Phaladīpikā – Četvrta Adhyāya  (Dio 4) Mantreśvara

 

चतुर्थोऽध्यायः

caturtho’dhyāyaḥ

ग्रहबल – Graha bala

वीर्यंशड्विधमाहकालजबलंचेबलंस्वोच्चजं

दिग्विर्यंत्वयनोद्भवंदिविषदांस्थानोद्भवंचक्रमात्।

निश्यारेन्दुसिताःपरेदिविसदाज्ञःशुक्लपक्षेशुभाः

कृष्णेऽन्येचनिजाब्दमासदिनहोरास्वङ्ध्रिवृधद्ध्याक्रमात्॥१॥

vīryaṁ śaḍvidhamāha kālajabalaṁ ceabalaṁ svoccajaṁ

digviryaṁ tvayanodbhavaṁ diviṣadāṁ sthānodbhavaṁ ca kramāt |

niśyārendusitāḥ pare divi sadā jñaḥ śuklapakṣe śubhāḥ

kṛṣṇe’nye ca nijābdamāsadinahorāsvaṅdhrivṛdhaddhyā kramāt || 1||

 

Postoji šest snaga Graha i one su: (1) Kālaja ili privremena, (2) Ceṣṭā  ili kretanje (3) uccaja – izvedena iz pozicije egzaltacije (4) Dik ili direktivna (5) Āyana ili snaga izvedena iz deklinacije (sjeverne ili južne) i (6) Sthāna ili poziciona. U toku noći, Maṅgala, Čandra i Śukra su snažni.Budha je snažan svo vrijeme. Ostali su snažni tokom dana. U svijetloj polovini mjeseca (Śukla Pakṣa) su snažni benefici, a u tamnoj polovini (Kṛṣṇa Pakṣa) su malefici.  Grahe koje postanu vladari godine, mjeseca, dana i sara dobijaju ¼, 2/4 ,3/4 i 1 Rupu datim redom.

राकाचन्द्रस्यचेआबलमुदगयतेभास्वतोवक्रगानां

युद्धेचोदक्स्थितानांस्फुटबहुलरुचांस्वोच्चवीर्यंस्वतुङ्गे।

दिग्वीर्यंखेऽर्कभौमौसुहृदिशशिसितौविद्गुरूलग्नगौ

चेन्मन्देऽस्तेयाम्यमार्गेबुधशनिशशिनोऽन्येऽयनाख्येपरस्मिन्॥२॥

rākācandrasya ceābalamudagayate bhāsvato vakragānāṁ

yuddhe codaksthitānāṁ sphuṭabahularucāṁ svoccavīryaṁ svatuṅge |

digvīryaṁ khe’rkabhaumau suhṛdi śaśisitau vidgurū lagnagau

cenmande’ste yāmyamārge budhaśaniśaśino’nye’yanākhye parasmin || 2||

Čandra dobija Ceṣṭābalu kada je pun.Sūrya je dobija kada je u sjevernom kursu; druge Grahe kada su u retrogradnom kretanju. U planetarnom ratu (Graha Yuddha), one koje se nalaze na sjeveru i koje imaju sjajne zrake treba posmatrati kao pobjednike. Grahe imaju svoj pun Uccha Bal kada su na vrhuncu egzaltacije. Što se tiče direktivne snage, Sūrya i Maṅgala su snažni u desetoj Bhāvi, Śukra i Candra u četvrtoj, Budha i Guru u prvoj Bhavi i Śani u sedmoj. Budha, Śani i Candra posjeduju Āyana Bal u njihovoj južnoj putanju, dok ostali tu snagu dobijaju u sjevernoj.

