Guru Bhakti u devetoj bhavi

ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कवि कवीनामुपमश्रवस्तमम्।

ज्येस्ठराजम् ब्रह्मनां ब्रह्मणस्पत आ नः श्रीनवन्नूतिभिः सीद सादनम्॥

om gaṇānāṁ tvā gaṇapatiṁ havāmahe kavi kavīnāmupamaśravastamam |

jyesṭharājam brahmanāṁ brahmaṇaspata ā naḥ śrīnavannūtibhiḥ sīda sādanam ||

Uvod

Termin Bhakti dolazi iz korijena riječi ‘Bhaj’, što znači ‘biti vezan za Gospoda’. Bhađan, obožavanje, Anurag, Prema i Priti su sinonimi za Bhakti.

Bhakti je stvarna, istinska potraga za Gospodom, koja počinje, nastavlja se i završava u Ljubavi. Samo jedan trenutak ekstremne ljubavi prema Bogu, može nas dovesti do vječne slobode.

“Bhakti”, kaže Narada, “je intenzivna Ljubav prema Bogu. Kada je čovjek dobije, sve voli, nikog ne mrzi, postaje zadovoljan zauvijek.Ona se ne može umanjiti nikakvim zemaljskim dobrima, jer dok god traju te zemaljske želje, ona se neće pojaviti. Bhakti je veća od Karme, Bhakti je veća od Yoge, jer su one određene samo za jedan vidik, dok je Bhakti svoje rađanje, svoje sredstvo i svoj kraj.

Ne postoji velika razlika između znanja (Đnana) i ljubavi (Bhakti). Oboje, na kraju, teže istom cilju. Ali, postoje razilaženja u mišljenjima onih koji podučavaju znanje (Đnanu) i onih koji podučavaju ljubav (Bhakti), iako svi priznaju moć Bhaktija.

Jedna velika prednost Bhakti yoge je to što je najlakši i najprirodniji način da se dosegne prelijepi Božanski vidokrug, a, nažalost, veliki nedostatak je to što u nižoj formi često degradira u gnusni fanatizam. Ali,ova opasnost postoji samo u stadijumu koji se naziva pripremni (GAUNI). Kada Bhakti u nama sazre i pređe iz tog stadijuma u nešto što nazivamo vrhovno (PARA), ne postoji strah od fanatizma. Takva duša, koja ja savladala ovaj viši stadijum Bhaktija, je preblizu Bogu Ljubavi, da bi bila u stanju da postane instrument mržnje.

Vrste Bhaktija

Postoje različite vrste Bhaktija. Jedna od podjela je Sakamja i Nishkamja Bhakti.

Sakamja Bhakti je  posvećenost zbog želje za materijalnim dobicima. Onda čovjek, koji želi razna materijalna bogatstva, zdravlje, položaj ili slično, izvodi razne vrste Tapasa, Đape i nuđenja, da bi ih dobio. Šta god čovjek želio, ako je njegov Bhakti intezivan i iskren i ako njegove molitve dolaze iz srca, sve će dobiti. Ali, Samakja Bhakti definitivno nije put do Mokše.

Put do Mokše, prosvjetljenja, je Nishkamja bhakti, predanost bez ikakvih očekivanja, predanost iz čiste ljubavi prema Gospodu.

Bhakti Bhave

Bhave ili stanja obezbeđuju istinsku i pravu vezu između predanika i Gospoda. Kada se ta veza učvrsti, ona prerasta u Maha Bhavu u kojoj predanik živi, kreće se i sve obavlja za Gospoda. Ovo se naziva Parama Prema, Vrhunska Ljubav.

Postoji pet Bhava ili pet stanja Bhaktija. Ona su Shanta, Dasja, Sakhja, Vatsalja i Madhurya Bhave. Ove bhave su prirodne za ljudska bića i veoma ih lako praktikovati.

U Shanta Bhavi, predanik je Shanti ili miroljubiv. On ne skače niti igra. On je veoma emotivan. Njegovo srce je ispunjeno ljubavlju i srećom. Bhišma je bio Shanta Bhakta.

Sri Hanuman je bio Dasja Bhakta. On je imao Dasja Bhavu, podaničko držanje. On je služio Gospoda Ramu cijelim svojim srcem. Udovoljavao je Gospodu na svaki mogući način. Nalazio je sreću i blagoslov u služenju svom Gospodaru.

U Sakhja Bhavi, predanik je prijatelj sa Gospodom. Arđuna je imao ovu Bhavu prema Gospodu Krišni. Predanik se kreće sa Gospodom, sjedi, jede, govori sa njim kao intimni prijatelj.

U Vatsalya Bhavi, predanik gleda na Gospoda kao na svoje dijete. Jasoda je imala ovu Bhavu sa Gospodom Krišnom. Predanik služi, hrani i gleda na Gospoda, kao što to majka čini sa svojim djetetom.

