Upapada

Partnerstva su definitivno jedna od najkontraverznijih tema vezanih za astrologiju današnjice. Dva Gurua Brihaspati i Šukračarja su zauzeli svoje pozicije u Nasagika daši od dvanaeste do pedesete godine, i jedan i drugi predstavljaju partnere u muškom i ženskom horoskopu i centralna su dešavanja u životu.

१। उपपदं पदं पित्रनुचरात्॥

1| upapadaṁ padaṁ pitranucarāt||

Arudha od dvanaeste bhave (brojano Zodijački) se naziva Upapada Lagna.

Mahariši Đaimini Upadeša Sutre – Šloka 1.4.1

Računanje Arudha od svake bhave se radi na taj način, da odbrojimo od date bhave do njenog vladara, onda isto toliko mjesta od vladara. Postoje i dva iznimka za računanje Arudha. Kada se vladar neke bhave nađe u prvoj ili sedmoj bhavi od nje, onda će Arudha te bhave biti u desetoj od nje. Takođe, kada vladar neke bhave ode četiri ili deset mjesta od sebe, onda će Arudha date bhave biti u četvrtoj bhavi. U slučajevima dvojne vladavine, uzimamo snažnijeg vladara.

Sada ćemo uraditi primjer računanja Upapada Lagne.

01-chart-1

U ovom slučaju, imamo dva vladara dvanaeste bhave, Mangala i Ketua. Mangal, pošto je u jutiju sa tri Grahe, je snažniji nego Ketu koji je sam u trećoj. Mangal je otišao deset mjesta od dvanaeste bhave i pošto pravilo kaže da kada Graha ode deset mjesta, Arudha date bhave će biti u četvrtoj bhavi od nje. Kada odbrojimo četiri mjesta od dvanaeste bhave, dobijamo treću bhavu, Kumbha. Dakle, Upapada lagna u ovom slučaju je u trećoj bhavi, u Kumbhu.

Upapada se takođe naziva i Gauna Pada i Vjaja Pada. Vjaja pada se odnosi na ono što gubimo, na troškove, na ono što odlazi[1]. Arudha od dvanaeste bhave u sebi sadrži kompletan koncept davanja, jer ona pokazuje Vjaju, ono što treba da ode. Kada mi se mi voljno odreknemo tog, onda Vjaja pada postaje Gauna pada, ono što posjeduje kvalitet. Zato je jako bitan post na dan vladara Upapada Lagne, jer će to biti prvo svjesno davanje.

Pošto se Arudhe tiču manifestacije u ovom svijetu, Upapada Lagna se posmatra za partnere, kao što je rekao Mahariši Parašara u svojoj Hora Šastri, koji je posvetio kompletno poglavlje 30 raspravi o Upapadi. U prvoj šloki on kaže:

अथोपपदमाश्रित्य कथयामि फलं द्विज।

युच्छुभत्वे भवेन्नृणां पुत्रदारादिजं सुखम्‌॥ १॥

athopapadamāśritya kathayāmi phalaṁ dvija |

yucchubhatve bhavennṛṇāṁ putradārādijaṁ sukham || 1||

O Brahmine, sada ću ti govoriti o Upapadi, povoljnosti koje će potvrditi nečiju sreću od potomstva, žene i sl.

Iz Upapade gledamo ono što smo dužni da damo ovom svijetu. Tako, slušajući Mahariši Parašaru, dolazimo do zaključka da je princip Partnerstava u smislu Upapade samo davanje.

Postoje dva koncepta koji se tiču partnerskih odnosa. Jedan je posmatranje partnerskih odnosa u odnosu na Darapadu i u odnosu na Upapada Lagnu.  Darapada pokazuje fizičke odnose, dok Upapada pokazuje povezanost u smislu kreacije i takođe pokazuje one koji nas prate u životu.

Položaj Upapade će pokazati našu spremnost da dajemo. Grahe koje se nalaze na Upapadi, koje je aspektuju i Graha koja vlada će obojiti stavove vezane za davanje. Takođe će te Grahe pokazati i opisati partnera.

Sve vezano za partnera gledamo od Upapada Lagne, njegovu majku iz četvrte od upapade, oca od devete od Upapade, braću i sestre iz treće i jedanaeste  od Upapade.

