Aṣṭa Siddhi

Ašta Siddhi – osam slavnih postignuća drevne Indije kroz koje osoba dobija nevjerovatne moći

Riječ Siddhi možemo podijeliti na dvije riječi: Sidh i Dhi. Sidh znači kretati, dostići cilj ili objekat, imati uspjeha i Dhi znači intelekt.
Čitava priča o siddhijima je zasnovana na unapređivanju intelekta, pokrenuti svoj intelekt ka najvećem cilju, prosvjetljenju. Gospod Šiva je gospodar nad osam Siddhija i njegovo obožavanje u obliku Gurua je simbolika prefekcije Božanskog.

Siddha je onaj koji je uspio da ustabili ove kontrole u sebi , da održi staloženost i osjećaj ravnoteže. Danas, jako malo Jogija posjeduje Siddhije.

U svom radu, Joga Sutre, Patanđali je na početku četvrtog poglavlja, čije je ime Kaivalja kaže:

जन्मौषधिमन्त्रतपःसमाधिजाः सद्धयः॥ १॥

janmauṣadhimantratapaḥsamādhijāḥ saddhayaḥ || 1||

Siddhiji se dobijaju preko rođenja, posebnih biljaka, mantri, tapasa ili samadhija.

Joga Sutre od Patanđalija IV knjiga, kaivaljapaadah, stih 1

प्रातिभाद् वा सर्वम्॥३३॥

prātibhād vā sarvam ||33||

Siddhiji se takođe dobijaju kroz pratibhu (intuiciju ili unutrašnje svjetlo mudrosti), dakle, znanje o svemu uzdiže se sponatano.

Joga sutre Patanđali III  knjiga vibhütipädau verse 33

Ovdje vidimo da postoje različiti načini da osoba dobije siddhije. Ako je Patanđali rekao da se Siddhiji mogu dobiti na rođenju, možemo pretpostaviti da znanje o njima može doći iz prethodnog života. Iz Đotiš perspective, Patanđali je rekao da se siddhiji mogu razviti kroz Lagnu (rođenje), četvrtu bhavu (specijalno bilje), petu bhavu (mantre), osmu ili devetu bhavu (pokore) ili dvanaestu bhavu (Samadhi).

Odavde zaključujemo da postoje 2 načina da se dođe do siddhija: kroz Dharma trigon ili kroz Mokša trigon.

Osam tipova blokade[1]:

Bhagavat Gita

भूमिर् आपोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिर् एव च

खं मनो बुद्धिर् एव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिर् अष्टधा

bhūmir āpo’nalo vāyuḥ khaṁ mano buddhir eva ca

khaṁ mano buddhir eva ca ahaṁkāra itīyaṁ me bhinnā prakṛtir aṣṭadhā

Prabhupadin prevod: Zemlja, voda, vatra, vazduh, etar, um i inteligencija i lažni ego – svih ovih osam predstavlja moje odvojene materijalne enegije.

Ovdje vidimo da ovih osam tipova sačinjavaju Gospodove odvojene energije. Poenta je u riječi odvojene. Ne možemo biti jedno sa Gospodom, ako ne pređemo te mostove i ti mostovi su:

–                      Zemlja koja se naziva bhūmi ili pthivi tatva, čvrsto stanje – Budha (Merkur)

–                      Voda koja se naziva āpa ili jala tatva, tečno stanje – Šukra (Venera)

–                      Vatra koja se naziva anala ili agni tatva; energetsko stanje – Mangal (Mars)

–                      Vazduh koji se naziva vaju tatva; gasovito stanje – Šani (Saturn)

–                      Etar koji je naziva kha ili ākāśa tatva: vacuum – Guru (Jupiter)

–                      Mana je um Univerzuma, kako i individualni i pokazuje klasu, grupu ili porodicu koja identifikuje kreirano biće ili objekat i u astrologiji je predstavljeno Čandrom (Mjesecom). On definiše klasu ili porodicu kojoj pripada.

–                      Buddhi se odnosi na inteligenciju ili tijelo znanja povezano sa objektom. Ovo definiše njegovu svrhu kreiranja i postojanja i efekte različitih zakona prirode vezanog za njega, koji se nazivaju Dharma. Zakoni prirode kojima se kreirano tijelo mora pokoriti se vide iz ascendenta koji se naziva Lagna i ovo je sjedište Dharma trigona koji uključuju još i petu i devetu bhavu. Lagna predstavlja Prađapatija, Kreatora. Takođe ovdje možemo uključiti Rahua, zato što što bez njega ne bi bilo rođenja. Rahu je uzrok rođenja.

