Osnove Kalačakre

Kala Čakra ili Točak Vremena pokazuje funkionisanje na horizontalnoj ravni i govori nam o vezanosti duše za materijalnu kreaciju.

Ovaj princip Kala Čakre je usko vezan za princip Aštadala Padmei sa Osmoplanetarnom šemom Čarakaraka, koja se koristi za Ðivatme.Kala Čakra će uvijek pokazivati ograničenja i blokade, koje Atma doživljava na svom putu rađanja i umiranja. Kala Čakra, u principu ne posjeduje ništa pozitivno i uvijek će se ticati negativnih Karakatvi Graha. U Ðotišu se koristi zato da bi se spoznale slabosti i uradile odgovarajuće remedijalne mjere. Kala Čakra se takođe predstavlja kao zmija koja sama sebi jede rep.Kala Čakra se sastoji iz osam pravaca, koji su podijeljeni na dva:

  1. na primarne pravce (Istok, Zapad, Sjever i Jug), koji se nazivaju Kendre
  2. na pomoćne pravce (Jugoistok, Jugozapad, Sjeverozapad i Sjeveroistok) koji se nazivaju Kone.

Četiri Kendre su mjesta na kojima energija ulazi i njima vladaju Surja, Ćandra, Šukra i Guru. Ovo su mjesta na kojima smo sposobni da učimo, jer su tu Svjetla i dva Gurua koji će nam pomoći da na osnovu znanja stečenog iskustvom izađemo sa horizontalne ravni i krenemo putem Ketua (Anante) i putem Mokše.

Četiri Kone su mjesta odlaska energije, neznanja i destrukcije i njima vladaju Malefici Rahu, Šani, Budha i Mangal. Zbog malefične vladavine nad mjestima odlaska energije, mi tog odlaska nijesmo ni svjesni. Kada se Grahe nađu na tim pravcima, onda će to pokazati polje na kojima postoji blokada.

 

Kala Čakra
Pravac Graha
Istok Surja
Jugoistok Mangal
Jug Guru
Jugozapad Budha
Zapad Šukra
Sjeverozapad Šani
Sjever Čandra
Sjeveroistok Rahu

Postoje još dva pravca, to su vertikalno ka gore i vertikalno ka dolje. I jedno i drugo je izlazak iz Karmičkog ciklusa. Devata vetikalnog pravca ka dolje je Brahma i pokazuje ponovno rođenje ili pad u Tale. Devata pravca vertikalno ka gore je Ananta i pokazuje konačno oslobođenje ili Mokšu. Priča vodi porijeklo iz Linga Purane gdje su se u jednom trenutku Višnu i Brahma svađali vezano za to ko je superiorniji. Odjednom se pojavio ogroman stub koji ih je zaprepastio i probali su da saznaju njegov početak i kraj. Brahma se pretvorio u Vepra i krenuo u dubinu da istražuje, a Višnu se pretvorio u Labuda i krenuo ka gore. Taj stub je ustvari bio Linga koja se pojavila i koja je beskonačna.

kalacakra
Image by (c)Sanjay Rath 2006

DIG I KALA ČAKRA

U ovim istim pravcima Grahe takođe dobijaju svoju direktivnu snagu ili Dig Bal. Svaka Graha dobija pun potencijal direktivne snage u jednom od osam pravaca. U tim pravcima Grahe dobijaju energiju od Maha Višnua da bi uspjele da odrade svoju Karma Jogu.

Dig Čakra
Pravac Graha
Istok Surja
Jugoistok Šukra
Jug Mangal
Jugozapad Rahu
Zapad Šani
Sjeverozapad Čandra
Sjever Budha
Sjeveroistok Guru

 

Dakle, najbitnija razlika između ove dvije Čakre je u tome što će Graha u Dig Čakri da pokaže svoj potpuni potencijal, dok će u Kala Čakri da pokaže ograničenja.

Jako bitan princip se krije iza ovoga. Kada nam neka Graha pravi problem u Kala Čakri, onda će Graha koja vlada pravcem te Grahe u Dig Čakri pokazati rešenje.

Uzmimo primjer Sjeverozapada. To je pravac kojim vlada Devata Išana. U Kala Čakri, vladar ovog pravca je Rahu, onaj koji uvijek prati Gurua i želi da poništi njegove efekte. Rahu je uzrok ponovnog rođenja. Onaj koji uzrokuje eklipsu Surje… U Dig Čakri, vladar ovog pravca je Guru i on je taj koji ima potencijal da se izbori sa svim problemima koje nosi Rahu. Dakle, pobožnim djelovanjem, redovnom meditacijom i mantranjem, osoba je u stanju da se izbori sa svim problemima i sumnjama koje daje Rahu.

Takode, Mangal koji vlada Agni konom, daje kod osobe ratničke manire, želju za borbom i kompeticijom i svađama. U Dig Čakri je vladar ovog pravca Šukra, čija je egzaltacija u Minu, Rašiju Rišija, koja u sebi nosiharmoniju, ljubav i sl. Jedino je Šukra u stanju da se izbori sa impulsivnim i temperamentnim Mangalom.Ovaj princip se može primijeniti sa svakim pravcem.

 

DIGPALA

Devatepravaca ili Digpalesu date u sledećoj tabeli:

Devate deset pravaca
Pravac Devata
Istok Indra
Jugoistok Agni
Jug Jama
Jugozapad Niriti ili Rakšasa
Zapad Varuna
Sjeverozapad Vaju
Sjever Kubera
Sjeveroistok Išana
Vertikalno ka dolje Brahma (Lagna)
Vertikalno ka gore Ananta

Devate pravaca ili Digpali su takode i devate Dašamše (D – 10) podjelne karte koja se tiče Karme koju osoba treba da odradi u životu. One će uvijek pokazati motivaciju i želje date Grahe.

