।

om suvarṇāya namaḥ|

ॐ सर्वदेहिनां इन्द्रियाय नमः।

om sarvadehināṁ indriyāya namaḥ|

ॐ महापादाय नमः।

om mahāpādāya namaḥ|

ॐ महाहस्ताय नमः।

om mahāhastāya namaḥ|

ॐ महाकायाय नमः।४६०।

om mahākāyāya namaḥ|460|

ॐ महायशसे नमः।

om mahāyaśase namaḥ|

ॐ महामूर्ध्ने नमः।

om mahāmūrdhne namaḥ|

ॐ महामात्राय नमः।

om mahāmātrāya namaḥ|

ॐ महानेत्राय नमः।

om mahānetrāya namaḥ|

ॐ निशालयाय नमः।

om niśālayāya namaḥ|

ॐ महान्तकाय नमः।

om mahāntakāya namaḥ|

ॐ महाकर्णाय नमः।

om mahākarṇāya namaḥ|

ॐ महोष्ठाय नमः।

om mahoṣṭhāya namaḥ|

ॐ महाहणवे नमः।

om mahāhaṇave namaḥ|

ॐ महानासाय नमः।४७०।

om mahānāsāya namaḥ|470|

ॐ महाकम्बवे नमः।

om mahākambave namaḥ|

ॐ महाग्रीवाय नमः।

om mahāgrīvāya namaḥ|

ॐ श्मशानभाजे नमः।

om śmaśānabhāje namaḥ|

ॐ महावक्षसे नमः।

om mahāvakṣase namaḥ|

ॐ महोरस्काय नमः।

om mahoraskāya namaḥ|

ॐ अन्तरात्मने नमः।

om antarātmane namaḥ|

ॐ मृगालयाय नमः।

om mṛgālayāya namaḥ|

ॐ लम्बनाय नमः।

om lambanāya namaḥ|

ॐ लम्बितोष्ठाय नमः।

om lambitoṣṭhāya namaḥ|

ॐ महामायाय नमः।४८०।

om mahāmāyāya namaḥ|480|

ॐ पयोनिधये नमः।

om payonidhaye namaḥ|

ॐ महादन्ताय नमः।

om mahādantāya namaḥ|

ॐ महादंष्ट्राय नमः।

om mahādaṁṣṭrāya namaḥ|

ॐ महजिह्वाय नमः।

om mahajihvāya namaḥ|

ॐ महामुखाय नमः।

om mahāmukhāya namaḥ|

ॐ महानखाय नमः।

om mahānakhāya namaḥ|

ॐ महारोमाय नमः।

om mahāromāya namaḥ|

ॐ महाकोशाय नमः।

om mahākośāya namaḥ|

ॐ महाजटाय नमः।

om mahājaṭāya namaḥ|

ॐ प्रसन्नाय नमः।४९०।

om prasannāya namaḥ|490|

ॐ प्रसादाय नमः।

om prasādāya namaḥ|

ॐ प्रत्ययाय नमः।

om pratyayāya namaḥ|

ॐ गिरिसाधनाय नमः।

om girisādhanāya namaḥ|

ॐ स्नेहनाय नमः।

om snehanāya namaḥ|

ॐ अस्नेहनाय नमः।

om asnehanāya namaḥ|

ॐ अजिताय नमः।

om ajitāya namaḥ|

ॐ महामुनये नमः।

om mahāmunaye namaḥ|

ॐ वृक्षाकाराय नमः।

om vṛkṣākārāya namaḥ|

ॐ वृक्षकेतवे नमः।

om vṛkṣaketave namaḥ|

ॐ अनलाय नमः।५००।

om analāya namaḥ|500|

ॐ वायुवाहनाय नमः।

om vāyuvāhanāya namaḥ|

ॐ गण्डलिने नमः।

om gaṇḍaline namaḥ|

ॐ मेरुधाम्ने नमः।

om merudhāmne namaḥ|

ॐ देवाधिपतये नमः।

om devādhipataye namaḥ|

ॐ अथर्वशीर्षाय नमः।

om atharvaśīrṣāya namaḥ|

ॐ सामास्याय नमः।

om sāmāsyāya namaḥ|

ॐ ऋक्सहस्रामितेक्षणाय नमः।

om ṛksahasrāmitekṣaṇāya namaḥ|

ॐ यजुः पाद भुजाय नमः।

om yajuḥ pāda bhujāya namaḥ|

ॐ गुह्याय नमः।

om guhyāya namaḥ|

ॐ प्रकाशाय नमः।५१०।

om prakāśāya namaḥ|510|

ॐ जङ्गमाय नमः।

om jaṅgamāya namaḥ|

ॐ अमोघार्थाय नमः।

om amoghārthāya namaḥ|

ॐ प्रसादाय नमः।

om prasādāya namaḥ|

ॐ अभिगम्याय नमः।

om abhigamyāya namaḥ|

ॐ सुदर्शनाय नमः।

om sudarśanāya namaḥ|

ॐ उपकाराय नमः।

om upakārāya namaḥ|

ॐ प्रियाय नमः।

om priyāya namaḥ|

ॐ सर्वाय नमः।

om sarvāya namaḥ|

ॐ कनकाय नमः।

om kanakāya namaḥ|

ॐ कञ्चनच्छवये नमः।५२०।

om kañcanacchavaye namaḥ|520|

ॐ नाभये नमः।

om nābhaye namaḥ|

ॐ नन्दिकराय नमः।

om nandikarāya namaḥ|

ॐ भावाय नमः।

om bhāvāya namaḥ|

ॐ पुष्करस्थापतये नमः।

om puṣkarasthāpataye namaḥ|

ॐ स्थिराय नमः।

om sthirāya namaḥ|

ॐ द्वादशाय नमः।

om dvādaśāya namaḥ|