–                      Ahakāra se odnosi na nezavisni identitet i on je lažni ego. On je lažan, zato što taj identitet nije stalan i to je ego koji pomaže da se identifikuje objekat i razlikuje od ostalih tijela ili objekata iste klase ili porodice. Ovo je predstavljeno Surjom u astrologiji.

Aṣṭa Vasava

Među 33 deve, postoji osam vasua, koji su davaoci svjetla. Osam vasua daju svjetlo pomoću kojeg mi dobijamo prvo prosvjetljenje i onda znanje. Oni su orginalno svjetlo koje posjeduje kontrolu nad našim umovima. Osam vasua su

 1. Surja
 2. Čandra
 3. Agni (Mangal)
 4. Pṛthivi (Budh)
 5. Vayu (Shani)
 6. Jala (Shukra)
 7. Antariksh (Guru)
 8. Nakshtrani

Ponovo imamo broj osam. Dakle, da bi dostigli ovih osam vasua, osoba mora uraditi nešto što će je dovesti do ovih osam svjetala prosvjetljenja. To što se mora uraditi su osam siddhija.

Aṣṭa Siddhi i Đotiš

Siddhiji su uglavnom povezani da ispunjavanjem Karme. Dakle, naš fokus će biti vezan za Dašamšu, gdje se nalazi deset pravaca Karme. Kao što znamo, sve u klasicima ima dublje značenje, naročito nazive koje su Rišiji koristili u đotiš terminologiji. Parašara u klasiku Brihat Parašara Hora Šasti, u poglavlju Razmatranje podjelnih karti (Atha VargavivekaadhyaayaH), Mahariši Parašara kaže:

दशमाशे महत्फलम्

daśamāśe mahatphalam

Moć (i pozicija) iz Dašamše

Hajde da pobliže vidimo značenje riječi mahatphalam, mahat – veliki, ogromni i phalam – plod, rezultat, posledica.

प्रकम्य (Prakamya) – sposobnost kreiranja ili kontrole – Surja vlada Istokom i devata je Indra. Istok je tačka kreacije. Stoga, Surja vladajući istokom pokazuje želju za tronom, koji je prirodna želja kralja.

प्रप्ति (Prapti) – sposobnost prevazilaženja prirodnih prepreka – Čandra vlada Sjeverozapadomk i Devata je Vaju. Čandra predstavlja majku i dužnost i želja majke da ostane budna, da bude aktivna (vaju tatva) da bi obezbijedila zaštitu djetetu.

वशित्व (Vašitva) – dominacija nad kompletnom kreacijom – Mangal vlada Jugom i devata je Jama. Želja i svrha ratnika je da uništi neprijatelja. Dakle, ako ne dostignemo viši cilj, Jama će definitivno doći po nas.

गरिम  (Garima) – sposobnost da sve svuda stigne – Buddha vlada Sjeverom i devata je Kubera. Buddha je karaka za komunikaciju i vlada trgovinom i organizovanjem materijalnih resursa, prirodno teži bogatstvu, koje je pokazano vladarom Kuberom.

महिम (Mahima) – sposobnost da se beskonačno proširimo – Guru vlada Sjeveroistokom i devata je Išana, Gospod Šiva i Guru, graha učenja, znanja i dhi šaktija prirodno želi da spozna Booga i ostane na nivou znanja. Guru želi da obezbijedi da svi dođu do znanja.

लगिम (Laghima) – sposobnost da se leti kroz vazduh – Šukra vlada Jugoistokom i devata je Agni. Šukra vlada mirom i dok god je Šukra snažna, vladar rata je slab. Šukra takođe vlada zabavom za koju je potrebna gomila energije – Agni. Dakle, Agni je potreba i želja Šukre, ne njen cilj.

अनिम (Anima) – sposobnost da se bude mali poput atoma – Šani vlada Zapadom i devata je Varuna, koji je vladar okeana. Što se vode tiče, znamo da jedna kap vode ima istu konstituciju kao i sam  okean.

