Rođenje Vyāsa Deve

Drugo poglavlje druge knjige Śrīmad Devībhāgavatam Mahāpurāṇe

"Vyasa sa svojom majkom Satyavati" by Ramnadayandatta Shastri Pandey
“Vyasa sa svojom majkom Satyavati” Ramnadayandatta Shastri Pandey

सूत उवाच

sūta uvāca

एकदा तीर्थयात्रायां व्रजन्पाराशरो मुनिः॥

आजगाम महातेजाः कालिंद्यास्तटमुत्तमम्॥१।

ekadā tīrthayātrāyāṁ vrajanpārāśaro muniḥ ||

ājagāma mahātejāḥ kāliṁdyāstaṭamuttamam ||1|

निषदमाह धर्मत्मा कुर्वन्तं भोजनं तदा।

प्रापयस्व परं परं कालिंद्या उडुपेन माम्॥२॥

niṣadamāha dharmatmā kurvantaṁ bhojanaṁ tadā |

prāpayasva paraṁ paraṁ kāliṁdyā uḍupena mām ||2||

Jednom prilikom, moćni Muni Pārāśara je krenuo na hodočašće i stigao na obale rijeke Jamune i rekao je ribaru koji je u tom trenutku jeo: “O ribaru, uzmi me u svoj čamac i prevezi me na drugu stranu rijeke.

दाशः श्रुत्वा मुनेर्वाक्यं कुर्वाणो भोजनं तटे।

उवाच तां सुतां बालां मत्स्यगन्धां मनोरमाम्॥३॥

dāśaḥ śrutvā munervākyaṁ kurvāṇo bhojanaṁ taṭe |

uvāca tāṁ sutāṁ bālāṁ matsyagandhāṁ manoramām ||3||

Čuvši ovo, ribar reče svojoj prelijepoj ćerki Matsjagandhi: “O ti, sa predivnim osmijehom! Ovaj duhovni asketa planira da pređe rijeku; zato uzmi čamac i prevezi ga na drugu stranu.

उडुपेन मुनिं बाले परं पारं नयस्व ह।

गंतुकामोऽस्ति धर्मत्म तापसोऽयं शुचिस्मिते॥४॥

uḍupena muniṁ bāle paraṁ pāraṁ nayasva ha|

gaṁtukāmo’sti dharmatma tāpaso’yaṁ śucismite ||4||

Pošto je čula naredbu od oca, ova neizmjerno lijepa Vasu djevojka Matsjagandha poče voditi čamac do mjesta gdje je sjedio Muni.

इत्युक्ता सा तदा पित्रा मत्स्यसंधाऽथ वासवी।

उडुपे मुनिमासीनं संवाहयति भामिनी॥५॥

ityuktā sā tadā pitrā matsyasaṁdhā’tha vāsavī |

uḍupe munimāsīnaṁ saṁvāhayati bhāminī ||5||

व्रजन् सूर्यसुतातेये भावित्वाद्दैवयोगतः।

कामार्तस्तु मुनिर्जातो दृष्ट्‌वा तां चारुलोचनाम्॥६॥

vrajan sūryasutāteye bhāvitvāddaivayogataḥ |

kāmārtastu munirjāto dṛṣṭvā tāṁ cārulocanām ||6||

Dok je čamac plovio na vodama Jamune, Muni Pārāśara je ugledao Matsjagandhu, djevojku sa predivnim očima i počeo se, kao pod naredbom više Sile, silno zaljubljivati u nju.

गृहीतुकामः स मुनिर्दृष्ट्‌वा व्यंजितयौवनाम्।

दक्षिणेन करेणैनामस्पृशद्दक्षिने करे॥७॥

gṛhītukāmaḥ sa munirdṛṣṭvā vyaṁjitayauvanām |

dakṣiṇena kareṇaināmaspṛśaddakṣine kare ||7||

Želio je da uživa sa Matsjagandhom, punom mladosti i ljepote i sa svojom desnom rukom je uhvatio njenu lijevu ruku; plavooka Marsja ga poprijeko pogleda i nasmijana izgovori sledeće riječi:

तमुवाचासितापांगी स्मितपूर्वमिदं वचः।

कुलस्य सदृशं वः किं श्रुतस्य तपसश्व किम्॥८॥

tamuvācāsitāpāṁgī smitapūrvamidaṁ vacaḥ |

kulasya sadṛśaṁ vaḥ kiṁ śrutasya tapasaśva kim ||8||

“Poznavaoče Dharme! Šta ćeš uraditi, proboden Kāminom strijelom?”

