ॐ – AUM ili OM

Uvod

Sanskritski alfabet u sebi sadrži 51 zvuk. Od toga je 25 suglasnika, 16 vokala i devet poluvokala i क्ष kṣa , koje je u suštini konjukcija slova ka i ṣa.

Svi glasovi su nastali iz osnovnog zvuka AUM ili Om. Ovaj zvuk se naziva i Tara Biđa, Dharma Biđa.. “U početku bješe riječ…” prema Vedskoj tradiciji je takođe u početku bila riječ i ta riječ je AUM ili OM (ॐ). Tara Biđa (Tarini – preskočiti, preći),  znači da je to Biđa pomoću koje smo u stanju da pređemo okean Samsare, pomoću A – Rađas gunu, pomoću U – Satva Gunu i pomoću M – Tamas Gunu.

Mantra ॐ ima tri Rišija (Mudraca koji su spoznali i dali ॐ).

Gautama je za A (Rađas guna)

Atri za U (Satva Guna)

Bharadvađ za M (Tamas Guna)

AUM u sebi sadrži pet dijelova: pet podjela Pranave su अ + उ +  म् +बिन्दु + नाद (a + u + m + bindu + nāda). Ovih pet dijelova su raspodijeljeni, kako preko Graha, tako i preko Devata.  Svim samoglasnicima vlada Surja (Sunce) i Devata kompletne Varge je Sadašiva. Brahma vlada Vargama ka i ća, tj. Mangalovim i Šukrinim Vargama. Višnu je Devata za ta i ṭa Varge, kojima vladaju Guru i Budha. Šiva je devata Pa i Ja vargi, kojima vladaju Šani i Čandra. Rudra je devata ṣa Varge, kojom vlada Čandra.

aum

Glasovi

Samoglasnicima vlada Sunce:

अ a इ i उ u ऋ ṛ ऌ ḷ
आ ā ई ī ऊ ū ॠ ṝ ॡ ḹ
ए e ऐ ai ओ o औ au अं aṁ

Ostalim suglasnicima vladaju ostale Grahe, ne računajući Čvorove.

 

Mars क ka ख kha ग ga घ gha ङ ṅa
Venera च ca छ  cha ज  ja झ  jha ञ ña
Merkur ट ṭa ठ ṭha ड ḍa ढ ḍha ण ṇa
Jupiter त ta थ tha द da ध dha न na
Saturn प pa फ pha ब ba भ bha म ma
Mjesec य ya र ra अः aḥ व  va श  śa
Mjesec ष ṣa क्ष kṣa ल la स sa ह ha

 

ka i ća

अ (A) – Brahmā क i वर्ग (ka i ća Varga)

क ka (Sṛṣti) – Stvaranje, rađanje, kreacija, početak stvaranja svijeta

ख kha (Vṛddhi) – Rast, povećanje,uzdizanje, boljitak

ग ga (Smṛti) – Sjećanja, memoari, čitava institucija Svete Tradicije ili ono što je zapamćeno od strane učitelja (ono što je drugačije od Šrutija. Takođe ono što se direktno čulo ili što je otkriveno od strane Rišija. U svojoj najširoj prihvaćenosti , ovaj termin se koristi i  u sebe uključuje šest Vedangi, Manuov zakonik, Ithihase (uključujući Mahabharatu i Ramajanu), Purane i Nitišastre. One takođe uključuju zakone koje su tradicije prenijele (na primjer Manuov zakonik i 16 sledećih zakonodavaca. Atri, Višnu, Harita, Usanas ili Šukra, Angiras, Jama, Apastamba , Samvarta, Katyayana, Brihaspati, Parašara, Vjasa, Sankha, Likhita, Dakša i Gautama; svi ovi zakonodavci su bili inspirisani i podučavali na osnovu svojih učitelja Veda

घ gha (Medhā) – Mentalna Jačina, inteligencija, mudrost, razboritost, personifikacija inteligencije

ङ ṅa (Kānti) – Želja, žudnja, ljubav, ljepota, blistavost

च ca (Lakṣmī) – Znak, oznaka, bogatstvo, ljubav, Čar, sijanje. Ime Boginje sreće i ljepote (jako često identifikovana sa Šri), Višnuova ili Narajanina žena. Ona je izronila sa ostalim dragocjenim stvarima iz pjene okeana, kada su mućkali okrean Deve i Rakšase, koji su željeli da dođu do Amrite. Pojavila se sa Lotosom u ruci, i zato se i naziva još i Padma.

छ cha (Dhṛti) – Držati, pričvrstiti, sačuvati, podržati, umirenost, konstantnost. Zadovoljstvo ili Odlučnost persofikovani kao Dakšina ćerka i Dharmina žena

ज  ja (Sthitrā) –

झ  jha (Sthiti) – stojati mirno, uspravno, ne padati. Nastaviti sa postojanjem (drugo od tri stanja u kojem se nalaze sve kreirane stvari – prvo je utpatti (postanak) i treće je Laja ili potpuno nestajanje.