ॐ त्रासनाय नमः।

om trāsanāya namaḥ|

ॐ आद्याय नमः।

om ādyāya namaḥ|

ॐ यज्ञाय नमः।

om yajñāya namaḥ|

ॐ यज्ञसमाहिताय नमः।५३०।

om yajñasamāhitāya namaḥ|530|

ॐ नक्तं नमः।

om naktaṁ namaḥ|

ॐ कलये नमः।

om kalaye namaḥ|

ॐ कालाय नमः।

om kālāya namaḥ|

ॐ मकराय नमः।

om makarāya namaḥ|

ॐ कालपूजिताय नमः।

om kālapūjitāya namaḥ|

ॐ सगणाय नमः।

om sagaṇāya namaḥ|

ॐ गणकाराय नमः।

om gaṇakārāya namaḥ|

ॐ भूतवाहनसारथये नमः।

om bhūtavāhanasārathaye namaḥ|

ॐ भस्मशयाय नमः।

om bhasmaśayāya namaḥ|

ॐ भस्मगोप्त्रे नमः।५४०।

om bhasmagoptre namaḥ|540|

ॐ भस्मभूताय नमः।

om bhasmabhūtāya namaḥ|

ॐ तरवे नमः।

om tarave namaḥ|

ॐ गणाय नमः।

om gaṇāya namaḥ|

ॐ लोकपालाय नमः।

om lokapālāya namaḥ|

ॐ अलोकाय नमः।

om alokāya namaḥ|

ॐ महात्मने नमः।

om mahātmane namaḥ|

ॐ सर्वपूजिताय नमः।

om sarvapūjitāya namaḥ|

ॐ शुक्लाय नमः।

om śuklāya namaḥ|

ॐ त्रिशुक्लाय नमः।

om triśuklāya namaḥ|

ॐ सम्पन्नाय नमः।५५०।

om sampannāya namaḥ|550|

ॐ शुचये नमः।

om śucaye namaḥ|

ॐ भूतनिषेविताय नमः।

om bhūtaniṣevitāya namaḥ|

ॐ आश्रमस्थाय नमः।

om āśramasthāya namaḥ|

ॐ क्रियावस्थाय नमः।

om kriyāvasthāya namaḥ|

ॐ विश्वकर्ममतये नमः।

om viśvakarmamataye namaḥ|

ॐ वराय नमः।

om varāya namaḥ|

ॐ विशालशाखाय नमः।

om viśālaśākhāya namaḥ|

ॐ ताम्रोष्ठाय नमः।

om tāmroṣṭhāya namaḥ|

ॐ अम्बुजालाय नमः।

om ambujālāya namaḥ|

ॐ सुनिश्चलाय नमः।५६०।

om suniścalāya namaḥ|560|

ॐ कपिलाय नमः।

om kapilāya namaḥ|

ॐ कपिशाय नमः।

om kapiśāya namaḥ|

ॐ शुक्लाय नमः।

om śuklāya namaḥ|

ॐ अयुशे नमः।

om ayuśe namaḥ|

ॐ पराय नमः।

om parāya namaḥ|

ॐ अपराय नमः।

om aparāya namaḥ|

ॐ गन्धर्वाय नमः।

om gandharvāya namaḥ|

ॐ अदितये नमः।

om aditaye namaḥ|

ॐ तार्क्ष्याय नमः।

om tārkṣyāya namaḥ|

ॐ सुविज्ञेयाय नमः।५७०।

om suvijñeyāya namaḥ|570|

ॐ सुशारदाय नमः।

om suśāradāya namaḥ|

ॐ परश्वधायुधाय नमः।

om paraśvadhāyudhāya namaḥ|

ॐ देवाय नमः।

om devāya namaḥ|

ॐ अनुकारिणे नमः।

om anukāriṇe namaḥ|

ॐ सुबान्धवाय नमः।

om subāndhavāya namaḥ|

ॐ तुम्बवीणाय नमः।

om tumbavīṇāya namaḥ|

ॐ महाक्रोधाया नमः।

om mahākrodhāyā namaḥ|

ॐ ऊर्ध्वरेतसे नमः।

om ūrdhvaretase namaḥ|

ॐ जलेशयाय नमः।

om jaleśayāya namaḥ|

ॐ उग्राय नमः।५८०।

om ugrāya namaḥ|580|

ॐ वशङ्कराय नमः।

om vaśaṅkarāya namaḥ|

ॐ वंशाय नमः।

om vaṁśāya namaḥ|

ॐ वंशनादाय नमः।

om vaṁśanādāya namaḥ|

ॐ अनिन्दिताय नमः।

om aninditāya namaḥ|

ॐ सर्वाङ्गरूपाय नमः।

om sarvāṅgarūpāya namaḥ|

ॐ मायाविने नमः।

om māyāvine namaḥ|

ॐ सुहृदाय नमः।

om suhṛdāya namaḥ|

ॐ अनिलाय नमः।

om anilāya namaḥ|

ॐ अनलाय नमः।

om analāya namaḥ|

ॐ बन्धनाय नमः।५९०।

om bandhanāya namaḥ|590|

ॐ बन्धकर्त्रे नमः।

om bandhakartre namaḥ|

ॐ सुबन्धनविमोचनाय नमः।

om subandhanavimocanāya namaḥ|

ॐ सयज्ञारये नमः।

om sayajñāraye namaḥ|

ॐ सकामारये नमः।

om sakāmāraye namaḥ|

ॐ महादंश्ट्राय नमः।

om mahādaṁśṭrāya namaḥ|

ॐ महायुधाय नमः।

om mahāyudhāya namaḥ|

ॐ बहुधानिन्दिताय नमः।

om bahudhāninditāya namaḥ|

ॐ शर्वाय नमः।

om śarvāya namaḥ|

ॐ शङ्कराय नमः।

om śaṅkarāya namaḥ|