Poslednja je Madhurya ili Kanta Bhava. Ovo je najveći oblik Bhaktija. Predanik se odnosi sa Gospodom kao prema svom ljubavniku. Ovo je odnos Radhe i Krišne. To je Atma samarpana.

Nava-Vidha-Bhakti

Predanost Gospodu se razvija na devet različitih načina koji se nazivaju Nava-Vidha-Bhakti.  U Šrimad-Bhagavatamu i Višnu Purani su ovako objašnjeni :

Sravana (slušanje Gospodovih Lila i priča),

Kirtana (pjevanje o Gospodovoj slavi),

Smarana (prisjećanje na Gospodovo ime i prisustvo),

Padasevana (služenje Gospodovih stopala),

Archana (obožavanje Gospoda),

Vandana (pognutost pred Gospodom),

Dasya (njegovanje Dasya Bhave za služenje Gospodu),

Sakhya (njegovanje Sakhya Bhave za prijateljstvo sa Gospodom) i

Atmanivedana (potpuna predanost Gospodu).

Osoba može dostići Bhakti prateći jedanaest osnovnih faktora koje je odredio Sri Ramanuđa. One su Abhjasa ili neprestano razmišljanje o Gospodu, Viveka ili diskriminacija, Vimoka ili oslobođenje od svega i čežnja za Gospodom, Satjam ili istinoljubivost, Ardjavam ili iskrenost, Krija ili činjenje dobra drugima, Kaljana ili želeti svima dobro, Daya ili sažaljenje, Ahimsa ili ne nasilje, Dana ili milosrđe i Anvasada ili veselost i optimizam.Čovjek prema svojim sklonostima i osjećajima treba da izabere na koji način će se razvijati njegova Bhakti (predanost Gospodu).

Guru Bhakti

Impuls istinske duhovnosti mora doći od osobe koja se naziva Guru, a osoba koja taj impuls prihvata naziva se Šišja. Da bi se prenio takav impuls, bilo kojoj duši, duša koja ga prosleđuje, prvo, mora posjedovati moć prenošenja drugom, drugo, duša koja prihvata impuls mora biti podesna da za to. Sjeme mora biti živo sjeme i polje mora biti preorano, a kada se ovi uslovi ispune, pojaviće se predivan razvitak iskrene vjere.

Guru bhakti je posvećenost učitelju. Odnos podanosti, ljubavi i odanosti učenika na bilo kojem polju učenja. Na duhovnom nivou, poklonik nastoji da vidi svog Gurua kao najveći nivo sebe. Prilagođavanjem Guruovoj unutrašnjoj prirodi i mudrosti, učenik polako transformiše svoju prirodu, da bi konačno dobio isti mir i prosvjetljenje koje posjeduje njegov Guru. Guru Bhakti se ispoljava i kroz služenje Guruu, meditaciju na njegov lik, rad blizak Guruovom umu i pokoravanje njegovim instrukcijama.

Etimološki, termin Guru znači “onaj koji daje svetlo da bi se iskorenila tama neznanja”. Prema filozofskom Hindu spisu Advayataraka Upanishad, Guru znači ” tame (gu) rasterivač (ru)”.

Guru koncept je suštinski drevni Indijski koncept, koji nema paralelu u duhovnoj tradiciji drugih naroda. U običnom govoru, termin GURU znači učitelj. Da bi se bilo šta naučilo u životu, bilo materijalno ili duhovno, osobi je potrebna pomoć učitelja. Gurui mogu biti različiti, u zavisnosti od dostignuća u znanju i nivoa na kojem nam pružaju vođstvo. Stoga, svi treba da budemo jako marljivi u pronalaženju i prepoznavanju pravog GURUA.

Ovo potvrđuje GURU GITA  u kojoj Šiva govori svojoj ženi Parvati:

Stih 9:

‘Guru nije različit od Jastva, od Svijesti. Ovo je apsolutna istina.  Zbog toga mudar čovjek mora tražiti svog Gurua.’

I dalje nastavlja u stihovima 23 i 24:

“Prvi slog “GU” znači tama, drugi “RU” svjetlo.

Guru je, bez sumnje, Brahma koji rastjeruje svu tamu.”

“Prvi slog “GU” se izražava u atributima kao što je Maya, a drugi “RU” je najviše znanje, koje uništava Mayu. (“GU” predstavlja niži, manifestovani svijet, dok je “RU” najviši Apsolut, Nemanifestovan.)”