Odnos Arudha Lagne (nas) i Upapade (partnera) je od krucijalnog značaja za mogućnost ulaska u brak. Ako se Upapada nađe u Dusthanu od Arudha Lagne, to je jako loša kombinacija. Upapada Lagna u dvanaestoj bhavi od Arudha Lagne, može da pokaže našu nezainteresovanost za partnera, ne poklapanje našeg životnog pravca sa partnerom. Ako je Upapada u šestoj bhavi od Arudha Lagne se smatra jednim od najlošijih položaja, jer je to Marana Karaka Sthana za Šukru, koja je Naisargika Kalatra Karaka[2]

Kompletna kreacija se zasniva na trojnom principu kreiranja, održavanja i uništenja. Pranava akšara AUM u kojoj je Brahma – A (Kreacija), Višnu – U (Održavanje) i Šiva – M (Uništenje). U ovom članku mi ćemo se bazirati na održavanje partnerskih odnosa. U Đotišu je dobro proznati princip druge bhave, kao bhave održavanja. Druga bhava ima jako veliku ulogu, jer je ona po svojoj prirodi i Maraka bhava. Maraka bhava je kuća ubica, ona koja može da nas odnese sa ovog svijeta. Karaka za drugu bhavu je Guru i Devata je Višnu. Dakle, druga bhava od bilo koje bhave je bhava održavanja. Prateći ovu analogiju, dolazimo do zaključka da je druga bhava od Upapade odgovorna za održavanje braka. Ovo je jako bitan princip koji je od krucijalnog značaja. Bilo koja predikcija vezana za dugovječnost partnerstava i braka mora biti vezana za drugu bhavu.

Dharma je nešto najbitnije što čovjek u svom životu mora da odradi. Šri Krišna kaže da je za čovjeka bolje da provede 10 minuta u svojoj Dharmi, nego nekoliko života u tuđoj. Navamša je podjelna karta na devet. Ona se tiče Dharme. Postoje dva puta pomoću kojih čovjek može na najbolji mogući način (ako ne i jedini!) odraditi svoju Dharmu. Jedan je da se posveti Bogu, da se odrekne svega i da život provede u odricanju, dok je drugi da na nastavi Kulu, tradiciju u kojoj je rođen. To su dva idealna načina da se slijedi Dharma, jedan je tu da zadovolji Deve, a drugi Pitrise. Karaka za Dharmu je Surja, zato se i Mahariši Parašara i Mahariši Đaimini slažu oko stavke da Surja nije malefik po pitanju stvari vezanih za Upapadu, osim ako nije debilititrano.

BPHS 30:06

रविर्नैवात्र पापः स्यात्‌ स्वोच्चमित्रस्वभस्थितः।

नीचशत्रुगृहस्थश्चेत्तदाऽसौ पाप एव हि॥ ६॥

ravirnaivātra pāpaḥ syāt svoccamitrasvabhasthitaḥ |

nīcaśatrugṛhasthaścettadā’sau pāpa eva hi || 6||

U ovom slučaju Surja, ako je egzaltiran ili u prijateljskom Rašiju, nije malefik. On je malefik, ako je u debilitaciji ili u neprijateljskom Rašiju.

MJUS 1.4.3

३। नात्र रविः पापः॥

3| nātra raviḥ pāpaḥ||

Surja nije malefik za pitanja vezana za Upapadu.

Sve vezano za održavanje gledaćemo iz druge bhave. U svojim Upadeša Sutrama, Mahariši Đaimini kaže sledeće:

Šloka 1.4.2

२। तत्रपापस्य पापयोगे प्रव्रज्या दारनाशो वा॥

2| tatrapāpasya pāpayoge pravrajyā dāranāśo vā||

Ako druga bhava od Upapade ima malefični aspect ili konjukciju, osoba će izgubiti svoju ženu ili će se odreći svijeta.

Pošto smo napomenuli da je pitanje braka usko vezano za pitanje Dharme, tako ćemo i sve stvari vezane za brak i partnerske odnose gledati iz Navamše. Navamša je podjelna karta na devet i karja bhava je deveta bhava, dakle, Dharma.

Vratimo se na drugu bhavu i održavanje braka. I Mahariši Parašara i Mahariši Đaimini, jednoglasno daju princip da ukoliko je druga bhava od Upapade aflikotovana maleficima i bez aspekta benefika, osoba će ostati bez partnera. Sve ove stvari treba takođe potvrditi u Navamši.

