Značenja Šaštjamši

Ovdje ću probati da opišem svih 60 šaštijamši datih u Brihat Parašara Hora Šastri

U šestom poglavlju Brihat Parašara Hora Šastre se kaže:

राशीन्‌ विहाय खेटस्य द्विघ्नमंशाद्यमर्कहृत्‌।

शेषं सैकं तद्राशेर्भपाः षष्ट्यंशापाः स्मृताः॥ ३३॥

rāśīn vihāya kheṭasya dvighnamaṁśādyamarkahṛt |

śeṣaṁ saikaṁ tadrāśerbhapāḥ ṣaṣṭyaṁśāpāḥ smṛtāḥ || 33||

घोरश्च राक्षशो देवः कुबेरो यक्षकिन्नरौ।

भ्रष्टः कुलघ्नो गरलो वह्निर्माया पुरीषकः॥ ३४॥

ghoraśca rākṣaśo devaḥ kubero yakṣakinnarau |

bhraṣṭaḥ kulaghno garalo vahnirmāyā purīṣakaḥ || 34||

अपाम्पतिर्मरुत्वांश्च कालः सर्पामृतेन्दुकाः।

मृदुः कोमलहेरम्बब्रह्मविष्णुमहेश्वराः॥ ३५॥

apāmpatirmarutvāṁśca kālaḥ sarpāmṛtendukāḥ |

mṛduḥ komalaherambabrahmaviṣṇumaheśvarāḥ || 35||

देवार्द्रौ कलिनाशश्च क्षितीशकमलाकरौ।

गुलिको मृत्युकालश्च दावाग्निर्घोरसंज्ञकः॥ ३६॥

devārdrau kalināśaśca kṣitīśakamalākarau |

guliko mṛtyukālaśca dāvāgnirghorasaṁjñakaḥ || 36||

यमश्च कण्टकसुधाऽमृतौ पूर्णनिशाकरः।

विषदग्धकुलान्तश्च मुख्यो वंशक्षयस्तथा॥ ३७॥

yamaśca kaṇṭakasudhā’mṛtau pūrṇaniśākaraḥ |

viṣadagdhakulāntaśca mukhyo vaṁśakṣayastathā || 37||

उत्पातकालसौम्याख्याः कोमलः शीतलाभिधः।

करालदंष्ट्रचन्द्रास्यौ प्रवीणः कालपावकः॥ ३८॥

utpātakālasaumyākhyāḥ komalaḥ śītalābhidhaḥ |

karāladaṁṣṭracandrāsyau pravīṇaḥ kālapāvakaḥ || 38||

दण्डभृन्निर्मलः सौम्यः क्रूरोऽतिशीतलोऽमृतः।

पयोधिभ्रमणाख्यौ च चन्द्ररेखा त्वयुग्मपाः॥ ३९॥

daṇḍabhṛnnirmalaḥ saumyaḥ krūro’tiśītalo’mṛtaḥ |

payodhibhramaṇākhyau ca candrarekhā tvayugmapāḥ || 39||

समे भे व्यत्ययाज्ज्ञेयाः षष्ट्यंशेशाः प्रकीर्तिताः।

षष्ट्यांशस्वामिनस्त्वोजे तदीशादव्यत्पयः समे॥ ४०॥

same bhe vyatyayājjñeyāḥ ṣaṣṭyaṁśeśāḥ prakīrtitāḥ |

ṣaṣṭyāṁśasvāminastvoje tadīśādavyatpayaḥ same || 40||

शुभषष्टयंशसंयुक्ता ग्रहाः शुभफलप्रदाः।

क्रूरषष्ट्यंशासंयुक्ता नाशयन्ति खचारिणः॥ ४१॥

śubhaṣaṣṭayaṁśasaṁyuktā grahāḥ śubhaphalapradāḥ |

krūraṣaṣṭyaṁśāsaṁyuktā nāśayanti khacāriṇaḥ || 41||

33-41. Šaštjamša (1/60 dio rašija ili pola stepena svaka). Da bi izračunali vladare šaštjamši, ignorišite Raši poziciju Grahe i uzmite stepene, minute i sekude koje je prešla u rašiju. Pomnožite taj broj sa 2 i podijelite sa 12. Dodajte 1 ostatku, koji će pokazati Raši, u koji pada Šaštjamša. Vladar tog Rašija je Graha, koja vlada datom šaštjamšom. U neparnim rašijima imena šaštjamši su 1. Ghora, 2. Rakšasa, 3. Deva, 4. Kubera, 5. Jakša, 6. Kindara, 7. Bhrašta, 8. Kulaghna, 9. Garala 10. Vahni, 11. Maya, 12. Purišak, 13. Apampathi, 14. Marutvan, 15. Kaal, 16. Sarpa, 17. Amrita, 18. Indu, 19. Mridu, 20. Komal, 21. Heramba, 22. Brahma, 23. Višnu, 24. Mahešvara, 25. Deva, 26. Ardra, 27. Kalinas, 28. Kšiti, 29. Kamalakar, 30. Gulika (Manda), 31. Mritju, 32. Kaal, 33. Davagni, 34. Ghora, 35. Yama, 36 Kantaka, 37. Suddha, 38. Amrita, 39. Purnaćandra, 40. Višadagdha, 41. Kulanasa, 42. Vamšakšaja, 43. Utpata, 44. Kaala, 45. Saumja, 46. Komala, 47. Šitala, 48. Karaladamštra, 49. Ćandramukhi, 50. Pravin, 51. Kaalpavaka, 52. Dhannajudha, 53. Nirmal, 54. Saumja, 55. Krura, 56. Atišitala, 57. Amrita, 58. Pajodhi, 59. Brahman, 60. Ćandrarekha (Indurekha). Obrnut je red za parne Rašije. Grahe u benefičnim Šaštjamšama daju povoljne, dok suprptni efekti u slučaju Graha u malefičnim Šaštjamšama.