Kolika je veličina Gurua najbolje se vidi u stihu 32:

“Gurur Brahma, Gurur Višnur

Gurur Devo Mahešvarah

Gurur Sakšat Parambrahma

Tasmai Šri Gurave Namah”

Da bi smo bolje razumjeli koncept Guru bhaktija moramo malo dublje zaroniti u osnovne principe Hiduizma. Brahma je na osnovu tri tipa guna: Satve, Rađasa i Tamasa, stvorio kompletan univerzum, žive i nežive stvari koje su klasifikovane kao Deve, Manušje i Rakšase. I u jednom trenutku su Brahmi prišle sve tri vrste kreacije (koje su zasnovane na navamši), i deve i manušje i rakšase po duhovni savjet.

Kada su deve prišle Brahmi za duhovni savjet na koji način da se oslobode stega karma, Brahma je odgovorio “dam”. Deve su ovo shvatile kao “dama” što znači da treba da razvijaju samo kontrolu i da se uzdrže i savladaju njihova čula jer “dama” znači ukroćenje i savlađivanje tijela duha. Ovo je najviša definicija Gurua i predsavljena je kao Dikša Guru koji je odgovorana za pomaganje i usmjeravanje šišje na putu samorealizacije.  Dakle Dikša Guru mora biti biti onaj koji kontroliše svojih pet čula (Đnana Indrije) i pet organa djelovanja (Karma Indrije) i koje posjeduje znanje o četiri Vede (Čaturvedi). Tek tada će imati duhovnu moć moć da preuzme na sebe jednu šestinu naših grijehova i da nas povede na stazu samorealizacije. Jer kada Indra postane glavni među Bogovima, Brihaspati postaje njihov učitelj i definicija Dikša Gurua se zasniva na atributima Brihaspatija. Krišna je objasnio ovaj aspekt savršenstva Dikša Gurua izjavljujući “među svim učiteljim, ja sam Brihaspati“.

Rakšase su prišle Kreatoru i zahtijevale njihov udio u znanju na šta im je Brahma odgovorio “dam”. Rakšase su ovo shvatile kao “daya” ili saosjećanje jer su u svojoj tamas guni vječno ljubomorni na deve,  žele svo obilje manifestovanog svijeta za sebe i žude za moći. Rakšase nisu demoni, oni su prosto manifestacija jednog od tipova prirode koji se naziva tamas guna, u kojoj bića tu rođena posjeduju mentalne attribute  kao što su ljubomora, frustracija i žudnja za tuđim bogatstvom.

Brahma je i Manušjama, kada su prišli da pitaju za savjet, rekao “dam“. Manušje su to shvatile kao “dana” što znači dati. Čovjek je po prirodi sebičan i želi svo bogatstvo za sebe. Duhovna poruka za njega je da nauči da daje i u ovom se ogleda važnost Upapade[1]. Kroz Čandrinu Upapadu[2], čovjek daje porodici i svom društvu, što zadovoljava Pitrise[3]. Suryina Upapada[4] je ono što čovjek daje Guruu i Božanstvima za duhovni razvoj i oslobođenje. Dakle davanje je suština svih manušji.

Postoje tri nivoa i tri tipa Gurua. Prvi nivo je Šikša Guru, sledeći Dikša Guru i najveći nivo Gurua je Sat Guru. Učenje Šikša Gurua će se razvijati na tri različita tipa. Svaka osoba u sebi sadrži tri tipa guna is toga svi imaju misli i deva i rakšasa i manušji i svaki dio tih individualnih potreba treba sređivati.

Guru Manušji (rađas guna) se naziva šreni guru i podučava šramu (rad). Ovaj Guru podučava kako da se radii  zarađuje za život. On daje znanje kako da se zaradi novac a takođe bi trebalo da poduči i znanje kako se taj novac dijeli sa ostalim svijetom. Ovaj Guru se može uporediti sa Brahmom,, zarađivanje je motiv učenja. Najveće učenje na manušja nivou je dana (donacija), oslobađanje pohlepe i posesivnosti.

Guru Rakšasa (tamas guna) pomaže osobi da izađe iz tame neznanja. Ovaj Guru je poput Šive koji izvodi rakšase iz tame[5]. Ovaj Guru podučava samilost i toleranciju i daje odgovarajuće pravac osobi da bi ga poveo do svjetla, do pravog puta.

Guru Deva (satva guna) podučava kontrolisanje čula (dama). Ovaj Guru daje najveće duhovno učenje. Ovo je duhovni put i praktikovanje Yoge (ujedinjenja sa Božanskim). Ovaj Guru je poput Višnua i vodi Šišju ka samorealizaciji.

Vrste Gurua Nivoi Gurua
Manushya Šikša
Rakšasa Dikša
Deva Sat

Vrhovni Šikša Guru je Sada Šiva, a Vrhovni Dikša Guru je Maha Višnu.