 

स्वोच्चस्वर्क्षसुहृद्गृहेषुबलिनःषट्सुस्ववर्गेषुवा

प्रोक्तंस्थानबलंचतुयमुखात्पूर्णार्द्धपादाःक्रमात्।

मध्याद्यन्तकषण्डमर्त्यवनिताःखेटाबलिआःक्रमात्

मन्दारज्ञगुरूशनोब्जरवयोनैजेबलेवर्द्धनाः॥३॥

svoccasvarkṣasuhṛdgṛheṣu balinaḥ ṣaṭsu svavargeṣu vā

proktaṁ sthānabalaṁ catuayamukhātpūrṇārddhapādāḥ kramāt |

madhyādyantakaṣaṇḍamartyavanitāḥ kheṭā baliāḥ kramāt

mandārajñagurūśanobjaravayo naije bale varddhanāḥ || 3||

Grahama se pripisuje snaga u šest Vargi (Rāśi, Horā, Drekkāṇa, Navāṁśa, Dvādaśāṁśa i Triṁśāṁśa) razmatrajući da li se nalazi u egzaltaciji, u svom ili prijateljskom Rāśiju i sl. To se naziva poziciona snaga. Snaga koja proizilazi iz položaja u Kendri i ostalim Bhāvama (Paṇapara i Apoklima) će biti 1, ½,1/4 datim redom. Evnuške Grahe će biti snažne u sredini, muške na početku i ženske na kraju Rāśija. Śani, Maṅgala, Budha, Guru, Śukra, Candra i Sūrya  ovim redosledom povećavaju svoju prirodnu snagu.

वक्रंगतोरुचिररश्मिमसमहपूर्णो

नीचारिभांशसहितोऽपिभवेत्सखेटः।

वीर्यानिवतस्तुहिनरश्मिरिवोच्चमित्र-

स्वक्षेत्रगोऽपिविबलोहतदीधितिश्चेत्॥४॥

vakraṁ gato ruciraraśmimasamahapūrṇo

nīcāribhāṁśasahito’pi bhavetsa kheṭaḥ |

vīryānivatastuhinaraśmirivoccamitra-

svakṣetrago’pi vibalo hatadīdhitiścet || 4||

Za Grahe se kaže da posjeduju snagu kada su retrogradne ili kada su njihovi zraci pun ii sjajni, uprkos položaju u znaku debilitacije ili neprijateljskom znaku u Rāśi čartu ili Navāṁśi. Poput Candre, Graha iako u znaku egzaltacije, prijateljskom ili svom Rāśiju ili Aṁśi postaje slaba ukoliko su njeni zraci pomračeni ili nadjačani.

तुङ्गस्थाबलिनोऽखिलाश्चशशिनःश्लाघ्यंहिपक्षोद्भवं

भानोर्दिग्बलमाहवक्रगमनेतराग्रहाणांबलम्।

कर्क्युक्षाजघटालिगोहिरबलान्त्योक्षाश्विपाश्चात्यगः

केतुस्तत्परिवेषधन्वसुबलीचेन्द्वर्कयोगोनिशि॥५॥

tuṅgasthā balino’khilāśca śaśinaḥ ślāghyaṁ hi pakṣodbhavaṁ

bhānordigbalamāha vakragamane tarāgrahāṇāṁ balam |

karkyukṣājaghaṭāligohirabalāntyokṣāśvipāścātyagaḥ

ketustatpariveṣadhanvasu balī cendvarkayogo niśi || 5||

Sve Grahe su snažne kada se nađu u znaku egzaltacije. Čandra je snažna i povoljna kada posjeduje pun Pakṣa Bal i Sūrya kada posjeduje pun Dig Bal (kada je u desetoj Bhāvi). Ostalih pet nesvijetlećih tijela su snažni kada su retrogradni. Rāhu u Karki, Vṛṣabhu, Meṣu, Kuṁbhu i Vṛściki i Ketu u Mīnu, Kanyi, Vṛṣabhu i drugom dijelu Dhanua, i Parivesa i Indra Capa su snažni ako su u jutiju sa Čandrom i Sūryom i u vrijeme noći.