कमवसयित्व (Kamavasayitva) – sposobnost kontrole bilo čijeg uma i nagovaranje da postupa u skladu sa našim željama – Rahu vlada Jugozapadom i devata je Nirriti (Rakšasa). Rahu je direktan uzrok našeg rođenja i može učiniti takav uticaj na um, da osoba bude sposobna da vlada tuđim umovima. Devata je Nirriti koja je veoma destruktivna.

Ketu vlada “pravcem ka gore” Ananta – onaj koji se ne završava, bez ograničenja. To je pravac ka Bogu. Kada god je Ketu snažno povezan sa bhavom karme (desetom) osobina karma joga će biti povezana sa “pravcem na gore”…

Svaka graha će pokazati pravac Karme povezan sa tom Grahom.

Sada moramo napraviti razliku u čakrama. Jedna je Kalačakra i druga je Dig čakra. U Kalačakri, postoji osam pravaca, gdje nad Kendrama vladaju dva svjetla (Surja i Čandra) i dva Gurua  (Šukra i Guru). Kendre su mjesta na koja energija ulazi, a kone su mjesta na kojima energija izlazi.

Grahe imaju svoje digbala u pokazanom pravcu i da bi to dosegli, moraju imati snagu koju ćemo tražiti posmatrajući Grahe u odnosu na Lagnu i Arudha Lagnu.
Devate Graha motivaciju i želju Grahe.

Iz prethodnih stihova smo vidjeli da siddhiji definitivno nisu konačni cilj. Oni mogu biti od pomoći do nekog nivoa, ali osoba se na kraju mora i njih odreći da bi dosegla Samadhi.

 

 Aṣṭa siddhiji su poređani u tri klase,

 • dva siddhija znanja (garima i prakamja),
 • tri siddhija moći (prapti, vasitva i kamavasayitva) i
 • tri siddhija tijela (anima, mahima i laghima)

 

Graha Kala čakra Dig čakra Siddhi Tip siddhija
Surja Istok Istok Prakamja Tijelo
Šukra Zapad Jugoistok Laghima Tijelo
Mangal Jugoistok Jug Vasitva Tijelo
Rahu Sjeveroistok Jugozapad Kamavasajitva Znanje
Šani Sjeverozapad Zapad Anima Moć
Čandra Sjever Sjeverozapad Prapti Znanje
Buddha Jugozapad Sjever Garima Moć
Guru Jug Sjeveroistok Mahima Moć

Prirodno, Ketu nije uključen u ovaj concept zato što on prestavlja Mokša Margu i njegov pravac je ka gore.

Darakaraka u nizu od osam čarakaraka predstavlja našu Atmu po pitanju vezanim za Siddhije.

Ovo ne znači da svi posjeduju siddhije. Moramo posmatrati čitav horoskop da bi to vidjeli. Darakaraka će samo pokazati našu želju prema određenom siddhijui da bi potvrdili dag a zaista posjedujemo, to moramo potvrditi u različitim Vargama.

Primjer 1:

U prvom primjeru imamo čart Njegove svjetosti Mahariši Maheš Jogija, koji je donio Patanđalijeve sutre na zapad. On je takođe osnivač pokreta Transcendentalne meditacije i naprednih tehnika koje se nazivaju Siddhi program. U ovom slučaju je Rahu Darakaraka, postavljen u dvanastoj bhavi u jutiju sa Atma Karakom. Rahu takođe ima drišti na Lagnu, četvrtu i osmu bhavu (ove sve bhave su pomenute u Patanđali Sutrama. Rahu je Vargotama poziciji u Dhanušu.

Da bi smo potvrdili da osoba posjeduje siddhije, takođe moramo provjeriti Navamšu i takođe i Karakamšu.

U Navamši, Rahu je na karakamša Lagni, zajedno sa Atmakarakom, Surjom, koji vlada nad devetom bhavom odatle. Takođe postoji i drišti Bhratri Karake (Guru devate). Ovo pokazuje da siddhiji koje je on dobio dolaze od učenja njegovog Gurua. Rahu takođe vlada trećom bhavom od karakamša Lagne, koja pokazuje Guru Upadeša bhavu.

 

 

 

I u dašamši, vidimo da je ponovo juti Darakarake i Atma Karake. Surja vlada trećom bhavom koja je Guru upadeša. Čandra je Bhratri Karaka i nalazi se u četvrtoj bhavi od Arudha Lagna u Digbalu. Dašamša devata Rahua i Surje je Ananta – pravac ka gore.