Guru Bhakti i Đotiš

Bhakti i Đnana yoga se vide iz pete bhave u Raši Kundaliju, devete bhave u Navamši i iz Vimšamše (V-20). Priroda obožavanja božanstava se vidi iz najjače grahe u petoj bhavi.

Vedska božanstva su ovako raspoređena u odnosu na grahe:

Surya Shiva
Ćandra Gauri / Parvati
Mangal Kartikeya / Skanda
Budh Višnu
Guru Indra
Šukra Saći / Lakšmi
Šani Brahma
Rahu Durga / Simhika
Ketu Ganapati

Veoma obimna šema braminskih božanstava i ostalih oblika obožavanja srednjovekovne Indije je dostupna u Đotiš klasiku “Prašna Marga”. Vedska šema božanstava ima potvrdu Parašare i Đaiminija.

Po učenju Mahariši Brighua, mantra se bira na osnovu nekoliko principa.

Grahe u petoj bhavi—ako je više od jedne grahe u petoj bhavi, onda će najjača  pokazati vodeću mantru. Na primjer, sa Suryom u petoj Bhavi, Brighu Sutram savjetuje obožavanje Boga Surye.

Grahe koja aspektuje petu bhavu bi trebala da bude izabrana, samo u slučaju da nema graha u petoj bhavi.

Ukoliko nema graha koje su u petoj bhavi, ili onih koje aspektuju petu bhavu, mantra treba da bude odredjena na osnovu  vladara pete bhave, i to samo ako ima dobre odnose sa vladarom lagne.

Ukoliko u gore navedenom slučaju, vladar pete bhave nema dobru sambandhu sa vladarom lagne, treba da se izabere njegov dispozitor. Slično tome, tokom perioda graha, koje nemaju interakciju sa vladarom pete bhave ili mantra padom (A5),davanje mantre grahe neće biti od pomoći. Vimsamsa (D—20) chart je onaj, koji treba pogledati za odredjivanje grahe za mantru.

भाग्यप्रभावगुरुधर्मतप्शुभानि सचिन्तयेन्नवमदेवपुरोहिताभ्याम्।
bhāgyaprabhāvagurudharmatapśubhāni sacintayennavamadevapurohitābhyām |

Sreću/sudbinu, mogućnosti/uspjehe snagu/natprirodne moći, učitelje, dharmu, pokoru, sve dobro, sve treba posmatrati od devete bhave i sveštenika svih Bogova (Jupitera i Bhatru Karake).

jātaka pārijāta – saptāṣṭamanavamabhāvādhyāyaḥ – śloka 65

U Đaiminijevim Sutrama, Đotiš klasiku, vidimo da su deveta bhava od Karakamše i deveta bhava od Lagnamše jako bitne za razvoj ispravnosti i religioznosti kod osobe.

Šloka 1.2.48

समे शुभदृग्योगात् धर्मन्त्यः सत्यवादी गुरूभक्तश्च॥
same śubhadṛgyogāt dharmantyaḥ satyavādī gurūbhaktaśca ||

Benefici u devetoj od svāṁśe[1] daju ispravne, poštene (i istinoljubive osobe) i osobe vjerne/posvećene učenicima i starijim.

Šloka 1.2.49

अन्यथा पापैः॥

anyathā pāpaiḥ ||

Malefici povezani sa devetom bhavom  prave suprotne kvalitete, kao što su nepoštovanje, nevjernost i neispravnost.

Đaimini Upadeša Sutre

Za Gurua Naisargika Karaka je Jupiter, a Ćara karaka Bhatru Karaka.

Navamša znak Bhatrukarake[2] se posmatra za određivanje Guru Devate ili Vodiča i Učitelja čarta. Bhatrukaraka i grahe koje su zajedno sa njom u Navamši, ili je aspektuju, pokazuju Gurue. Ovi Gurui će podučavati osobu o Dharmi, Đotišu, Vedama ili Vedangama. Bhatru karaka u Navamši i njeni trigoni takođe mogu da pokažu i koja će biti Lagna Gurua. Od njenog položaja zavisi da li osoba želi ili ne želi Gurua, na koji način ce osoba doći do njega i naravno, kada će se to desiti.

Đaimini Upadešam Sutre pokazuju značaj Bhatrukarake.

Šloka 1.4.43

अमात्यानुचराद् देवता भक्तिः॥

amātyānucarād devatā bhaktiḥ ||

Božanstvo koje će osoba obožavati se vidi od Bhatrukarake.

Postoji mnogo tradicionalnih načina za vremensko određivanje susretanja Gurua ili duhovnog vodiča. Oni uključuju:

Aspekt tranzita Juptera (Raši drištijem) na mantrapadu (A5). On donosi kontakt sa Guruom i može se desiti primanje Guru Mantre ako su ostali faktori povoljni.