रूपंमानुषभेऽलिभेऽङ्ध्रेरपरेष्वर्द्धंबलंस्यात्तनोः

तुल्यंस्वामिबलेनचोपचयगेनाथेऽतिवीर्योत्कटम्।

स्वामीड्यज्ञयुतेक्षितेकवियुतेचान्यैरयुक्तेक्षिते

शर्वर्यांन्निशिराशयोऽहनिपरेवीर्यान्विताःकीर्तीताः॥६॥

rūpaṁ mānuṣabhe’libhe’ṅdhrerapareṣvarddhaṁ balaṁ syāttanoḥ

tulyaṁ svāmibalena copacayage nāthe’tivīryotkaṭam |

svāmīḍyajñayutekṣite kaviyute cānyairayuktekṣite

śarvaryāṁnniśi rāśayo’hani pare vīryānvitāḥ kīrtītāḥ || 6||

Ako je prva Bhāva dvonožni Rāśi, jedna Rupa joj je dodijeljena; Ako je Vṛścika, Bala je ¼, ako je bilo koji drugi Rāśi snaga je ½. Snaga Lagne je jednaka njenom vladaru i jako je snažna ukoliko se vladar nađe u Upačaja Bhāvama (treća,, šesta, deseta i jedanaesta). Isto se dešava kada je zajedno sa svojim vladarom, aspektovana vladarom, Guruom ili Buddhom, kada je povezana sa Śukrom i kada u isto vrijeme nije povezana ili aspektovana nijednom drugom Grahom. Dnevni Rāśiji posjeduju snagu kod dnevnoh rođenja, dok su noćni Rāśiji snažniji kod noćnih rođenja.

स्वोच्चेपूर्णंस्वत्रिकोणेत्रिपादंस्वक्षेत्रऽर्द्धंमित्रभेपाद्दमव।

द्विट्क्षेत्रेऽल्पंनीचगेऽस्तंगतेऽपिक्षेत्रंवीर्यंनिष्फलंस्याद्ग्रहानाम्॥७॥

svocce pūrṇaṁ svatrikoṇe tripādaṁ svakṣetra’rddhaṁ mitrabhe pāddamava |

dviṭkṣetre’lpaṁ nīcage’staṁ gate’pi kṣetraṁ vīryaṁ niṣphalaṁ syād grahānām || 7||

Graha dobija jednu Rupu kao pozicionu snagu kada se nađe u znaku egzaltacije. Snaga je ¾ kada je u Mūlatrikoṇa Rāśiju. Jedna polovina je kada se nađe u svom Rāśiju.Kada je Graha u prijateljskom znaku, njena Bala je ¼.U neprijateljskom Rāśiju je veoma mala. I uopšte ne postiji snaga ukoliko je Graha debilitirana ili u pomračena od strane Sunčevih zraka.

 

केन्द्रेग्रहाणामुदितंबलंयत्सुखेभवस्यस्तगृहेविलग्ने।

उपर्युपर्युक्तपदक्रमेणबलाभिवृद्धिहिविकल्पयन्ति॥८॥

kendre grahāṇāmuditaṁ balaṁ yatsukhe bhavasyastagṛhe vilagne |

uparyuparyuktapadakrameṇa balābhivṛddhi hi vikalpayanti || 8||

Snaga Graha koje se nalaze u Kendrama (prvoj, četvrtoj, sedmoj i desetoj Bhāvi) je određena od strane astrologa na sledeći način: ¼ u četvrtoj Bhāvi; ½ u desetoj, ¾ u sedmoj i 1 na Lagni, dakle, povećava se za ¼ na svakom stupnju.

श्रेष्ठेतिसासप्तमदृष्टिरेवसर्वत्रवाच्यानतथाऽन्यदृष्टिः।

योगादिषुन्यूनफलप्रदेतिविशेषदृष्टिर्नतुकैश्चिदुक्ता॥९॥

śreṣṭheti sā saptamadṛṣṭireva sarvatra vācyā na tathā’nyadṛṣṭiḥ |

yogādiṣu nyūnaphalapradeti viśeṣadṛṣṭirna tu kaiściduktā || 9||

Aspekt (Dṛṣṭi) iz sedme Bhāve je jedini kojeg treba proglasiti efektnim u svim slučajevima, ostale ne. Postoje neki koji su mišljenja da specijalni aspekti (Śanija, Gurua i Maṅgala) su takođe podjednako efikasni vezano za dobijanje punih efekata u svim Jogama i sl.