Šaštjamše
NeparniRašiji Ime Značenje Parnirašiji
1 घोरश्चghoraśca Užasan,  strašan, uzvišen (Božanstva, Angiras, Rišiji), nevjerovatan, ružan, nagao, nasilan, grozan 60
2 राक्षशोrākṣaśo Koji je poput ili koji pripada Rakšasama, demonski, napadnut od strane demona, jedan od osam oblika braka. Rakšase ili demoni uopšteno,zao ili neprijateljski demon  – prema Rakšasama se nekada odnose kao prema produktu Brahminog stopala, nekada su zajedno sa Ravanom, potomkom Pulastja Rišija, negdje kažu da su djeca Khase ili Surase, prema nekima oni se razlikuju prema klasama, neki su polubožanske dobronamjerne prirode i u rangu sa Jakšama. POsmatraju ih takođe kao Titane ili nemilosrdne neprijatelje Božanstava., ili noćnim demonima, goblinima, koji lutaju noću, love na groblju, uznemiravaju tokom žrtvovanja i ceremonija, čak i da pojedu ljudsko biće. Ova posledenja klasa se najčešće spomilje, njihovo glavno mjesto prebivanja je bila Lanka na Cejlonu. U Rig vedi 10. 17 potpuno su objašnjeni. 59
3 देवःdevaḥ Nebeski, božanski (takođe se koristi za zemaljske stvari velike savršenosti), Božanstvo (nebeska božanstva ili ona koja sijaju. Višvadeva, svi Bogovi Rig Vede ili određena klasa božanstava kojih ima 33, po 11 za svaki od tri svijeta ili 8 Vasua, 11 Rudri i 12 Aditja (kojima se prema nekima dodaju Indra i Prađapati, a prema nekima dvojica Ašvinija) 58
4 कुबेरोkubero – Ili u kasnijem Sanskritu Kuvera. Ime glavnog među zlim bićima ili duhovima, čije je ime Vaisravana, kasnije Bog bogatstva i blaga (vladar sjevernog pravca, koji se stoga naziva kubera. On je sin Visravane i Idavide, glavni među Jakšama i prijatelj Rudre; predstavlja se sa tri noge i samo osam zuba. 57
5 यक्षyakṣa – Ime klase polu božanskih bića (sledbenika Kubere i Višnua, opisani kao sinovi Pulastje, Pulahe, Kašjape, Khase ili Krodhe, takođe su nastali iz Brahminih stopala.U glavnom ih pominju kao dobronamjerna i bezopasna bića, poput Jakše u Kalidasovoj Megha-dutti, mada su nekada klasifikovani u grupu zajedno sa Pisačama i ostalim zloćudnim duhovima, kaže se da nekad uzrokuju demonsku zaposjednutost 56
6 किन्नरौkinnarau – Onaj koji prikuplja prljavštinu, zao čovjek 55
7 भ्रष्टःbhraṣṭaḥ – ono što pada, ispada, što pada ka dolje i sa nečega, ono što pada sa neba, tj. Kažnjeni da padnu na Zemlju. Prelomljeni, propali, nestali, uništeni, isčezli, davno izgubljeni, 54
8 कुलघ्नोkulaghno – uništenje porodice. 53
9 गरलोgaralo – otrov, zloba zmije 52
10 वह्निर्vahnir – bilo koja životinja koja vuče ili nosi, skup konja u kočiji, bilo ko, ko prenosi ili nosi nešto (primjenjuje se za kočijaša ili jahača, a takođe i za različita Božanstva, naročito za Agni, Indru, Savitrija, Marute,Ovo ime se naročito koristi za Agni, ili tri žrtvene vatre. 51
Šaštjamše
NeparniRašiji Ime Značenje Parni Rašiji
11 मायाmāyā – umjetnička mudrost, neobična ili natprirodna moć (u ranijem rečniku sanskrita)Iluzija, nerealnost,  obmana, prevara, čarolija, magijska slika,Personifikacija iluzije (nekada se izjednačava sa Durgom, nekada se pominje da je ćerka Anrite i Niritti i majka Mritjua, ili kao ćerka Adharme) 50