Tranzit Ketua u trigonima od Arudha Lagne (AL).On čini osobu više okrenutom ka duhovnosti  i može dovesti do odricanja.

Drig dašu Arudha Lagne. Sigurno daje duhovnost i osoba se može pridružiti duhovnom/religioznom redu.

Vimšotari dašu planeta koje su u nekoj vezi sa petom i devetom kućom. One daju znanje o Mantri i Guruu. Ovo se takođe može vidjeti i u Vimšamša (D-20) čartu.

Religiozno i duhovno učenje se vidi u Vimšamši (V-20). Grahe u trigonu od Vimšamša lagne pokazuju božanstva koja će osoba obožavati, kao i njihove mantre. Mantra se vidi iz devete bhave (Đapa), Bhakti (ljubav, obožavanje bilo kojeg oblika Boga) se vidi u petoj, dok se meditacija vidi u dvanaestoj bhavi. Karaka za devetu je Guru, za  petu Šukra, a za dvanaestu Ketu.

Parašara je objasnio kojim Božanstvima osoba treba da se okrene u odnosu na Vimšamšu:

BPHS:

काली गौरी लक्ष्मीविजया विमला सती।

तारा ज्वालामुखी श्वेता ललिता बगलामुखी॥ १८॥

kālī gaurī lakṣmīvijayā vimalā satī |

tārā jvālāmukhī śvetā lalitā bagalāmukhī || 18||

प्रत्यङ्गिरा शची रौद्री भवानी वरदा जया।

त्रिपुरा सुमुखी चेति विषमे परिचिन्तयेत्‌॥ १९॥

pratyaṅgirā śacī raudrī bhavānī varadā jayā |

tripurā sumukhī ceti viṣame paricintayet || 19||

Kālī, Gaurī, Jaya, Lakṣmi, Vijayā, Vimalā, Satī, Tārā, Jvālamukhī, Śvetā, Lalitā, Bagalāmukhī, Pratyaṅgirā, Śacī, Raudrī, Bhavānī, Varadā, Jayā, Tripurā i Sumukhī su imena Božanstava u neparnim rašijima u Vimšamši.

समराशौ दया मेधा छिन्नशीर्षा पिशाचिनी।

धूमावती च मातङ्गी बाला भद्रऽरुणानला॥ २०॥

samarāśau dayā medhā chinnaśīrṣā piśācinī |

dhūmāvatī ca mātaṅgī bālā bhadra’ruṇānalā || 20||

पिङ्गला छुच्छुका घोरा वाराही वैष्णवी सिता।

भुवनेशी भैरवी च मङ्गला ह्यपराजिता॥ २१॥

piṅgalā chucchukā ghorā vārāhī vaiṣṇavī sitā |

bhuvaneśī bhairavī ca maṅgalā hyaparājitā || 21||

U parnim rašijima ta imena su: Dayā, Medhā, Chinnaśirṣā, Piśaucinī, Dhūmāvatī, Mātaṅgī, Bālā, Bhadra, Aruṇa, Analā, Piṅgalā, Chucchukā, Ghorā, Vārāhé, Vaiṣṇavī, Sitā, Bhuvaneśī, Bhairavī, Maṅgalā and Aparājitā.

Primjer 1. Tradicionalni metodi za određivanje susreta sa Guruom

Osoba rođena 23. septembra 1982. u Sarajevu.

chart1

Prvo treba odrediti Išta devatu, Palana Kartu, Dharma Devatu i Guru Devatu.

Išta devata

Išta Devata je vodeće Božanstvo, to je Devata koja ima zadatak da našu Atmu dovede do Boga. Išta Devata je veza između Đive (individualne duše) i Paramatme. Za određivanje Išta Devate je najvažnija pozicija Atma Karaka u Navamši. Graha koja se nađe u dvanaestoj bhavi od Karakamše ili, ako tu nema graha, onda vladar te bhave postaje Išta Devata. Bitno je primijetiti da Išta Devata nikada ne može biti ista graha koja je i Atma Karaka, osim u slučajevima Gospodnjih Inkarnacija[1].

U primeru 1, dvanaesta kuća od Atmakarake u Navamši je Simh. Išta devata je Ketu smješten u Simhu. Ketu pokazuje Šri Ganešu. Pošto je to vatreni znak, Agni tatva, smer Išta Devate je istok.

Palana Karta

Palana Karta je Božanstvo koje upravlja relativnim, materijalnim vrijednostima. Ona se određuje pomoću pozicije Amatja karake u Navamši, jer je graha u šestoj bhavi od Amatja Karake naša Palana Karta. Ukoliko tu imamo više graha, uzima se najsnažnija, a ukoliko nema graha, onda se gledaju vladarstva.