नैसर्गिगंशत्रुसुहृत्त्वमेवभवेत्प्रमाणंफलकारिसम्यक्।

तात्कालिकंकार्यवशेनवाच्यंतच्छत्रुमित्रत्वमनित्यमेव॥१०॥

naisargigaṁ śatrusuhṛttvameva bhavetpramāṇaṁ phalakāri samyak |

tātkālikaṁ kāryavaśena vācyaṁ tacchatrumitratvamanityameva || 10||

Prirodno neprijateljstvo ili prijateljstvo između dvije Grahe je puno efektnije nego  privremeno prijateljstvo ili neprijateljstvo ima promjenjivi kvalitet i nije stalan.

 

निःशेषदोषहरणेशुभवर्द्धनेच

वीर्यंगुरोरधिकमस्त्यखिलग्रहेभ्यः।

तद्वीर्यपाददलशक्तिभृतौज्ञशुक्रौ

चान्द्रंबलंतुनिखिलग्रहवीर्यबीजम्॥११॥

niḥśeṣadoṣaharaṇe śubhavarddhane ca

vīryaṁ guroradhikamastyakhilagrahebhyaḥ |

tadvīryapādadalaśaktibhṛtau jñaśukrau

cāndraṁ balaṁ tu nikhilagrahavīryabījam || 11||

U potpunom uklanjanju zla i unapređivanju prosperiteta, Guru je najmoćniji od svih Graha. Buddha i Śukra imaju ¼ i ½ te moći. Čandrina snaga služi kao osnova za snagu svih ostalih Graha.

 

चन्द्रक्रियादि

candrakriyādi

जन्मर्क्षविघतीनीतैर्ज्ञानाङ्गैर्ननयैर्भजेत्।

लब्धाश्चन्द्रक्रियावस्थावेलाख्याम्स्तन्फलंक्रमात्॥१२॥

janmarkṣavighatī nītairjñānāṅgairnanayairbhajet |

labdhāścandrakriyāvasthāvelākhyāmstanphalaṁ kramāt || 12||

Pronađite koliki je dio Nakšatre Čandra prešla na rođenju. Taj broj pretvorite nu Vighatike. Podijelite dobijeni broj sa (1) 60, (2) 300 i (3) 100. Tri dobijena količnika se nazivaju Čandra krija, Čandra  Avastha i Čandra Vela. Njihovi efekti su dati:

 

चन्द्रक्रियाफल

candrakriyā phala

Rezultati Čandra Krija

स्थानाद्भ्रास्तप्स्वीपरयुवतिरतोद्यूतकृद्धस्तिमुख्या-

रूढःसिंहासनस्थोनरपतिररिहादण्डनेतागुणीच।

निष्प्रानश्छिन्नमूर्द्धाक्षतकरचरणोबन्धनस्थोविनष्टो

राजावेदानधीतेस्वपितिसुचरितःसंस्मृतोधर्मकर्ता॥१३॥

sthānādbhrāstapsvī  parayuvatirato dyūtakṛddhastimukhyā-

rūḍhaḥ siṁhāsanastho narapatirarihā daṇḍanetā guṇī ca |

niṣprānaśchinnamūrddhā kṣatakaracaraṇo bandhanastho vinaṣṭo

rājā vedānadhīte svapiti sucaritaḥ saṁsmṛto dharmakartā || 13||

Onaj koji je pao sa pozicije (2) Onaj koji praktikuje pokore (3) Onaj koji teži tuđim ženama (4) kockar (5) Onaj koji se popeo na moćnog slona (6) Onaj koji sjedi na tronu (7) vladar ljudi (8) Onaj koji uništava neprijatelje (9) komandir armije (10) čestita osoba (11) Onaj koji je mrtav ili jako iscrpljen (12) onaj koji je obezglavljen (13) onaj čije su ruke i noge povrijeđene (14) zatvorenik (15) Onaj koji je izgubljen ili pokvaren (16) kralj (17) Onaj koji uči Vede (18) Onaj koji spava (19) Onaj sa dobrim karakterom (20) Onaj koji prati vrlinu.