त्वं वै वसिष्ठदायादः कुलशीलसमन्दितः।

किं चिकीर्षसि धर्मज्ञ मन्मथेन प्रपीडितः॥९॥

tvaṁ vai vasiṣṭhadāyādaḥ kulaśīlasamanditaḥ |

kiṁ cikīrṣasi dharmajña manmathena prapīḍitaḥ ||9||

Šta ti sada želiš, jeli vrijedno tvoje porodice ili učenja Śāstri ili je vrijeno tvoje Tapasje; vidi, ti si rođen u lozi Vaśiṣṭhe I jako si poznat po dobrom karakteru.

दुर्लभं मानुषं जन्म भुवि ब्राह्मणसत्तम।

तत्रापि दुर्लभं मन्ये ब्रह्मणत्वं विशोषतः॥१०॥

durlabhaṁ mānuṣaṁ janma bhuvi brāhmaṇasattama |

tatrāpi durlabhaṁ manye brahmaṇatvaṁ viśoṣataḥ ||10||

Najbolji među Brahminima! Ti si jako svjestan da dobijanje ljudskog rođenja u ovom svijetu je jako rijetko; i takođe je jako teško, dokle moje  znanje ide, dostizanje rođenja u Brahminskoj porodici.

कुलेन शीलेन तथा श्रुतेन द्विजोत्तमस्त्वं किल धर्माविच्च।

अनार्यभावं कथमागतोऽसि विप्रेंद मां वीक्ष्य चमीनगन्धाम्॥११॥

kulena śīlena tathā śrutena dvijottamastvaṁ kila dharmāvicca |

anāryabhāvaṁ kathamāgato’si vipreṁda māṁ vīkṣya camīnagandhām ||11||

Prinče među Brahminima! Ti si prije svega najbolji po svojoj porodici, po dobroti i znanju Veda i drugih Śāstri. Jako si učen u Dharmi; Kako je onda došlo do toga da učiniš ovaj čin, koji nije vrijedan jednog Arje, iako vidiš da mi čitavo tijelo osjeti na ribu.

मदीये शरीरे द्विजामोघबुद्भे शुभं किं समालोक्य पाणिं ग्रहीतुम्।

समीपं समायासि कामातुरस्वं कथं नाभिजानासि धर्मं स्वकीयम्॥१२॥

madīye śarīre dvijāmoghabudbhe śubhaṁ kiṁ samālokya pāṇiṁ grahītum|

samīpaṁ samāyāsi kāmāturasvaṁ kathaṁ nābhijānāsi dharmaṁ svakīyam ||12||

O ti, neometenog razumijevanja! Najbolji među dvaput rođenima! Koji povoljan znak vidiš u mom tijelu d ate je pogodio sa strašću prema meni, da si me uhvatio za ruku i da bi uživao u meni? Zašto si zaboravio svoju spostvenu Dharmu?

अहो मंदबुद्धिर्द्विजोऽयं ग्रहीष्यञ्जले मग्न एवाद्य मां वै ग्र्ईःइट्अ।

मनो व्याकुलं पञ्जबाणातिविद्धं नकोऽपीह शक्तः प्रतीपं हि कर्तुम्॥१३॥

aho maṁdabuddhirdvijo’yaṁ grahīṣyañjale magna evādya māṁ vai grīḥiṭa |

mano vyākulaṁ pañjabāṇātividdhaṁ nako’pīha śaktaḥ pratīpaṁ hi kartum ||13||

Ovako govoreći, Matsjagandha pomisli u sebi: “Avaj. Ovaj Brahmin je izbio svoj razum da bi uživao samnom; sigurno će sada biti privučen da ispuni svoju namjeru da uživa u meni u ovom čamcu, njegov um je pomućen Kāminom strijelom da nijedno tijelo, izgleda, ne može ići protiv njegove volje.

इति संचिंत्य सा बाला तमुवाच।

धैर्य कुरु महाभाग परं पारं नयामि वै॥१४॥

iti saṁciṁtya sā bālā tamuvāca |

dhairya kuru mahābhāga paraṁ pāraṁ nayāmi vai ||14||

Razmišljajući tako, Matsjagandha se ponovo obrati Muniju: “O jako povoljni! Imaj strpljenja! Hajde d ate prvo odvedem na drugu stranu rijeke, onda možeš uraditi šta god želiš.”