12 पुरीषकःpurīṣakaḥ Zemlja, ljuljanje ili nestabilnost zemlje ono što popunjava nešto kao suprotnost onoga što teče po čvrstom, punina Sunca 49
13 अपाम्पतिर्apāmpatir okean 48
14 मरुत्वांश्चmarutvāṁśca U pratnji Maruta, klasa bogova koji su sinovi Dharme ili Manua i Marut vati. 47
15 कालःkālaḥ Kala – crn ili tamne boje, otrovna zmija koluber Naga (kalasarpa), ime planete Saturna, Šive, Rudre, sina Hrade, koji je rakšasa i neprijatelj Šive 46
16 सर्पsarpa Puziti, gmizati, kretati se poput zmije, zmija, zmijski demonreeping crawling stealing along a snake , serpent , serpent-demon 45
17 अमृतamṛta Ne mrtvo, besmrtno, neumiruće, prelijepo, obožavano 44
18 इन्दुकाःindukāḥ Ona koju voli Mjesec (čandra), mjesečev kamen 43
19 मृदुःmṛduḥ Mek, delikatan, slab, savitljiv, neotporan, neznačajan, promjenjiv 42
20 कोमलkomala Koji lako blijedi, mek, laskav, sladak, prijatan, šarmantan,dopadljiv 41
Šaštjamše
NeparniRašiji Ime Značenje ParniRašiji
21 हेरम्बheramba Ime Ganeshe. bufalo 40
22 ब्रह्मbrahma Svešetenik, samopostojeći Duh, Apsolut, Kreator Univezuma, povezan sa slovom A u svetom slogu AUM 39
23 विष्णुviṣṇu Onaj koji održava Univerzum, povezan sa slovom U u svetom slogu AUM 38
24 महेश्वराःmaheśvarāḥ Veliki gospodar, suveren, vladar Bogova, Maha (veliki) + išvara  (vladar), atribut Šive, povezan sa slovom M u svetom slogu AUM 37
25 देवdeva Nebeski, božanski (takođe se koristi za zemaljske stvari velike savršenosti), Božanstvo (nebeska božanstva ili ona koja sijaju. Višvadeva, svi Bogovi Rig Vede ili određena klasa božanstava kojih ima 33, po 11 za svaki od tri svijeta ili 8 Vasua, 11 Rudri i 12 Aditja (kojima se prema nekima dodaju Indra i Prađapati, a prema nekima dvojica Ašvinija) 36
26 आर्द्रौārdrau Vlažan, mokar, svjež, četvrta ili šesta Nakšatra 35
27 कलिनाशश्चkalināśaśca Uništena loza, nestajanje potomstva 34
28 क्षितीशkṣitīśa Vladar Zemlje, kralj 33
29 कमलाकरौkamalākarau Gomila lotosa, jezero ili bazen gdje se nalaze lotosi 32
30 गुलिकोguliko Sin Šanija, personifikacija otrova koji mi, ili pijemo ili dajemo drugima da piju 31
Šaštjamše
NeparniRašiji Ime Značenje ParniRašiji
31 मॄत्युmṝtyu Smrt, umiranje (umiranje na različite načine, od bolesti, nesreće, prirodno od godina), personifikacija Boga Smrti, sin Adharme i Niritti 30
32 कालश्चkālaśca Kala – crn ili tamne boje, otrovna zmija koluber Naga (kalasarpa), ime planete Saturna, Šive, Rudre, sina Hrade, koji je rakšasa i neprijatelj Šive 29
33 दावाग्निर्dāvāgnir Vatra u šumi 28
34 घोरghora Užasan,  strašan, uzvišen (Božanstva, Angiras, Rišiji), nevjerovatan, ružan, nagao, nasilan, grozan 27
35 यमश्चyamaśca Sin Vivasvata i Samđne, u Vedama se naziva kralj ili sakupljač ljudi i vlada nad odvojenim precima na nebu, on predstavlja ograničenja i kazne za mrtve, zbog čega se takođe naziva Dharmarađ. Njegovo prebivalište se naziva Jama Pura, tu prebiva duša kada napusti tijelo. Jama je opisan kao obučen u krvavo crvenu odjecu, sa blistavom krunom na glavi i sjajnim očima i poput Varune drži omču sa kojom hvata duše pošto napuste tijela. On je čuvar Južnog pravca  u Kala Čakri i vladar Bharani Nakšatre. 26