ॐ शङ्कराय नमः।६००।

om śaṅkarāya namaḥ|600|

ॐ अधनाय नमः।

om adhanāya namaḥ|

ॐ अमरेशाय नमः।

om amareśāya namaḥ|

ॐ महादेवाय नमः।

om mahādevāya namaḥ|

ॐ विश्वदेवाय नमः।

om viśvadevāya namaḥ|

ॐ सुरारिघ्ने नमः।

om surārighne namaḥ|

ॐ अहिर्बुध्न्याय नमः।

om ahirbudhnyāya namaḥ|

ॐ अनिलाभाय नमः।

om anilābhāya namaḥ|

ॐ चेकितानाय नमः।

om cekitānāya namaḥ|

ॐ हविषे नमः।

om haviṣe namaḥ|

ॐ अजैकपाते नमः।६१०।

om ajaikapāte namaḥ|610|

ॐ कापालिने नमः।

om kāpāline namaḥ|

ॐ त्रिशङ्कवे नमः।

om triśaṅkave namaḥ|

ॐ अजिताय नमः।

om ajitāya namaḥ|

ॐ शिवाय नमः।

om śivāya namaḥ|

ॐ धन्वन्तरये नमः।

om dhanvantaraye namaḥ|

ॐ धूमकेतवे नमः।

om dhūmaketave namaḥ|

ॐ स्कन्दाय नमः।

om skandāya namaḥ|

ॐ वैश्रवणाय नमः।

om vaiśravaṇāya namaḥ|

ॐ धात्रे नमः।

om dhātre namaḥ|

ॐ शक्राय नमः।६२०।

om śakrāya namaḥ|620|

ॐ विष्णवे नमः।

om viṣṇave namaḥ|

ॐ मित्राय नमः।

om mitrāya namaḥ|

ॐ त्वष्ट्रे नमः।

om tvaṣṭre namaḥ|

ॐ धृवाय नमः।

om dhṛvāya namaḥ|

ॐ धराय नमः।

om dharāya namaḥ|

ॐ प्रभावाय नमः।

om prabhāvāya namaḥ|

ॐ सर्वगाय वायवे नमः।

om sarvagāya vāyave namaḥ|

ॐ अर्यम्ने नमः।

om aryamne namaḥ|

ॐ सवित्रे नमः।

om savitre namaḥ|

ॐ रवये नमः।६३०।

om ravaye namaḥ|630|

ॐ उषङ्गवे नमः।

om uṣaṅgave namaḥ|

ॐ विधात्रे नमः।

om vidhātre namaḥ|

ॐ मान्धात्रे नमः।

om māndhātre namaḥ|

ॐ भूतभावनाय नमः।

om bhūtabhāvanāya namaḥ|

ॐ विभवे नमः।

om vibhave namaḥ|

ॐ वर्णविभाविने नमः।

om varṇavibhāvine namaḥ|

ॐ सर्वकामगुणावहाय नमः।

om sarvakāmaguṇāvahāya namaḥ|

ॐ पद्मनाभाय नमः।

om padmanābhāya namaḥ|

ॐ महागर्भाय नमः।

om mahāgarbhāya namaḥ|

ॐ चन्द्रवक्त्राय नमः।६४०।

om candravaktrāya namaḥ|640|

ॐ अनिलाय नमः।

om anilāya namaḥ|

ॐ अनलाय नमः।

om analāya namaḥ|

ॐ बलवते नमः।

om balavate namaḥ|

ॐ उपशान्ताय नमः।

om upaśāntāya namaḥ|

ॐ पुराणाय नमः।

om purāṇāya namaḥ|

ॐ पुण्यचञ्चवे नमः।

om puṇyacañcave namaḥ|

ॐ ये नमः।

om ye namaḥ|

ॐ कुरुकर्त्रे नमः।

om kurukartre namaḥ|

ॐ कुरुवासिने नमः।

om kuruvāsine namaḥ|

ॐ कुरुभूताय नमः।६५०।

om kurubhūtāya namaḥ|650|

ॐ गुणौषधाय नमः।

om guṇauṣadhāya namaḥ|

ॐ सर्वाशयाय नमः।

om sarvāśayāya namaḥ|

ॐ दर्भचारिणे नमः।

om darbhacāriṇe namaḥ|

ॐ सर्वेषं प्राणिनां पतये नमः।

om sarveṣaṁ prāṇināṁ pataye namaḥ|

ॐ देवदेवाय नमः।

om devadevāya namaḥ|

ॐ सुखासक्ताय नमः।

om sukhāsaktāya namaḥ|

ॐ सते नमः।

om sate namaḥ|

ॐ असते नमः।

om asate namaḥ|

ॐ सर्वरत्नविदे नमः।

om sarvaratnavide namaḥ|

ॐ कैलासगिरिवासिने नमः।६६०।

om kailāsagirivāsine namaḥ|660|

ॐ हिमवद्गिरिसंश्रयाय नमः।

om himavadgirisaṁśrayāya namaḥ|

ॐ कूलहारिणे नमः।

om kūlahāriṇe namaḥ|

ॐ कुलकर्त्रे नमः।

om kulakartre namaḥ|

ॐ बहुविद्याय नमः।

om bahuvidyāya namaḥ|

ॐ बहुप्रदाय नमः।

om bahupradāya namaḥ|

ॐ वणिजाय नमः।

om vaṇijāya namaḥ|

ॐ वर्धकिने नमः।

om vardhakine namaḥ|

ॐ वृक्षाय नमः।

om vṛkṣāya namaḥ|

ॐ वकिलाय नमः।

om vakilāya namaḥ|

ॐ चन्दनाय नमः।६७०।

om candanāya namaḥ|670|

ॐ छदाय नमः।

om chadāya namaḥ|

ॐ सारग्रीवाय नमः।