U primeru 1, Amatja Karaka je Šukra u Vriščiku i šesta od nje je Meš, u kome se takođe nalazi i AL. Pošto nema ni jedne grahe u Mešu, Čandra iz Tule, Šukra iz Vriščika, Rahu, Surya i Guru iz Kumbha aspektom na njega čine situaciju da osoba može da obožava sve ove devate, iako je  najsnažniji Rahu u Kumbhu, koji predstavlja Šri Durgu.

Dharma Devata

Dharma Devata je Božanstvo koje se brine o našoj Dharmi, o vodećim principima Atme. Dharma Devata se utvrđuje tako što se gleda deveta bhava od Karakamše. Najjača graha u devetoj Bhavi od Karakamše ili njen vladar, ukoliko nema graha, je Dharma Devata.

Ona se obožava ako želimo da uskladimo svoju individualnu Dharmu sa sveukupnom.

U primeru 1, deveta bhava od Karakamše je Vrišab, u kojem nema Graha, pa ćemo u tom slučaju uzeti vladarstvo. Vrišabom vlada Šukra i stoga zaključujemo da je Šukra Dharma Devata, a nalazi se u trećoj od Karakamše i dvanaestoj od Lagnamše.

Guru Devata

Pošto odredimo Devatu za duhovni život, Devatu za materijalni, relativni nivo, nedostaje nam jedino još da odredimo Gurua – duhovnog učitelja. Bhatru karaka i njena pozicija u Navamši nam pokazuje ko će nam biti Guru. Bhatru karaka u Ćara karaka šemi pokazuje brata, sestru, nekoga sa kim dijelimo energiju, duhovnog brata koji će nas povesti Ocu.

U primeru 1, Guru Devata je Budh, postavljen u osmoj bhavi od Navamša lagne, i vlada njom.

POČETAK DUHOVNOG PUTA

chart2

Osoba je pristupila ISKON-u 19. Maja. 2002. god

Vidimo da joj je tog dana Dharmapadu tranzitirala  Atmakaraka (Saturn), Bhatru karaka (Merkur) i Palana Karta (Rahu).

Ketu (Išta Devata) se nalazio u trigonu od Arudha Lagne i od Navamša Lagne, što je rezultiralo težnjom za duhovnim načinom života.

U Vimšotari daši, tada je tekla Maha Daša Guru Devate (Merkura), Jupiterova Antardaša i Pratjantar daša vladara Lagne Čandre.

I sve se ovo dešava u toku Drig Maha Daše Kanje (vladar Merkur – Guru Devata) i Antar Daše Vriščika (njena 5 bhava, vladar Ketu – Išta Devata).

INICIJACIJA:

chart3

Inicijaciju od svog Gurua je primila 01.Septembra 2004. u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.

Ovdje vidimo da Guru ima svoj peti drišti na Mantra Padu. Inicijacija se desila u toku Budhove Mahadaše (Guru Devata), Šanijeve Antardaše (Atmakaraka) i Ćandrine Pratjantardaše (vladar Lagne u Raši čartu i dispozitor Atmakarake u Navamši).

Drig mahadaša je Kanje (vladar Budh – Guru Devata), Antardaša Miin (njena deveta bhava).

chart5

Kojoj će se Devati okrenuti vidimo iz Vimšamše gdje su Surya, Ćandra i Šukra u trigonu. Šukra na Lagni u Vimšamši nam govori da je u pitanju Bhakti yoga, Surya u devetoj pokazuje ispravan odnos i veliko poštovanje prema Guruu i Ćandra u petoj pokazuje ono čemu se molimo a to je u ovom slučaju Gospod Šri Krišna, koji je Devata Ćandre.

Iz pete bhave u rašiju i devete bhave u Navamši se vidi Guru bhakti, (predanost Guruu). Iz Navamša Lagne gledamo koju vrstu Bhaktija imamo a iz devete od Karakamše gledamo Dikša Gurua i Darma Devatu. Dikša Gurua takodje posmatramo i iz pozicije Bhatru Karake u Navamši. U zavisnosti od Dharme, dobijamo Dikša Gurua.

Deveta bhava u Navamsi označava odnos sa Guruom. Grahe poput Gurua i Surye u devetoj bhavi pokazuju najveće poštovanje prema Guruu dok će njihova konjukcija odvesti do odrađivanja veoma dobrih djela, kao što su građenje hramova, potpuna odanost Guruu, itd. Tu je najlošije smještena Ćandra jer ona pokazuje vezu sa Guruom ili njegovom ženom. Najbolja je situacija kada nema tu graha, jer su, osim Gurua i Ketua, sve loše postavljene.