Svaka od Daša Digpala ima svoje partnere i svoje oružje. Partnerke Digpala ce pokazati plodove akcija Devata, a oružje ce pokazati sposobnosti i vještine koje posjeduje odredena Devata.

 

Devata (Pravac) Oružje Mantra
Indra (Istok) Vađra (Munja) ॐलंइन्द्रायनमः om laṁ indrāya namaḥ
Agni (Jugoistok) Šakti (koplje) ॐरंअग्न्येनमः om raṁ agnye namaḥ
Jama (Jug) Danda (štap) ॐमंयमायनमः om maṁ yamāya namaḥ
Niriti (Jugozapad) Khadga (široki mač) ॐक्षंनैर्त्तयेनमः om kṣaṁ nairttaye namaḥ
Varuna (Zapad) Pasa (omča) ॐवंवरुणायनमः om vaṁ varuṇāya namaḥ
Vaju (Sjeverozapad) Amkuša (koplje) ॐयंवयुवेनमः om yaṁ vayuve namaḥ
Kubera (Sjever) Gada (skiptar) ॐशंकुबेरायनमः om śaṁ kuberāya namaḥ
Išana (Sjeveroistok) Trišula (trozubac) ॐहंईशानायनमः om haṁ īśānāya namaḥ
Brahma (ka dolje) Padma (lotos) ॐअंब्रह्मणेनमः om aṁ brahmaṇe namaḥ
Ananta (ka gore) Čakra (krug) ॐह्रींअनन्तायनमः om hrīṁ anantāya namaḥ

 

Oružje Mantra
Vađra (Munja) ॐवज्रायनमः om vajrāya namaḥ
Šakti (koplje) ॐशक्तयेनमः om śaktaye namaḥ
Danda (štap) ॐदण्डायनमः om daṇḍāya namaḥ
Khadga (široki mač) ॐखड्गयेनमः om khaḍgaye namaḥ
Pasa (omča) ॐपशायनमः om paśāya namaḥ
Amkuša (koplje) ॐअङ्कुशायनमः om aṅkuśāya namaḥ
Gada (skiptar) ॐगदायनमः om gadāya namaḥ
Trišula (trozubac) ॐत्रिशूलायनमः om triśūlāya namaḥ
Padma (lotos) ॐपद्मयेनमः om padmaye namaḥ
Čakra (krug) ॐचक्रायनमः om cakrāya namaḥ

 

Šakti Digpala Mantra
Saći ॐसचीयैनमः om sacīyai namaḥ
Svaha ॐस्वाहायैनमः om svāhāyai namaḥ
Varahađaja ॐवराहजायायैनमः om varāhajāyāyai namaḥ
Khadgi ॐखड्गीन्यैनमः om khaḍgīnyai namaḥ
Varunađaja ॐवरुणायैनमः om varuṇāyai namaḥ
Vajuđaja ॐवयव्यैनमः om vayavyai namaḥ
Kuberađaja ॐकुबेरजायायैनमः om kuberajāyāyai namaḥ
Išanađaja ॐईशान्यैनमः om īśānyai namaḥ
Sarasvati ॐसरस्वत्यैनमः om sarasvatyai namaḥ
Lakšmi ॐलक्ष्म्यैनमः om lakṣmyai namaḥ

Obožavanjem deset digpala ili odabiranjem određene devate činimo da se pravac i ideje pokazane tom Devatom dostignu. Obožavanje Devata daje snagu i sposobnost da bi opstali i dostigli cilj, a obožavanje deset partnerki Digpala će nam omogućiti da to što postignemo odgovara našem ukusu.

 

U Prašna Margi je dat način crtanja Kala Čakre:

Pozicija zvezda uKala čakri;

चतुरश्रत्रिकंकुर्यादन्तर्मध्येवहिःक्रमात्।

दण्डांश्वचतुरस्तद्दिककेणगांश्वक्रसिद्धये॥८२॥

दण्डानांप्रत्येकंचतुरश्रसमागमेषुमध्येच।

आभिजिद्युक्त्तस्ताराःस्थाप्याःस्युःसप्तसप्तगणनाथ्॥८३॥

दण्डाग्रादामध्मंनिर्गत्यततोन्तिकस्थदण्डेन।

एवंपुनःप्रवेशोनिर्गमनंप्रोक्त्तवच्चगणनमिह॥८४॥

caturaśratrikaṁ kuryādantarmadhye vahiḥ kramāt|

daṇḍāṁśva caturastaddikakeṇagāṁśvakrasiddhaye || 82 ||

daṇḍānāṁ pratyekaṁ caturaśrasamāgameṣu madhye ca|

ābhijidyukttastārāḥ sthāpyāḥ syuḥ sapta sapta gaṇanāth||83||

daṇḍāgrādāmadhmaṁ nirgatyatatontikasthadaṇḍena|

evaṁ punaḥ praveśo nirgamanaṁ prokttavacca gaṇanamiha|| 84 ||

Nacrtajte tri kvadrata jedan u drugi i pripremite Čakru kao što je dato na dijagramu. Počinjući od centra gornje horizontalne linije postavite 28 Nakšatri (uključujući Abhiđit) redom koji je prikazan na dijagramu. Počinjući od broja jedan brojanje treba uraditi po redu koji je dat u Čakri.

kalachakra-290x290

Uobičajeno je da se u Indra Kendru (Istočni pravac) postavi nakšatra u kojoj se nalazi Surja i da se onda redom upisuju sve nakšate i Grahe.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.