om sāragrīvāya namaḥ|

ॐ महाजत्रवे नमः।

om mahājatrave namaḥ|

ॐ अलोलाय नमः।

om alolāya namaḥ|

ॐ महौषधाय नमः।

om mahauṣadhāya namaḥ|

ॐ सिद्धार्थकारिणे नमः।

om siddhārthakāriṇe namaḥ|

ॐ सिद्धार्थश्छन्दोव्याकरणोत्तराय नमः।

om siddhārthaśchandovyākaraṇottarāya namaḥ|

ॐ सिंहनादाय नमः।

om siṁhanādāya namaḥ|

ॐ सिंहदंष्ट्राय नमः।

om siṁhadaṁṣṭrāya namaḥ|

ॐ सिंहगाय नमः।६८०।

om siṁhagāya namaḥ|680|

ॐ सिंहवाहनाय नमः।

om siṁhavāhanāya namaḥ|

ॐ प्रभावात्मने नमः।

om prabhāvātmane namaḥ|

ॐ जगत्कालस्थालाय नमः।

om jagatkālasthālāya namaḥ|

ॐ लोकहिताय नमः।

om lokahitāya namaḥ|

ॐ तरवे नमः।

om tarave namaḥ|

ॐ सारङ्गाय नमः।

om sāraṅgāya namaḥ|

ॐ नवचक्राङ्गाय नमः।

om navacakrāṅgāya namaḥ|

ॐ केतुमालिने नमः।

om ketumāline namaḥ|

ॐ सभावनाय नमः।

om sabhāvanāya namaḥ|

ॐ भूतालयाय नमः।६९०।

om bhūtālayāya namaḥ|690|

ॐ भूतपतये नमः।

om bhūtapataye namaḥ|

ॐ अहोरात्राय नमः।

om ahorātrāya namaḥ|

ॐ अनिन्दिताय नमः।

om aninditāya namaḥ|

ॐ सर्वभूतानां वाहित्रे नमः।

om sarvabhūtānāṁ vāhitre namaḥ|

ॐ निलयाय नमः।

om nilayāya namaḥ|

ॐ विभवे नमः।

om vibhave namaḥ|

ॐ भवाय नमः।

om bhavāya namaḥ|

ॐ अमोघाय नमः।

om amoghāya namaḥ|

ॐ संयताय नमः।

om saṁyatāya namaḥ|

ॐ अश्वाय नमः।७००।

om aśvāya namaḥ|700|

ॐ भोजनाय नमः।

om bhojanāya namaḥ|

ॐ प्राणधारणाय नमः।

om prāṇadhāraṇāya namaḥ|

ॐ धृतिमते नमः।

om dhṛtimate namaḥ|

ॐ मतिमते नमः।

om matimate namaḥ|

ॐ दक्षाय नमः।

om dakṣāya namaḥ|

ॐ सत्कृताय नमः।

om satkṛtāya namaḥ|

ॐ युगाधिपाय नमः।

om yugādhipāya namaḥ|

ॐ गोपालये नमः।

om gopālaye namaḥ|

ॐ गोपतये नमः।

om gopataye namaḥ|

ॐ ग्रामाय नमः।

om grāmāya namaḥ|

ॐ गोचर्मवसनाय नमः।

om gocarmavasanāya namaḥ|

ॐ हरये नमः।

om haraye namaḥ|

ॐ हिरण्यबाहवे नमः।

om hiraṇyabāhave namaḥ|

ॐ प्रवेशिनां गुहापालाय नमः।

om praveśināṁ guhāpālāya namaḥ|

ॐ प्रकृष्टारये नमः।

om prakṛṣṭāraye namaḥ|

ॐ महाहर्शाय नमः।

om mahāharśāya namaḥ|

ॐ जितकामाय नमः।

om jitakāmāya namaḥ|

ॐ जितेन्द्रियाय नमः।

om jitendriyāya namaḥ|

ॐ गान्धाराय नमः।

om gāndhārāya namaḥ|

ॐ सुवासाय नमः।७२०।

om suvāsāya namaḥ|720|

ॐ तपस्सक्ताय नमः।

om tapassaktāya namaḥ|

ॐ रतये नमः।

om rataye namaḥ|

ॐ नराय नमः।

om narāya namaḥ|

ॐ महागीताय नमः।

om mahāgītāya namaḥ|

ॐ महानृत्याय नमः।

om mahānṛtyāya namaḥ|

ॐ अप्सरोगणसेविताय नमः।

om apsarogaṇasevitāya namaḥ|

ॐ महाकेतवे नमः।

om mahāketave namaḥ|

ॐ महाधातवे नमः।

om mahādhātave namaḥ|

ॐ नैकसानुचराय नमः।

om naikasānucarāya namaḥ|

ॐ चलाय नमः।७३०।

om calāya namaḥ|730|

ॐ आवेदनीयाय नमः।

om āvedanīyāya namaḥ|

ॐ आदेशाय नमः।

om ādeśāya namaḥ|

ॐ सर्वगन्धसुखाहवाय नमः।

om sarvagandhasukhāhavāya namaḥ|

ॐ तोरणाय नमः।

om toraṇāya namaḥ|

ॐ तारणाय नमः।

om tāraṇāya namaḥ|

ॐ वाताय नमः।

om vātāya namaḥ|

ॐ परिधीने नमः।

om paridhīne namaḥ|

ॐ पतिखेचराय नमः।

om patikhecarāya namaḥ|

ॐ संयोगाय वर्धनाय नमः।

om saṁyogāya vardhanāya namaḥ|

ॐ वृद्धाय नमः।७४०।

om vṛddhāya namaḥ|740|

ॐ अतिवृद्धाय नमः।

om ativṛddhāya namaḥ|

ॐ गुणाधिकाय नमः।