Ako je vladar druge bhave od Upapade nepovoljno smješten u Navamši, to će pokazati da veza ili brak neće dugo trajati. Položaj vladara druge bhave od Upapade u trigonu i Kendri u navamši, obećava trajanje. Položaj istog vladara u dustanu od Lagne pokazuje nemogućnost održanja date Upapade.

Pogledaćemo prvo jedan jako poznat primjer:

rama

Bhagavan Šri Ram je imao Upapada Lagnu u desetoj bhavi, koja pokazuje dobro poklapanje sa partnerom. Mahariši Đaimini kaže:

Text 1.4.9

९। उच्चे तस्मिकुमकुलाद् दारलाभः॥

9| ucce tasmikumakulād dāralābhaḥ||

Ako je vladar Upapade egzaltiran, partner dolazi iz elitne porodice.

Sita je bila ćerka Rišija Đanake. U ovom slučaju imamo situaciju u kojoj sve Grahe, čvorova i vladara druge od Upapade, aspektuju drugu od Upapade. Dakle, rezultati će biti miješani. Ali ishod će biti negativan zbog položaja vladara druge od Upapade u dvanaestoj bhavi od Arudha Lagna. Dvanaesta bhava od Arudha Lagne pokazuje ono što prirodno gubimo. Svi znamo da se Rama na kraju odrekao Site, zato što je bila u Ravaninom prisustvu.

Čart 3.

02-chart-2

 

Ovdje imamo osobu, kojoj je vladar sedme bhave postavljen u drugoj, što će pokazati da je stav vezan za partnerstva (vladar sedme bhave) neodvojiv od stava vezanog za porodicu (druga bhava). Vladar dvanaeste bhave, može biti Šani, i može biti Rahu. Ako uzmemo da je Šani, onda je Upapada Lagna u četvrtoj bhavi, a ako uzmemo da je Rahu, onda je Upapada Lagna u osmoj bhavi. Ovdje je Šani, egzaltiran i retrogradan, što pokazuje jako veliku snagu, pa ćemo od njega računati Upapadu. Dakle, Upapada je sa Guruom i Ketuom u četvrtoj bhavi, što pokazuje da će osoba jako rano, u periodu svog djetinjstva upoznati partnera. Vladar druge bhave od Upapade je Čandra koja je smještena na Lagni, što pokazuje da će osoba željeti da se brak održi. Čandra u ovom slučaju je i Atma Karaka, što pokazuje da će osoba ostati privržena održavanju ovog braka, jer bhave, kojima vlada Atma Karaka su jako bitne u životu. Ona je upoznala partnera u ranoj mladosti i u sedamnaestoj godini su otpočeli vezu, da bi je poslije pet godina krunisali brakom. U brak je ušla u svojoj 23 godini, koje su godine sazrijevanja Čandre. U Navamši je Čandra postavljena u drugoj bhavi, zajedno sa Šanijem koji je u visokom dostojanstvu, tako da trajanje braka nije ugroženo.

Devetu bhavu od Upapada Lagne posmatramo za djecu sa datim partnerom. U ovom slučaju je to Kumbha. Jedan vladar je Rahu, koji je zajedno sa Mangalom, koji je u Marana Karaka Sthanu u sedmoj bhavi od Upapada lagne i ekstremno nepovoljan za Upapada Lagnu. Osoba je imala dva sponatana pobačaja (Rahu i Mangal), da bi kasnije sa istim partnerom dobila troje djece (Uča Šani – egzaltacija pokazuje broj tri).

Pogledajmo sada čart partnera.

03-chart-3

Ovdje vidimo da je Upapada Lagna u desetoj bhavi, u kojoj je vladar druge bhave, upoznavanje je došlo preko porodice. Roditelji su poznavali i održavali odnose i prije njihovog braka. Ono što je zanimljivo u ovom slučaju, da je osoba Mithuna Lagna, sa Mangalovim raši drištijem na Lagnu i vladara sedme bhave Gurua. Ovo pokazuje da osoba želi da što prije uđe u partnerske odnose (Mangal – nestrpljenje). Pošto je Čandra vladar druge na Upapada Lagni u desetoj bhavi, jedan od uslova za formiranje braka je bio da se zaposli, da se stekne određena sigurnost.