Šloka 1.2.51

रविगुरूभ्यां गुरविश्वासः

ravigurūbhyāṁ guraviśvāsaḥ

Ako su Surya i Guru u devetoj kući, osoba će biti od povjerenja (ili vjerna) svojim starijim i učiteljima.

Šloka 1.2.50

शनिरहुभ्यां गुरूद्रोहः॥

śanirahubhyāṁ gurūdrohaḥ ||

Ako su  Šani i Rahu u devetoj kući, osoba izdaje svoje starije i učitelje..

Šloka 1.2.52

तत्र भृग्वङ्गारक वर्गे पारदारिकः॥

tatra bhṛgvaṅgāraka varge pāradārikaḥ ||

Šukra i Mangal vladajući drugom kućom od svamše stvaraju žudnju i nezakonite odnose.

Đaimini Upadeša Sutre:

Ako poštujemo Gospoda Višnua u obliku date grahe onda će odnos biti dobar.

Primjer 2: Prepreke za dobijanje Dikša mantre

chart6

Osoba rodjena 9. oktobra 1976 u 22:06:13 (4:west)

Vimšottari Daša (počinjući od Ćandre):

Surya MD:  1996-01-26  –  2002-01-26

Antardaše u ovoj Maha Daši:

Surya:  1996-01-26  –  1996-05-15

Ćandra:  1996-05-15  –  1996-11-14

Mangal:  1996-11-14  –  1997-03-21

Rahu:  1997-03-21  –  1998-02-13

Guru:  1998-02-13  –  1998-12-02

Šani:  1998-12-02  –  1999-11-14

Budh:  1999-11-14  –  2000-09-20

Ketu:  2000-09-20  –  2001-01-26

Šukra:  2001-01-26  –  2002-01-26

U toku Surya – Šukra daše 2001 godine je pošao u Indiju kod svog Dikša Gurua, ali je sreo djevojku i sa njom proveo naredne dvije nedelje. U međevremenu je njegov Dikša Guru umro. U devetoj od Karamše u ovom slučaju se nalazi yuti Šanija sa Rahuom, Šrada[1] yoga koja je smrtna kombinacija. Rahu se nalazi u Marana karaka sthanu u odnosu na Karakamša Lagnu i uz to imaju raši drišti Šukre. Rahu takođe predstavlja strance, djevojka je bila strankinja, iz Australije. I sve se to dešava u toku Antar Daše Atmakarake Šukre za koju Sveti spisi kažu da se osoba mora uzdržati od nezakonitih odnosa i požude. Šukra vlada Karakamšom i Navamša Lagnom, a Šrada Yoga je u osmoj bhavi brojano od devete od Navamša Lagne, što pokazuje slabosti u odnosu na devetu bhavu. Deveta bhava od Navamša Lagne je fizički odnos sa Guruom što pokazuje da je Šrada yoga veoma senzitivna tačka u odnosu sa Guruom.

Vimšottari Daša (počinjući od Ćandre):

Ćandra Maha Daša:  2002-01-26  –  2012-01-26

Antardaše u ovoj Maha Daši:

Ćandra:  2002-01-26  –  2002-11-26

Mangal:  2002-11-26  –  2003-06-27

Rahu:  2003-06-27  –  2004-12-26

Guru:  2004-12-26  –  2006-04-27

Šani:  2006-04-27  –  2007-11-26

Budh:  2007-11-26  –  2009-04-27

Ketu:  2009-04-27  –  2009-11-26

Šukra:  2009-11-26  –  2011-07-28

Surya:  2011-07-28  –  2012-01-26

Da bi ponovo mogao da dobije Dikša mantru morao je da dođe u Puri i da sačeka da uđe u Guruovu Dašu. Stigavši u Delhi, na putu za Puri mu je stigla vijest o ozbiljnoj očevoj bolesti i morao je da se vrati u Ameriku. Šrada yoga se nalazi u četvrtoj bhavi u Navamši koja je osma od devete, tj. očeve bolesti i slabosti.

Bhatrukaraka u devetoj od Karakamše pokazuje da iskreno želi Dikša Mantru ali kada god krene po nju aktivira se Šrada yoga. Kao remedijalnu mjeru u ovom slučaju, gledamo ko je jači Šani ili Rahu i pošto je Šani u svom znaku, treba ga obožavati godinu dana sa mantrom Kurma avatara: Om Namo Bhagavate Akuparaja.

Primjer 3: Prepreke zbog Paisača Yoge

chart7

Osoba rođena 7. Avgusta 1963 u 21:15:40 (5.30 EAST)

U ovom slučaju, u devetoj od Karakamša Lagne imamo Paisača yogu (Mangal – Rahu yuti). Njegov Guru mu je rekao da tih dana ne vozi ali je on vozio motor i doživio udes. Mangal je u Parivartani sa Šukrom koja predstavlja vozila i koja je ozbiljno afliktovana. Surya kao Bhatrukaraka je jako dobro postavljena u petoj bhavi od Karakamša Lagne, što znači da osoba takođe želi mantru.