om guṇādhikāya namaḥ|

ॐ नित्यमात्मसहायाय नमः।

om nityamātmasahāyāya namaḥ|

ॐ देवासुरपतये नमः।

om devāsurapataye namaḥ|

ॐ पतये नमः।

om pataye namaḥ|

ॐ युक्ताय नमः।

om yuktāya namaḥ|

ॐ युक्तबाहवे नमः।

om yuktabāhave namaḥ|

ॐ दिविसुपर्णोदेवाय नमः।

om divisuparṇodevāya namaḥ|

ॐ आषाढाय नमः।

om āṣāḍhāya namaḥ|

ॐ सुषाढाय नमः।७५०।

om suṣāḍhāya namaḥ|750|

ॐ ध्रुवाय नमः।

om dhruvāya namaḥ|

ॐ हरिणाय नमः।

om hariṇāya namaḥ|

ॐ हराय नमः।

om harāya namaḥ|

ॐ आवर्तमानेभ्योवपुषे नमः।

om āvartamānebhyovapuṣe namaḥ|

ॐ वसुश्रेष्ठाय नमः।

om vasuśreṣṭhāya namaḥ|

ॐ महापथाय नमः।

om mahāpathāya namaḥ|

ॐ शिरोहारिणे नमः।

om śirohāriṇe namaḥ|

ॐ सर्वलक्षणलक्षिताय नमः।

om sarvalakṣaṇalakṣitāya namaḥ|

ॐ अक्षाय रथयोगिने नमः।

om akṣāya rathayogine namaḥ|

ॐ सर्वयोगिने नमः।७६०।

om sarvayogine namaḥ|760|

ॐ महाबलाय नमः।

om mahābalāya namaḥ|

ॐ समाम्नायाय नमः।

om samāmnāyāya namaḥ|

ॐ अस्माम्नायाय नमः।

om asmāmnāyāya namaḥ|

ॐ तीर्थदेवाय नमः।

om tīrthadevāya namaḥ|

ॐ महारथाय नमः।

om mahārathāya namaḥ|

ॐ निर्जीवाय नमः।

om nirjīvāya namaḥ|

ॐ जीवनाय नमः।

om jīvanāya namaḥ|

ॐ मन्त्राय नमः।

om mantrāya namaḥ|

ॐ शुभाक्षाय नमः।

om śubhākṣāya namaḥ|

ॐ बहुकर्कशाय नमः।७७०।

om bahukarkaśāya namaḥ|770|

ॐ रत्नप्रभूताय नमः।

om ratnaprabhūtāya namaḥ|

ॐ रत्नाङ्गाय नमः।

om ratnāṅgāya namaḥ|

ॐ महार्णवनिपानविदे नमः।

om mahārṇavanipānavide namaḥ|

ॐ मूलाय नमः।

om mūlāya namaḥ|

ॐ विशालाय नमः।

om viśālāya namaḥ|

ॐ अमृताय नमः।

om amṛtāya namaḥ|

ॐ व्यक्ताव्यक्ताय नमः।

om vyaktāvyaktāya namaḥ|

ॐ तपोनिधये नमः।

om taponidhaye namaḥ|

ॐ आरोहणाय नमः।

om ārohaṇāya namaḥ|

ॐ अधिरोहाय नमः।७८०।

om adhirohāya namaḥ|780|

ॐ शीलधारिणे नमः।

om śīladhāriṇe namaḥ|

ॐ महायशसे नमः।

om mahāyaśase namaḥ|

ॐ सेनाकल्पाय नमः।

om senākalpāya namaḥ|

ॐ महाकल्पाय नमः।

om mahākalpāya namaḥ|

ॐ योगाय नमः।

om yogāya namaḥ|

ॐ युगकराय नमः।

om yugakarāya namaḥ|

ॐ हरये नमः।

om haraye namaḥ|

ॐ युगरूपाय नमः।

om yugarūpāya namaḥ|

ॐ महारूपाय नमः।

om mahārūpāya namaḥ|

ॐ महानागहनाय नमः।७९०।

om mahānāgahanāya namaḥ|790|

ॐ वधाय नमः।

om vadhāya namaḥ|

ॐ न्यायनिर्वपणाय नमः।

om nyāyanirvapaṇāya namaḥ|

ॐ पादाय नमः।

om pādāya namaḥ|

ॐ पण्डिताय नमः।

om paṇḍitāya namaḥ|

ॐ अचलोपमाय नमः।

om acalopamāya namaḥ|

ॐ बहुमालाय नमः।

om bahumālāya namaḥ|

ॐ महामालाय नमः।

om mahāmālāya namaḥ|

ॐ शशिने हरसुलोचनाय नमः।

om śaśine harasulocanāya namaḥ|

ॐ विस्ताराय लवणाय कूपाय नमः।

om vistārāya lavaṇāya kūpāya namaḥ|

ॐ त्रियुगाय नमः।८००।

om triyugāya namaḥ|800|

ॐ सफलोदयाय नमः।

om saphalodayāya namaḥ|

ॐ त्रिलोचनाय नमः।

om trilocanāya namaḥ|

ॐ विषण्णाङ्गाय नमः।

om viṣaṇṇāṅgāya namaḥ|

ॐ मणिविद्धाय नमः।

om maṇividdhāya namaḥ|

ॐ जटाधराय नमः।

om jaṭādharāya namaḥ|

ॐ बिन्दवे नमः।

om bindave namaḥ|

ॐ विसर्गाय नमः।

om visargāya namaḥ|

ॐ सुमुखाय नमः।

om sumukhāya namaḥ|

ॐ शराय नमः।

om śarāya namaḥ|

ॐ सर्वायुधाय नमः।८१०।

om sarvāyudhāya namaḥ|810|

ॐ सहाय नमः।

om sahāya namaḥ|