36 कण्टकkaṇṭaka Trn ili bilo šta što je usmjereno, vrh igle ili čiode, bodlja, žaoka, hrapavost, grubost, bilo koja osoba koja je buntovna, neprijatelji u globalu. 25
37 सुधाsudhā Blaženstvo, lako, komfor 24
38 अमॄतःamṝtaḥ Ne mrtvo, besmrtno, neumiruće, prelijepo, obožavano 23
39 पूर्णमिशाकरःpūrṇamiśākaraḥ Pun Mjesec 22
40 विषदग्धviṣadagdha viṣa– sluga, bilo šta što je aktivno, otrov, zloba, prokletstvo, bilo šta što je smtronosnoDagdha – spaljeno, sprženo, nestalo u vatri, bolno, što nestaje u patnji ili gladi. 21
Šaštjamše
NeparniRašiji Ime Značenje ParniRašiji
41 कुलान्तश्चkulāntaśca Kraj porodice 20
42 वंशक्षयस्तथाvaṁśakṣayastathā Nestajanje porodice (uništenje) 19
43 उत्पातutpāta Letjeti, skakati, skok, uzdizati se, izlaziti, nagla, neočekivana pojava 18
44 कालkāla Kala – crn ili tamne boje, otrovna zmija koluber Naga (kalasarpa), ime planete Saturna, Šive, Rudre, sina Hrade, koji je rakšasa i neprijatelj Šive 17
45 सौम्याख्याःsaumyākhyāḥ Ono što se povezuje sa ili pripada Somi (soku, žrtvi i Božanstvu Mjeseca), povezano sa Somom, koje ima prirodu Some ili kvalitete hladnog i vlažnog (suprotno od agni koji je vreo). Nježan, mio, povoljan, srećan, prijatan, veseo. Poput Mjesečevog spokoja. 16
46 कोमलःkomalaḥ Koji lako blijedi, mek, laskav, sladak, prijatan, šarmantan,dopadljiv 15
47 शीतलाभिधःśītalābhidhaḥ Hladno, smrzavajuće, oslobođen žudnje, miran, nježan, ne uzbuđen emocijama, ne uzrokuje bolna osjećanja 14
48 करालदंष्ट्रkarāladaṁṣṭra Onaj koji ima zastrašujuće zube 13
49 चन्द्रास्यौcandrāsyau Blešteći, sijajući (poput zlata), onaj koji je blistav ili ima boju svjetla (kaže se za Božanstva, naročito za Somu, Čandru) 12
50 प्रवीणःpravīṇaḥ Vješt, pametan, upućen,Sin 14-tog Manua 11
Šaštjamše
NeparniRašiji Ime Značenje ParniRašiji
51 कालपावकःkālapāvakaḥ Kala – crn ili tamne boje, otrovna zmija koluber Naga (kalasarpa), ime planete Saturna, Šive, Rudre, sina Hrade, koji je rakšasa i neprijatelj ŠivePavaka – čist, blistav, sjajan (govori se za Agnija, Surju i druga Božanstva 10
52 दण्डभृन्daṇḍabhṛn Palica, štap, oružje Jame 9
53 निर्मलःnirmalaḥ Bez mrlje, čist, svijetao, blistav, bez grijeha, pun vrlina 8
54 सौम्यःsaumyaḥ Ono što se povezuje sa ili pripada Somi (soku, žrtvi i Božanstvu Mjeseca), povezano sa Somom, koje ima prirodu Some ili kvalitete hladnog i vlažnog (suprotno od agni koji je vreo). Nježan, mio, povoljan, srećan, prijatan, veseo. Poput Mjesečevog spokoja. 7
55 क्रूरोkrūro Okrutno, vatreno, divlje, bez samilosti, ošto, grozno, nepovoljno (suprotno od saumje i akrure) 6
56 अतिशीतलोatiśītalo Prošlost ili ono što je prije zimske hladnoće. 5
57 अमॄतःamṝtaḥ Ne mrtvo, besmrtno, neumiruće, prelijepo, obožavano 4
58 पयोधिpayodhi Spremište za vodu, okean, rođeno iz mora 3
59 भ्रमणाख्यौbhramaṇākhyau Nepoznati Brahmin, sa lošom reputacijom 2
60 चन्द्ररेखाcandrarekhā putanje Mjeseca 1

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.