 

सद्वंश्योनिधिसंगतःश्रुतकुलोव्याख्यापरःशत्रुहा

रोगीशत्रुजितःस्वदेशचलितोभृत्योविनष्टार्थकः।

अस्थानीचसुमन्त्रकःपरमहीभर्तासभार्योगज-

त्रस्तःसंयुगभीतिमानतिभयोलीनोन्नदाताग्निगः॥१४॥

sadvaṁśyo nidhisaṁgataḥ śrutakulo vyākhyāparaḥ śatruhā

rogī śatrujitaḥ svadeśacalito bhṛtyo vinaṣṭārthakaḥ |

asthānī ca sumantrakaḥ paramahībhartā sabhāryo gaja-

trastaḥ saṁyugabhītimānatibhayo līnonnadātāgnigaḥ || 14||

(21) Onaj koji je rođen u dobroj porodici (22) Onaj koji je došao preko dragocjenosti (23) Onaj koji pripada poznatoj porodici (24) Onaj koji je pametan u izlaganju (25) uništitelj neprijatelja (26) Onaj koji je bolešljiv (27) Onaj koji je uništen od strane neprijatelja (28) Onaj koji je napustio svoju rodnu zemlju (29) sluga (30) Onaj koji je izgubio bogatstvo (31) Onaj koji se uvijek vidi u kraljevskoj pratnji (32) dobar savjetodavac (33) Onaj koji je zadužen za tuđu zemlju (34) Onaj koji živi sa svojom ženom (35) Onaj koji se plaši slonova (36) Onaj koji je studljiv u konfliktima (37) Onaj koji je uglavnom stidljiv (38) Onaj koji živi skriveno (39) Onaj koji hrani druge (40) Onaj koji pada u vatru

 

क्षुद्बाधासहितोऽन्नमत्तिविचरन्मांसानोऽस्त्रक्षतः

सोद्वाहोधृतकन्दुकोविहरतिद्यूतैर्नृपोदुःखितः।

शयास्थोरिपुसेवितश्चससुहृद्योगीचभार्यान्वितो

मिष्टाहीचपयःपिबन्सुकृतकृत्स्वस्थस्तथास्तेसुखम्॥१५॥

kṣudbādhāsahito’nnamatti vicaranmāṁsāno’strakṣataḥ

sodvāho dhṛtakanduko viharati dyūtairnṛpo duḥkhitaḥ |

śayāstho ripusevitaśca sasuhṛdyogī ca bhāryānvito

miṣṭāhī ca payaḥ piban sukṛtakṛt svasthastathāste sukham || 15||

(41) onaj koji pati od gladi (42) onaj koji jede prelomljen pirinač (43)onaj koji luta (44) onajk koji jede meso (45) onaj koji je povrijeđen hicem ili oružjem (46) onaj koji je oženjen (47) Onaj koji nema kose na glavi (48) Onaj koji se zanima za kocku (49) kralj (50) Onaj koji je uznemiren (51) onaj koji je u krevetu (52) Onaj kog služe neprijatelji (53) onaj koji je okužen prijateljima (54) svetac ili poklonik (55) onaj koji je sa svojom ženom  (56) onaj koji jede luksuznu hranu (57) onaj koji pije mlijeko (58) onaj koji čini dobra i plemenita djela (59) onaj koji posjeduje samopouzdanje ili samookupiran i (60) onaj koji nastavlja da bude srećan.