ॐ निवेदनाय नमः।

om nivedanāya namaḥ|

ॐ सुखाजाताय नमः।

om sukhājātāya namaḥ|

ॐ सुगन्धाराय नमः।

om sugandhārāya namaḥ|

ॐ महाधनुषे नमः।

om mahādhanuṣe namaḥ|

ॐ गन्धपालिने भगवते नमः।

om gandhapāline bhagavate namaḥ|

ॐ सर्वकर्मणां उत्थानाय नमः।

om sarvakarmaṇāṁ utthānāya namaḥ|

ॐ मन्थानाय बहुलवायवे नमः।

om manthānāya bahulavāyave namaḥ|

ॐ सकलाय नमः।

om sakalāya namaḥ|

ॐ सर्वलोचनाय नमः।८२०।

om sarvalocanāya namaḥ|820|

ॐ तलस्तालाय नमः।

om talastālāya namaḥ|

ॐ करस्थालिने नमः।

om karasthāline namaḥ|

ॐ ऊर्ध्वसंहननाय नमः।

om ūrdhvasaṁhananāya namaḥ|

ॐ महते नमः।

om mahate namaḥ|

ॐ छत्राय नमः।

om chatrāya namaḥ|

ॐ सुछत्राय नमः।

om suchatrāya namaḥ|

ॐ विरव्यातलोकाय नमः।

om viravyātalokāya namaḥ|

ॐ सर्वाश्रयाय क्रमाय नमः।

om sarvāśrayāya kramāya namaḥ|

ॐ मुण्डाय नमः।

om muṇḍāya namaḥ|

ॐ विरूपाय नमः।८३०।

om virūpāya namaḥ|830|

ॐ विकृताय नमः।

om vikṛtāya namaḥ|

ॐ दण्डिने नमः।

om daṇḍine namaḥ|

ॐ कुण्डिने नमः।

om kuṇḍine namaḥ|

ॐ विकुर्वणाय नमः।

om vikurvaṇāya namaḥ|

ॐ हर्यक्षाय नमः।

om haryakṣāya namaḥ|

ॐ ककुभाय नमः।

om kakubhāya namaḥ|

ॐ वज्रिणे नमः।

om vajriṇe namaḥ|

ॐ शतजिह्वाय नमः।

om śatajihvāya namaḥ|

ॐ सहस्रपादे नमः।

om sahasrapāde namaḥ|

ॐ सहस्रमुर्ध्ने नमः।८४०।

om sahasramurdhne namaḥ|840|

ॐ देवेन्द्राय सर्वदेवमयाय नमः।

om devendrāya sarvadevamayāya namaḥ|

ॐ गुरवे नमः।

om gurave namaḥ|

ॐ सहस्रबाहवे नमः।

om sahasrabāhave namaḥ|

ॐ सर्वाङ्गाय नमः।

om sarvāṅgāya namaḥ|

ॐ शरण्याय नमः।

om śaraṇyāya namaḥ|

ॐ सर्वलोककृते नमः।

om sarvalokakṛte namaḥ|

ॐ पवित्राय नमः।

om pavitrāya namaḥ|

ॐ त्रिककुडे मन्त्राय नमः।

om trikakuḍe mantrāya namaḥ|

ॐ कनिष्ठाय नमः।

om kaniṣṭhāya namaḥ|

ॐ कृष्णपिङ्गलाय नमः।८५०।

om kṛṣṇapiṅgalāya namaḥ|850|

ॐ ब्रह्मदण्डविनिर्मात्रे नमः।

om brahmadaṇḍavinirmātre namaḥ|

ॐ शतघ्नीपाश शक्तिमते नमः।

om śataghnīpāśa śaktimate namaḥ|

ॐ पद्मगर्भाय नमः।

om padmagarbhāya namaḥ|

ॐ महागर्भाय नमः।

om mahāgarbhāya namaḥ|

ॐ ब्रह्मगर्भाय नमः।

om brahmagarbhāya namaḥ|

ॐ जलोद्भवाय नमः।

om jalodbhavāya namaḥ|

ॐ गभस्तये नमः।

om gabhastaye namaḥ|

ॐ ब्रह्मकृते नमः।

om brahmakṛte namaḥ|

ॐ ब्रह्मिणे नमः।

om brahmiṇe namaḥ|

ॐ ब्रह्मविदे नमः।८६०।

om brahmavide namaḥ|860|

ॐ ब्राह्मणाय नमः।

om brāhmaṇāya namaḥ|

ॐ गतये नमः।

om gataye namaḥ|

ॐ अनन्तरूपाय नमः।

om anantarūpāya namaḥ|

ॐ नैकात्मने नमः।

om naikātmane namaḥ|

ॐ स्वयंभुव तिग्मतेजसे नमः।

om svayaṁbhuva tigmatejase namaḥ|

ॐ ऊर्ध्वगात्मने नमः।

om ūrdhvagātmane namaḥ|

ॐ पशुपतये नमः।

om paśupataye namaḥ|

ॐ वातरंहाय नमः।

om vātaraṁhāya namaḥ|

ॐ मनोजवाय नमः।

om manojavāya namaḥ|

ॐ चन्दनिने नमः।८७०।

om candanine namaḥ|870|

ॐ पद्मनालाग्राय नमः।

om padmanālāgrāya namaḥ|

ॐ सुरभ्युत्तरणाय नमः।

om surabhyuttaraṇāya namaḥ|

ॐ नराय नमः।

om narāya namaḥ|

ॐ कर्णिकारमहास्रग्विणे नमः।

om karṇikāramahāsragviṇe namaḥ|

ॐ नीलमौलये नमः।

om nīlamaulaye namaḥ|

ॐ पिनाकधृते नमः।

om pinākadhṛte namaḥ|

ॐ उमापतये नमः।

om umāpataye namaḥ|