ञ ña (Siddhi). Dovršavanje, izvođenje, potpuno postignuće (bilo čega), uspjeh, utvrđivanje

ṭa i ta

 

उ – Višnu – ट i वर्ग  (ṭa i ta Varga)

ट ṭa (Jarā) – stare godine, starenje, ostariti (personifikacija ćerke Smrti (Jame)

ठ ṭha (Pālini) štiti, čuvati, sačuvati

ड ḍa (Sānti) spokojstvo, mir, smirenost uma, odsustvo žudnje, otklanjanje bola (AUM Šanti, Šanti, Šanti, neka se uklone tri vrste bola, bol duše, uma i tijela)

ढ ḍha (Iśvaṛ),  Onaj ko je sposoban, Gospod, Vrhunsko biće, Vrhunska Duša, vladar povoljnog Sjeveroistočnog pravca, jedan od deset čuvara pravaca.

ण ṇa (Rati) – zadovoljstvo, uživanje, radost, nježnost, uživanje u ljubavi, seksualna žudnja, ljubavno uživanje (personifikovana kao jedna od dvije žene Kama deva, zajedno sa Priti)

त ta (Kāmāik), –  želja, žudnja, strast za ljubavlju, uživanje, Otjelotvorenje Ljubavi (predstavljen sinom Dharme i partnerom Rati).

थ tha (Varadā), –  ona koja ispunjava želje, potvrđuje dobročinstvo, spremna da ispuni zahtjev ili odgovori na molitvu.

द da (Ahlādini),  –  uzrokuje veselje ili oduševljenje

ध dha (Pṛti),  –  bitka, takmičenje, napor

न na (Dīṛhā), –

pa i ya

म् Śiva- प i वर्ग (pa  i ya varga)

प pa (Tīkṣṇā), oštro, vrelo, žestoko, vatreno, zlovoljno, grubo, (Nakšatre Ardra, Mula, Đešta i Ašleša).

फ pha (Raudrī),   povezivanje ili pripadanje, dolazi od Rudra ili Rudri – poput nasilne, nagle vatre, ime Gauri, divljaštvo, bijes i opasnost

ब ba (Bhayā),  strah, uplašenost, personifikacija straha kao ćerka Kale ili Vaivasvata i žena Rakšase Hetija).

भ bha (Nidrā),  zaspati, spavanje

म ma  (Tandrī),  – malaksalost,  iznurenost, lijenost

य ya (Kṣut),  udariti, protresti, pomjeriti, polomiti

र ra  (Krodhinī),  ljutnja, bijes, strast, personifikacija djeteta Lobhe i Niriti)

अः aḥ (Kṛyā), akcija, djelo, napor

व  va (Utkāṛ),  otići, iskorijeniti, tražiti pomoć

श  śa  (Mṛtyu) smrt, umiranje, personifikacija Boga smrti,

Bindu

बिन्दु  bindu – Rudra –

ष ṣa (Pīta), isisano, pijano, upijeno

क्ष kṣa (Sveta), bijelo

ल la (Aruṇā), tamno crvena, mrko žuta (boja u zoru, suprotna od mraka noći), svitanje, (personifikacija kočijaša Surje, Boga Sunca)

स sa (Asita), nevezanost

ह ha (Anantā) bezgranično, vječno, beskrajno. Ime Šeša Nage (zmijskog Božanstva)

Nāda

नाद nāda – Sadašiva अक्षर akṣara

अ a (Nivṛtti), povratak, vraćanje, smanjenje djelovanja u svijetu, neaktivnost, odmor, duševni mir

इ i (Sapratiṣthā), unutar boravišta

उ u  (Vidyā), znanje, nauka, učenje, filozofija

ऋ ṛ (Shānti), spokojstvo, mir, smirenost uma, odsustvo žudnje, otklanjanje bola (AUM Šanti, Šanti, Šanti, neka se uklone tri vrste bola, bol duše, uma i tijela)

ऌ ḷ (Sūkṣmā), sveprožimajući duh, vrhunski

आ ā  (Recikā), ispražnjeno, očišćeno, napušteno

ई ī (Mocikā), uzrokuje oslobođenje

ऊ ū (Parā), daleko, udaljeno, suprotno, jako davno

ॠ ṝ (Indhikā), isijavati, svijetljeti

ॡ ḹ

ए e  (Sukṣmāmṛtā), Ona što u sebi sadrži nektar dobre zemlje

ऐ ai (Jnānāmṛtā), Nektar znanja

ओ o (Apyāyinī), uzrokuje blagostanje i uveličavanje.

औ au (Vyāpinī) (jedno sa nebom), dostići, prožimati, prekrivati, širiti se unaokolo, ispuniti

अं aṁ (Anantā) bezgranično, vječno, beskrajno. Ime Šeša Nage (zmijskog Božanstva)

Referenca: Sharada Tilakam Tantra

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.