चन्द्र-अवस्थाफल

candra-avasthā phala

आत्मस्थानात्प्रवासोमहितनृपहितोदासताप्राणहानि-

र्भूपालत्वंस्ववंशोचितगुणनिरतोरोगआस्थानवत्त्वम्।

भीतिःक्षुद्बाधितत्वंयुवतिपरिणयोस्म्यशय्यानुषाक्ति

मृर्ष्टाशित्वंचगीताइतिनियमवशात्सद्भिरिन्दोरवस्था॥१६॥

ātmasthānātpravāso mahitanṛpahito dāsatā prāṇahāni-

rbhūpālatvaṁ svavaṁśocitaguṇanirato roga āsthānavattvam |

bhītiḥ kṣudbādhitatvaṁ yuvatipariṇayo smyaśayyānuṣākti

mṛrṣṭāśitvaṁ ca gītā iti niyamavaśātsadbhirindoravasthā || 16||

Sledeće je objavljeno od strane mudrih kao efekti dvanaest Avasthi Čandre: (1) Odsustvo od komande (2) Postati drag poštovanom kralju (3) Opasnost od gubljenja života na račun službe drugima (4) Posjedovanje kvaliteta potrebnih za vladanje svijetom (5) Uživanje u posjedovanju kvaliteta i vrlina koje doprinose porodici (6) Bolešljiv (7) Držati kraljevski Darbar (8) Strah (9) Mučenje bolo mod gladi (10) brak sa mladom ženom (11) želja za posjedovanje udobnog kreveta i (12) Jedenje luksuyne hrane

चन्द्रवेला-फल

candravelā-phala

मूर्द्धमयोमुदिततायजनंसुखस्थो

नेत्रमयःसुखिततावनिताविहरः।

उग्रज्वरःकनकभूषणमश्रुमोक्षः

क्ष्वेलानंनिधुवनंजठरस्यरोगः॥१७॥

mūrddhamayo muditatā yajanaṁ sukhastho

netramayaḥ sukhitatā vanitāviharaḥ |

ugrajvaraḥ kanakabhūṣaṇamaśrumokṣaḥ

kṣvelā naṁ nidhuvanaṁ jaṭharasya rogaḥ || 17||

Efekti Čandrinih 36 Vela su ovdje opisane od strane Mudrih (1) Glavobolja (2) uživanje (3) Izvođenje žrtve (4) Živjeti srećno (5) Bolesti očiju (6) Biti srećan (7) Zabavljanje sa mladim djevojkama (8) Nasilna groznica (9) Ukrašenost sa zlatnim ornamentima (10) plakanje (11) Gutanje otrova (12) Kopulacija (13) Bol u stomaku

 

क्रीडाजलेहसनचित्रविलेखनेच

क्रोडश्चनृत्तकरणंघृतभुक्तिनिद्रे।

दानक्रियादशनरुक्कलहःप्रयाण-

मुन्मत्तताचसलिलाप्लवनंविरोधः॥१८॥

krīḍā jale hasanacitravilekhane ca

kroḍaśca nṛttakaraṇaṁ ghṛtabhuktinidre |

dānakriyā daśanaruk kalahaḥ prayāṇa-

munmattatā ca salilāplavanaṁ virodhaḥ || 18||

(14) Uživanje u vodi, radosti i slikanju (15) Ljutnja (16) Igranje (17) Jedenje hrane zajedno sa Ghijem (18) Spavanje (19) Darivanje (poklona) (20) Zubobolja (21) Svađa (22) Započinjanje (putovanja) (23) Intoksikacija ili ludilo (24) Plivanje u vodi (25) Neprijateljstvo

 

स्वोच्छास्नानंक्षुद्भयंशास्त्रलाभंस्वैरगोष्ठीयोधनंपुन्यकर्म।

पापाचारःक्रूरकर्माप्रहर्षंप्राज्ञैरेवंचन्द्रवेलाप्रदिष्टा॥१९॥

svocchāsnānaṁ kṣudbhayaṁ śāstralābhaṁ svaira goṣṭhī yodhanaṁ punyakarma |

pāpā cāraḥ krūrakarmā praharṣaṁ prājñairevaṁ candravelā pradiṣṭā || 19||

(26) Čin kupanja prema sopstvenom nahođenju (27) Glad (28) Strah (29) Dobijanje svetog znanja (30) Bezobzirnost (31) Susreti (32) Svađe (33) Činjenje dobrog djela (34) Praktikovanje zla (35) Nastavljanje okrutnih djela (36) Likovanje

जातकेचमुहूर्तेचप्रश्नेचन्द्रक्रियादयः।

सम्यक्फलप्रदास्तस्माद्विशेषेणविचिन्तयेत्॥२०॥

jātake ca muhūrte ca praśne candrakriyādayaḥ |

samyak phalapradāstasmādviśeṣeṇa vicintayet || 20||

Čandra Krija i ostali ovdje opisani će imati primjenu i korisnost efekata u slučaju čarta rođenja (Đatake) Muhurte (izborne Astrologije) i Prašne (čarta pitanja). Treba ih posebno ispitati sve i onda dati predviđanja.