ॐ उमाकान्ताय नमः।

om umākāntāya namaḥ|

ॐ जाह्नवीभृते नमः।

om jāhnavībhṛte namaḥ|

ॐ उमाधवाय नमः।

om umādhavāya namaḥ|

ॐ वराय वराहाय नमः।

om varāya varāhāya namaḥ|

ॐ वरदाय नमः।

om varadāya namaḥ|

ॐ वरेण्याय नमः।

om vareṇyāya namaḥ|

ॐ सुमहास्वनाय नमः।

om sumahāsvanāya namaḥ|

ॐ महाप्रसादाय नमः।

om mahāprasādāya namaḥ|

ॐ दमनाय नमः।

om damanāya namaḥ|

ॐ शत्रुघ्ने नमः।

om śatrughne namaḥ|

ॐ श्वेतपिङ्गलाय नमः।

om śvetapiṅgalāya namaḥ|

ॐ प्रीतात्मने नमः।

om prītātmane namaḥ|

ॐ परमात्मने नमः।८९०।

om paramātmane namaḥ|890|

ॐ प्रयतात्माने नमः।

om prayatātmāne namaḥ|

ॐ प्रधानधृते नमः।

om pradhānadhṛte namaḥ|

ॐ सर्वपार्श्वमुखाय नमः।

om sarvapārśvamukhāya namaḥ|

ॐ त्र्यक्षाय नमः।

om tryakṣāya namaḥ|

ॐ धर्मसाधारणो वराय नमः।

om dharmasādhāraṇo varāya namaḥ|

ॐ चराचरात्मने नमः।

om carācarātmane namaḥ|

ॐ सूक्ष्मात्मने नमः।

om sūkṣmātmane namaḥ|

ॐ अमृताय गोवृषेश्वराय नमः।

om amṛtāya govṛṣeśvarāya namaḥ|

ॐ साध्यर्षये नमः।

om sādhyarṣaye namaḥ|

ॐ वसुरादित्याय नमः।९००।

om vasurādityāya namaḥ|900|

ॐ विवस्वते सवितामृताय नमः।

om vivasvate savitāmṛtāya namaḥ|

ॐ व्यासाय नमः।

om vyāsāya namaḥ|

ॐ सर्गाय सुसंक्षेपाय विस्तराय नमः।

om sargāya susaṁkṣepāya vistarāya namaḥ|

ॐ पर्यायोनराय नमः।

om paryāyonarāya namaḥ|

ॐ ऋतवे नमः।

om ṛtave namaḥ|

ॐ संवत्सराय नमः।

om saṁvatsarāya namaḥ|

ॐ मासाय नमः।

om māsāya namaḥ|

ॐ पक्षाय नमः।

om pakṣāya namaḥ|

ॐ सङ्ख्यासमापनाय नमः।

om saṅkhyāsamāpanāya namaḥ|

ॐ कलाभ्यो नमः।९१०।

om kalābhyo namaḥ|910|

ॐ काष्ठाभ्यो नमः।

om kāṣṭhābhyo namaḥ|

ॐ लवेभ्यो नमः।

om lavebhyo namaḥ|

ॐ मात्राभ्यो नमः।

om mātrābhyo namaḥ|

ॐ मुहूर्ताहः क्षपाभ्यो नमः।

om muhūrtāhaḥ kṣapābhyo namaḥ|

ॐ क्षणेभ्यो नमः।

om kṣaṇebhyo namaḥ|

ॐ विश्वक्षेत्राय नमः।

om viśvakṣetrāya namaḥ|

ॐ प्रजाबीजाय नमः।

om prajābījāya namaḥ|

ॐ लिङ्गाय नमः।

om liṅgāya namaḥ|

ॐ आद्याय निर्गमाय नमः।

om ādyāya nirgamāya namaḥ|

ॐ सते नमः।९२०।

om sate namaḥ|920|

ॐ असते नमः।

om asate namaḥ|

ॐ व्यक्ताय नमः।

om vyaktāya namaḥ|

ॐ अव्यक्ताय नमः।

om avyaktāya namaḥ|

ॐ पित्रे नमः।

om pitre namaḥ|

ॐ मात्रे नमः।

om mātre namaḥ|

ॐ पितामहाय नमः।

om pitāmahāya namaḥ|

ॐ स्वर्गद्वाराय नमः।

om svargadvārāya namaḥ|

ॐ प्रजाद्वाराय नमः।

om prajādvārāya namaḥ|

ॐ मोक्षद्वाराय नमः।

om mokṣadvārāya namaḥ|

ॐ त्रिविष्टपाय नमः।९३०।

om triviṣṭapāya namaḥ|930|

ॐ निर्वाणाय नमः।

om nirvāṇāya namaḥ|

ॐ ह्लादनाय नमः।

om hlādanāya namaḥ|

ॐ ब्रह्मलोकाय नमः।

om brahmalokāya namaḥ|

ॐ परायै गत्यै नमः।

om parāyai gatyai namaḥ|

ॐ देवासुर विनिर्मात्रे नमः।

om devāsura vinirmātre namaḥ|

ॐ देवासुरपरायणाय नमः।

om devāsuraparāyaṇāya namaḥ|

ॐ देवासुरगुरवे नमः।

om devāsuragurave namaḥ|

ॐ देवाय नमः।

om devāya namaḥ|

ॐ देवासुर नमस्कृताय नमः।

om devāsura namaskṛtāya namaḥ|

ॐ देवासुर महामात्राय नमः।९४०।

om devāsura mahāmātrāya namaḥ|940|

ॐ देवासुर गणाश्रयाय नमः।

om devāsura gaṇāśrayāya namaḥ|

ॐ देवासुरगणाध्यक्षाय नमः।

om devāsuragaṇādhyakṣāya namaḥ|