सूत उवाच

sūta uvāca

पाराश्रस्तु तच्छॄत्वा वचनं हितपूर्वकम्।

करं त्वक्त्वा स्थितस्तत्र सिंधोः पारं गतः पुनः॥१५॥

pārāśrastu tacchṝtvā vacanaṁ hitapūrvakam |

karaṁ tvaktvā sthitastatra siṁdhoḥ pāraṁ gataḥ punaḥ ||15||

Čuvši ove razumne riječi, Muni popusti stisak ruke i zauze svoje mjesto u čamcu i vremenom stigoše na drugu obalu rijeke.

मत्स्यगधां प्रजग्राह मुनिः कामातुरस्तदा।

वेपमाना तु सा कन्या तमुवाच पुरःस्थितम्॥१६॥

matsyagadhāṁ prajagrāha muniḥ kāmāturastadā |

vepamānā tu sā kanyā tamuvāca puraḥsthitam ||16||

Ali Muni, postajući jako strastven uhvati Matsjagandhu; kada je mlada žena poče govoriti Pārāśari, koji je stajao ispred nje, uz drhtanje:

दुर्गधाऽहं मुनिश्रेष्ठ कथं त्वं नोपश्ङ्कसे।

समानरुपयो कामसंयोगस्तु सुखावहः॥१७॥

durgadhā’haṁ muniśreṣṭha kathaṁ tvaṁ nopaśṅkase |

samānarupayo kāmasaṁyogastu sukhāvahaḥ ||17||

“O najbolji među Munijima! Iz mog tijela ide jako neprijatan miris, zar ga ne osjećaš? Ti dobro znaš da je seksualno jedinstvo između muškarca i žene sličnog tipa donosi sreću i utjehu.”

इत्युक्तेन तु सा कन्या क्षणमात्रेण भमिनी।

कृता योजनगन्धा तु सुरुपा च वरानना॥१८॥

ityuktena tu sā kanyā kṣaṇamātreṇa bhaminī |

kṛtā yojanagandhā tu surupā ca varānanā ||18||

मृगनाभिसुगंधां तां कृत्वा कान्तां मनोहराम्।

जग्रह दक्षिने पाणै मुनिर्मन्मथपीडितः॥१९॥

mṛganābhisugaṁdhāṁ tāṁ kṛtvā kāntāṁ manoharām |

jagraha dakṣine pāṇai munirmanmathapīḍitaḥ ||19||

Pošto je izgovorila ovo, Pārāśara učini da Matsjagandha odaje sladak miris poput mošusa jednu Jođanu daleko i njeno tijelo  je neizmjerno lijepo i prijatno i postajući jako strastven ponovo uhvati njenu desnu ruku.

ग्रहीतुकामं तं प्राह नाम्ना सत्यवती शुभा।

मुने पश्यति लोकोऽयं पिता चैवं तटस्थितः॥२०॥

grahītukāmaṁ taṁ prāha nāmnā satyavatī śubhā |

mune paśyati loko’yaṁ pitā caivaṁ taṭasthitaḥ ||20||

पशुधर्मो न मे प्रीतिं जनयत्यतिदारुणः।

प्रतीक्षस्व मुनिश्रेष्ठ यावद्भवति यामिनी॥२१॥

paśudharmo na me prītiṁ janayatyatidāruṇaḥ |

pratīkṣasva muniśreṣṭha yāvadbhavati yāminī ||21||

Onda se povoljna Sarjavati obrati Pārāśara Muniju, koji je odlučio da uživa u njoj, ovako: “O Muni! Stani! Svi gledaju u nas; moj otac takođe je ovdje na obali Jamune, tako da, O Muni, sačekaj do noći; ovaj zvjerski čin pred svima je jako nezadovoljavajući za mene.

रत्रै व्यवाय उद्दिष्ठो दिवा न मनुजस्य हि।

दिवासङ्गे महान्दोषः पश्यंति किल मानवाः॥२२॥

ratrai vyavāya uddiṣṭho divā na manujasya hi |

divāsaṅge mahāndoṣaḥ paśyaṁti kila mānavāḥ ||22||

Mudre osobe su obznanile da je veliki grijeh imati seksualne odnose tokom dana; oni su odredili da je noć najbolje vrijeme za odnose ljudi, a ne dan; I šta više, toliko je očiju uprto u ovom pravcu.