Čart 4. Smrt partnera

04-chart-405-chart-4

Puno parametara mora da se poklopi da se desila neka tako strašna poput smrti partnera. U ovom slučaju, imamo Upapadu u drugoj bhavi, vladar Budha je debilitiran u jedanaestoj bhavi. Budha je takođe i Atma Karaka i Vargotama Niča. Takođe postoji i Kuđa Doša, koju formira Mangal (Dara Karaka u čartu), koji se nalazi u sedmoj bhavi, u Marana Karaka Sthanu, jako afliktovan čvorovima.

Druga bhava od Upapade je Karka Raši i aspektovan je Mangalom, Šukrom, Rahuom i Ketuom Raši drištijem i Šanijem iz šeste bhave Graha Drištijem. Vladar druge bhave je Čandra koji se nalazi u Marana Karaka Sthanu u odnosu na Upapada Lagnu i aspektovan je Mangalom, Rahuom i Ketuom i nema ni jedan benefični Drišti. U Navamši, Čandra je umiješana u snažnu Rudra Jogu (međusobni aspect sa Mangalom) u osi Lagna/sedma bhava (osoba i partner). Sedma bhava u Navamši je mjesto prvog partnera. Ovdje takođe imamo još jednu jako negativnu kombinaciju, Šani, vladar devete bhave u Raši čartu je debilitiran u Navamši i u jutiju sa Šukrom. Sve ovo ukazuje na loš kraj za partnera. Partner je imao saboraćajnu nesreću 28. Juna 2006. koju nije preživio.

Maraka bhave su najopasnije vezano za održavanje braka. Druga i sedma bhava imaju ključne uloge u tome. Druga bhava će da pokaže razloge zbog čega se to dešava, a sedma bhava će da pokaže ko su ljudi koji su protivni braku. Ako se Čandra nalazi u sedmoj od Upapade, onda partnerova majka može biti protivna braku, ako je tu Surja, onda otac i sl.

Grahe u drugoj bhavi će pokazati miješanje drugih ljudi i to: Čandra u drugoj bhavi pokazuje miješanje osoba koje imaju djecu, Šukra pokazuje osobe spremne za ulazak u brak, Guru takođe oženjene i udate osobe, Budha predstavlja nezrele ljude, Šani starije i sl.

Dustani u Navamši

Šesta bhava u Navamši je mjesto prirodne debilitacije Šukre, takođe je i Marana Karaka Sthan za Šukru. To je dvanaesta bhava od sedme i pokazuje tenedenciju ka sprečavanju braka.

Osma bhava u Navamši je Maraka za sedmu bhavu i Grahe u osmoj bhavi pokazuju razloge za prekidanje braka.

Dvanaesta bhava je takođe šesta od sedme i Marana Karaka Sthan za Šukru u odnosu na sedmu bhavu. Tako da, bilo koja Graha se nađe u dvanaestoj bhavi u Navamši, ona će biti problem za ulazak u brak.

U Navamši treba posmatrati Grahe koje su od značaja vezano za, bilo iniciranje, bilo održavanje braka.

Čart 5.

06-chart-507-chart-5

U ovom primjeru imamo prisutnu kletvu Čandre u sedmoj bhavi. Ona je u jutiju sa Mangalom i aspektovana Šanijem i Rahuom. Čandra je vladar devete bhave, koja je od vitalnog značaja za brak u Stri Đataki[3]. Pored toga, i Mangal i Šani su u Marana Karaka Sthanu. Upapada se nalazi u devetoj bhavi, kojom vlada Čandra pod kletvom. To pokazuje da partner može imati problema sa zdravljem, naročito sa krvnim pritiskom. Vladar druge bhave od Upapade se nalazi u Marana Karaka Sthanu u dvanaestoj bhavi, koja je takođe jako loša za pitanje partnerstava, jer je šesta od sedme bhave i debilitiran je. Debilitiran vladar druge od Upapade  pokazuje probleme sa zdravljem partneru. U Navamši, Surja je opet u Marana Karaka Sthanu, zajedno sa Mangalom. Opet vidimo da nema šansi za brak da se održi. Osoba je ostala udovica u svojoj trideset drugoj godini.

Za održavanje braka se uvijek obožavaju Višnu Avatari-za žene i Daša Mahavidje – muškarce.

OM ŠRIM LAKŠMINARAJANABHYAM NAMAH

 

[1] Arudhu od dvanaeste bhave

[2] Signifikator Partnerstava

[3] Ženski horoskop

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.