 

 

 

Mahariši Parašara kaže:

विद्याया वेदबह्वंशे॥

vidyāyā vedabahvaṁśe||

Učenje/edukacija se određuje preko 1/24 (čaturvimšame) podjele znaka. Ovdje Parašara koristi riječ Vidja, čije je primarno značenje znanje, koje može biti materijalno (apara vidya) i transcendentalno (para vidya). Takođe može značiti mistične vještine. Prirodno i siddhiji su vrsta znanja.

U slučaju Njegove Svetosti u siddhamši (podjela na 24 dijela), Atma Karaka je na Lagni i Darakaraka je uča (egzaltirana) u dvanaestoj bhavi. Rahuova egzaltacija u Vrišabhu se vezuje za ajus, i to pokazuje da je On koristio svoje siddhije za dobrobit ljudskog zdravlja i produžetka dugovječnosti.

 

 

Primjer 2:

Sai Baba je jedan od slavnih Gurua u Indijii dobro je poznat po svom siddhiju materijalizovanja stvari. U Njegovom slučaju, Darakaraka je dispozitor Atma Karake i ima Graha i Raši drišti na nju i nalazi se na Lagni.

 

 

 

U Navamši, Karakamša u sebi ima vladara Vigjanamše (deveta bhava od Karakamše). Dakle, dobiće Dikša mantru. Šani se nalazi u dvanaestoj bhavi zajedno sa Ketuom, i ima Graha Drišti na Vigjanamšu. Ali u ovom slučaju, Darakaraka vlada nad Šiva kalamšom (peta bhava od Karakamše), što pokazuje da će osoba razviti vještine sopstvenim naporima, zbog toga što vigjanamša pokazuje tip znanja koje Guru poduči osobu, a Šiva Kalamša pokazuje znanje i vještine koje sami razvijemo.

 

 

 

 

 

 

U dašamši, Darakaraka je nalazi na Lagni. Devata je Išana.

Dodatak:

Čartovi ljudi iz TM pokreta. Svaki čart ima konekciju Darakarake sa Mangalom i Vigjanamšom. Takođe, postoji i veza između Karakamša Lagne i Vigjanamše. Ovdje su date samo Navamše.

Surya Atma Karaka ima Raši Drišti na Vigjanamšu. Guru Darakaraka je zajedno sa Mangalom i aspektuje Karakamša Lagnu

 

 

 

 

 

Atma Karaka – Mangal vlada nad  Vigjanamšom. Rahu – Dara Karaka ima Raši i Graha drišti na Mangala.

 

 

 

Atma Karaka je Buddha. Vladar Karakamša Lagne ima Graha Drišti na Karakamšu i Rasi Drišti na Vigjanamšu. Surya – Dara Karaka ima Graha Drišti Mangala, koji takođe aspektuje Vigjanamšu.

 

 

 

Šani i Rahu, vladari Vigjanamše aspektuju Karakamša Lagnu.  Mangal je dispozitor  Dara Karake Šanija

 

 

 

 

Guru iz Vigyanamše aspektuje Karakamšu. Dara Karaka – Mangal, dispozitor vladara Vigjanamše i aspektuje Karakamšu .

 

 

 

 

Atma Karaka – Guru aspektuje Vigjanamšu i zajedno je sa vladarom Vigjanaše. Mangal – Dara Karaka je u samoj Vigjanamši.

 

 

 

 

Mangala ima aspekt na Atma Karaku i Dara  Karaku i takođe vlada Vigjanamšom.

 

 

 

 

Vladar Karakamše aspektuje Vigyanamšu. Mangal vlada Vigyanamšom i aspektuje Raši Drištijem Dara Karaku Čandru.

 

 

 

 

Rahu Atma Karaka aspektuje Vigjanamšu. Mangal je dispozitor Šukre (Dārā Karake) i ima Raši i Graha Drištii na Vigjanamšu. Takođe vlada Karakamšom.

 

 

 

 

Dispozitor Atma Karake aspektuje Vigjanamšu. Dara Karaka (Ćandra) aspektuje Vigjanamšu i u Parivartani je sa Mangalom.

 

 

 

 

Ketu, vladar Vigyanamše je zajedno sa Atmakarakom. Budha, dispozitor Rahua (Darakarake= je aspektovan Mangalom i Rahu takođe aspektuje dispozitora Mangala.

 

 

 

 

[1] Pandit Sanjay Rath – Atmakaraka

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.