ॐ देवासुर गणागृण्यै नमः।

om devāsura gaṇāgṛṇyai namaḥ|

ॐ देवातिदेवाय नमः।

om devātidevāya namaḥ|

ॐ देवर्शये नमः।

om devarśaye namaḥ|

ॐ देवासुरवरप्रदाय नमः।

om devāsuravarapradāya namaḥ|

ॐ देवासुरेश्वराय नमः।

om devāsureśvarāya namaḥ|

ॐ विश्वाय नमः।

om viśvāya namaḥ|

ॐ देवासुरमहेश्वराय नमः।

om devāsuramaheśvarāya namaḥ|

ॐ सर्वदेवमयाय नमः।९५०।

om sarvadevamayāya namaḥ|950|

ॐ अचिन्त्याय नमः।

om acintyāya namaḥ|

ॐ देवतात्मने नमः।

om devatātmane namaḥ|

ॐ आत्मसंभवाय नमः।

om ātmasaṁbhavāya namaḥ|

ॐ उद्भिदे नमः।

om udbhide namaḥ|

ॐ त्रिविक्रमाय नमः।

om trivikramāya namaḥ|

ॐ वैद्याय नमः।

om vaidyāya namaḥ|

ॐ विरजाय नमः।

om virajāya namaḥ|

ॐ नीरजाय नमः।

om nīrajāya namaḥ|

ॐ अमराय नमः।

om amarāya namaḥ|

ॐ ईड्याय नमः।९६०।

om īḍyāya namaḥ|960|

ॐ हस्तीश्वराय नमः।

om hastīśvarāya namaḥ|

ॐ व्यघ्राय नमः।

om vyaghrāya namaḥ|

ॐ देवसिंहाय नमः।

om devasiṁhāya namaḥ|

ॐ नरऋषभाय नमः।

om naraṛṣabhāya namaḥ|

ॐ विबुधाय नमः।

om vibudhāya namaḥ|

ॐ अग्रवराय नमः।

om agravarāya namaḥ|

ॐ सूक्ष्माय नमः।

om sūkṣmāya namaḥ|

ॐ सर्वदेवाय नमः।

om sarvadevāya namaḥ|

ॐ तपोमयाय नमः।

om tapomayāya namaḥ|

ॐ सुयुक्ताय नमः।९७०।

om suyuktāya namaḥ|970|

ॐ शिभनाय नमः।

om śibhanāya namaḥ|

ॐ वज्रिणे नमः।

om vajriṇe namaḥ|

ॐ प्रासानां प्रभवाय नमः।

om prāsānāṁ prabhavāya namaḥ|

ॐ अव्ययाय नमः।

om avyayāya namaḥ|

ॐ गुहाय नमः।

om guhāya namaḥ|

ॐ कान्ताय नमः।

om kāntāya namaḥ|

ॐ निजाय सर्गाय नमः।

om nijāya sargāya namaḥ|

ॐ पवित्राय नमः।

om pavitrāya namaḥ|

ॐ सर्वपावनाय नमः।

om sarvapāvanāya namaḥ|

ॐ शृङ्गिणे नमः।९८०।

om śṛṅgiṇe namaḥ|980|

ॐ शृङ्गप्रियाय नमः।

om śṛṅgapriyāya namaḥ|

ॐ बभ्रुवे नमः।

om babhruve namaḥ|

ॐ राजराजाय नमः।

om rājarājāya namaḥ|

ॐ निरामयाय नमः।

om nirāmayāya namaḥ|

ॐ अभिरामाय नमः।

om abhirāmāya namaḥ|

ॐ सुरगणाय नमः।

om suragaṇāya namaḥ|

ॐ विरामाय नमः।

om virāmāya namaḥ|

ॐ सर्वसाधनाय नमः।

om sarvasādhanāya namaḥ|

ॐ ललाटाक्षाय नमः।

om lalāṭākṣāya namaḥ|

ॐ विश्वदेवाय नमः।९९०।

om viśvadevāya namaḥ|990|

ॐ हरिणाय नमः।

om hariṇāya namaḥ|

ॐ ब्रह्मवर्चसाय नमः।

om brahmavarcasāya namaḥ|

ॐ स्थावराणां पतये नमः।

om sthāvarāṇāṁ pataye namaḥ|

ॐ नियमेन्द्रियवर्धनाय नमः।

om niyamendriyavardhanāya namaḥ|

ॐ सिद्धार्थाय नमः।

om siddhārthāya namaḥ|

ॐ सिद्धभूतार्थाय नमः।

om siddhabhūtārthāya namaḥ|

ॐ अचिन्त्याय नमः।

om acintyāya namaḥ|

ॐ सत्यव्रताय नमः।

om satyavratāya namaḥ|

ॐ शुचये नमः।

om śucaye namaḥ|

ॐ व्रताधिपाय नमः।१०००।

om vratādhipāya namaḥ|1000|

ॐ परस्मै नमः।

om parasmai namaḥ|

ॐ ब्रह्मणे नमः।

om brahmaṇe namaḥ|

ॐ भक्तानां परमायै गतये नमः।

om bhaktānāṁ paramāyai gataye namaḥ|

ॐ विमुक्ताय नमः।

om vimuktāya namaḥ|

ॐ मुक्ततेजसे नमः।

om muktatejase namaḥ|

ॐ श्रीमते नमः।

om śrīmate namaḥ|

ॐ श्रीवर्धनाय नमः।

om śrīvardhanāya namaḥ|

ॐ जगते नमः। १००८।

om jagate namaḥ| 1008|

ईति शिवसहस्रनामावलिः शिवार्पणम्‌॥

īti śivasahasranāmāvaliḥ śivārpaṇam||

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.