Osoba je dobila Gayatri mantru (Suryinu) u Puriju, zbog snage i aspekta Surye (Guru Devate) na devetu bhavu od Karakamše, raši drištijem i graha drištijem na devetu bhavu od Navamša Lagne, ali i zbog suryinog položaja u petoj bhavi.

Kada se u devetoj od Karakmša Lagne nađe Šrada, Paisača ili neka druga malefična  yoga osoba jako teško dolazi do Dikška mantre i zato je najbolje da je dobije na mjestu hodočašća.

Veliku ulogu u dobijanju Dikša Mantre igra Bhatru karaka, odnosno Guru Devata u čartu. Ako Bhatrukaraka aspektuje Karakamša lagnu osoba želi da dobije Mantru, a ako aspektuje devetu od Karakamša Lagne osoba dobija Dikša Mantru i ne želeći je. Samo u slučaju kada Bhartu Karaka aspektuje devetu bhavu od Karakamša Lagne Guru hoće sam da nam da mantru, inače mi sami moramo da je tražimo. Bhatru Karaka pokazuje i vrstu znanja koje Guru želi da prenese na Šišju. Povezujući karaktve graha, možemo utvrditi šta naš Guru čini za nas.  Tako na primjer, ako je Bhatru Karaka Surya, onda ćemo dobiti Vrhunsko znanje od svog Gurua, ako je Ćandra u pitanju – Guru će nas podučiti osjećanjima, emociji i sl., ako je Bhatru Karaka Mangal – principi Ahimse[1] , ako je Bhudh – najvažnija lekcija će biti Satya[2], ako je Guru – takođe su pokazani visoki dharmički principi koje će osoba dobiti od Gurua, za Šukru, osoba se uči odnosima sa drugima, Guru će ukloniti patnju svog Šišje ako je Bhatru Karaka Šani. Ako je Rahu – Guru će ukloniti grijehe i kad je Ketu u pitanju – povešće ga do Mokše.

Takođe  Raši u kojem se nalazi Bhatru Karaka u Navamši ili njeni trigoni ili sedma bhava, ako je snažnija pa čak i vladar date bhave može pokazati  Lagnu Gurua osobe. To vidimo na sledećem primjeru:

Primjer 4

chart8

Osoba rođena 1. februara 1969. u 5:27:03 (1:00 East)

Ovdje imamo još jedan primjer gdje je Rahu Bhatru karaka, nalazi se na Navamša lagni, aspektuje Karakamša Lagnu, što pokazuje da osoba želi Dikša mantru. Dispozitor Bhatru Karake je Budh koji ima Raši drišti na devetu Bhavu i osoba je dobila Mantru. Guru Devata (Rahu) pokazuje da je Guru stranac, i da je u pitanju strana kultura. Već smo napomenuli da će mjesto Bhatru karake u Navamsi pokazati Gurua. U ovom slučaju, osoba je Inicirana u Transcendentalnu Meditaciju, čiji osnivač, Njegova Svjetost Mahariši Maheš Yogi je rođen sa Makar Lagnom, koja je trigonska sa Kanjom u kojoj je Bhatru Karaka osobe.

Svaka duša je određena da bude savršena, i svako će biće, na kraju, dostići stanje savršenstva. Kakvi god da smo sada, to je rezultat naših djela i misli iz prošlosti, kakvi god budemo u budućnosti, to će biti rezultat naših razmišljanja i postupaka sada. Ali oblikovanje naše sudbine ne isključuje naše primanje pomoći iz spoljašnosti, naprotiv, takva pomoć je, u većini slučajeva, apsolutno neophodna.

वृषभं चर्षणीनां विश्वरुपमदाभ्यम्। बृहस्पतिं वरेण्यम्॥

vṛṣabhaṁ carṣaṇīnāṁ viśvarupamadābhyam | bṛhaspatiṁ vareṇyam ||

 

 

 

 

[1] Arudha od dvanaeste bhave. Takodje se naziva i Gaunapada.

[2] Arudha od dvanaeste bhave od Čandre.

[3] Preci

[4] Arudha od dvanaeste bhave od Surye

[5] Zbog toga Šiva uvijek pokazuje blagosiljanje demona.

[6] Od Lagnamše i Karakamše

[7] Treće u hijerarhiji posle Atmakarake i Amatjakarake

[8] Ovo se gleda jedino kada nema graha u dvanaestoj od Karakamse i kada Atma Karaka vlada njom.

[9] Šrada znači posmrtna ceremonija

[10]Drevni Vedski princip nenasilja

[11] Istinoljubivost

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.