 

ओक्षोद्भवंहिमकरस्यविशेष्शमाहुः

स्थानोद्भवंतुबलमप्यधिक्रंपरेषां।

तत्संप्रयुक्तमितरैरधिकाधिकंस्या-

दन्यानितेनसदृशानिबहूनितेस्युः॥२१॥

oakṣodbhavaṁ himakarasya viśeṣśamāhuḥ

sthānodbhavaṁ tu balamapyadhikraṁ pareṣāṁ |

tatsaṁprayuktamitarairadhikādhikaṁ syā-

danyāni tena sadṛśāni bahūni te syuḥ || 21||

Pakšabala (Snaga polovine mjeseca) je od velikog značaja za Čandru, dok Bala (snaga) koja poizilazi iz Sthana (pozicije) je jako bitna za druge Grahe. Ovo, kada se doda na druge vrste snaga ostalih Graha postaje veoma bitno. Druge vrste snaga, postoji ih puno, slične su ovima.

 

बलपिंड

balapiṁḍa

 

सार्द्धानिषशतीक्ष्णकरोबलीयान्चन्द्रस्तुषशपञ्चवसुन्धराजः

सप्तेन्दुसूनोरविवद्गुरोस्तुसार्द्धानिपञ्चाथसितोबलीस्यात्॥२२॥

sārddhāni ṣaśatīkṣṇakaro balīyān candrastu ṣaśapañca vasundharājaḥ

saptendusūno ravivadgurostu sārddhāni pañcātha sito balī syāt || 22||

Za Surju se kaže da je snažan ukoliko je njegova snaga 6 ½ Rupa. U slučaju Čandre, to je 6 Rupa. Pet Rupa su pripisani Mangalu i 7 Budhu. Guru Purnabala (puna snaga) je slična snazi Surje, tj. 6 ½ Rupa. Šukra je snažna kada dobije 5 ½ Rupa.

मन्दस्तुपञ्चैवहिषड्बलानांसंयोगएवापरथान्यथास्युः।

एवंग्रहाणांस्वबलाबलानिविचिन्त्यसम्यक्कथयेत्फलानि॥२३॥

mandastu pañcaiva hi ṣaḍbalānāṁ saṁyoga evāparathānyathā syuḥ |

evaṁ grahāṇāṁ svabalābalāni vicintya samyakkathayetphalāni || 23||

Šani treba da ima 5 Rupa. Ovo su brojevi koji predstavljaju ukupni Šadbal za Grahe. AKo su dati brojevi manji od napomenutih, Grahe treba posmatrati kao slabe. Tek poslije jasnog ispitivanje nekoliko vrsta snaga (Šadbala) Graha, treba proglasiti njihove efekte.

 

लग्नादिकानामधिपस्यपिण्डेरूपान्वितेतद्बलपिण्डमाहुः।

गृहस्ययस्यांदिशादिग्बलंस्यात्तद्भाववीर्यसहितस्यदृष्ट्या॥२४॥

lagnādikānāmadhipasya piṇḍe rūpānvite tadbalapiṇḍamāhuḥ |

gṛhasya yasyāṁ diśādigbalaṁ syāttadbhāvavīrya sahitasya dṛṣṭyā || 24||

U slučaju Lagne i ostalih Bhava, dodati po jednu Rupu snazi vladara Bhave u pitanju. Dopuniti ovo Direktivnom snagom (Digbala) te Bhave i takođe snagom aspekta (Drigbala) Bhave. Dobijena suma je Bhavabala.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.