कामं यच्छ महाबुद्द्धे लोकनिंदा दुरासदा।

तच्छॄत्वा वचनं तस्या युक्तमुक्तमुदारधीः॥२३॥

kāmaṁ yaccha mahābudddhe lokaniṁdā durāsadā |

tacchṝtvā vacanaṁ tasyā yuktamuktamudāradhīḥ ||23||

Zato, o mudri! Zadrži svoju strast za malo; jer je osuda izrečena od naroda strašna.” Čuvši ove razumne riječi, Pārāśara oslobođenog uma, je stvorio tako gustu maglu das u obje obale Jamune bile prekrivene tamom.

नीहारं कल्पयामास शीघ्रं पुण्यबलेन वै।

नीहारे च समुत्पत्रे तटेऽतितमसा युते॥२४॥

nīhāraṁ kalpayāmāsa śīghraṁ puṇyabalena vai |

nīhāre ca samutpatre taṭe’titamasā yute ||24||

कामिनी तं मुनिं प्राह मृदुपूर्वमिदं वचः।

कन्याऽहं द्विजशर्दूल भुक्त्वा गंतासि कामतः॥२५॥

kāminī taṁ muniṁ prāha mṛdupūrvamidaṁ vacaḥ |

kanyā’haṁ dvijaśardūla bhuktvā gaṁtāsi kāmataḥ ||25||

अमोघवीर्यस्त्वं ब्रह्मन्का गतिर्मे भवेदिति।

पितरं किं ब्रवीम्यद्य सगर्भा चेद्भवाम्यहम्॥२६॥

amoghavīryastvaṁ brahmankā gatirme bhavediti |

pitaraṁ kiṁ bravīmyadya sagarbhā cedbhavāmyaham||26||

 

त्वं गमिष्यसि भुक्त्वा मां किं करोमि वदस्व तत्।

tvaṁ gamiṣyasi bhuktvā māṁ kiṁ karomi vadasva tat |

 

Onda Matsjagandha ljubazno reče Muniju: Najbolji među Dviđama! Ja još nijesam udata, još sam djevojka; ti ćeš otići poslije uživanja samnom. Tvoje sjeme nije bez plodova. Dakle, Brahmine! Šta će biti moja sudbina? AKo ostanem trudna danas, šta ću reći svom ocu? Koje će biti moje buduće stanje? Nema sumnje da ćeš poslije uživanja samnom otići, ali mi molim te reci šta ja da radim poslije?

पाराशर उवाच

pārāśara uvāca

काम्तेऽद्य मत्प्रियं कृत्वा कन्यैव त्वं भविष्यसि॥२७॥

kāmte’dya matpriyaṁ kṛtvā kanyaiva tvaṁ bhaviṣyasi ||27||

बृणीष्व च वरं भीरु यं त्वमिच्छसि भामिनी।

bṛṇīṣva ca varaṁ bhīru yaṁ tvamicchasi bhāminī |

Čuvši ove riječi Matsjagandhe, Pārāśara reče: “O voljena! Pošto završiš svoje dužnosti prema meni, ti ćeš i dalje ostati djevojka kao što si i sad. Opet, Bojžljiva, reci mi bilo šta što želiš, i ja ću ti to ispuniti.

सत्यवत्युवाच

यथा मे पितरौ लोके न जानीतौ हि मान्द॥२८॥

satyavatyuvāca

yathā me pitarau loke na jānītau hi mānda||28||

कन्याव्रातं न मे हन्यात्तथा कुरु द्विजोत्तम्।

पुत्रश्च त्वत्समः कामं भवेदद्भुत दीर्यवान्॥२९॥

kanyāvrātaṁ na me hanyāttathā kuru dvijottam|

putraśca tvatsamaḥ kāmaṁ bhavedadbhuta dīryavān ||29||

गंधो ऽयं सर्वदा मे स्याद्यौवनं च नव नवम्।

gaṁdho ‘yaṁ sarvadā me syādyauvanaṁ ca nava navam|

Satyavati onda reče: “ O najbolji Brahmine! Davaoče počasti. Podari mi ove stvari: da moji otac i majka ne znaju ništa o ovoj aferi I da je djevičanstvo vraćeno kao što je i bilo. Takođe neka rodim izvanrednog i moćnog sina poput tebe. Neka ovaj miris nastavi da postoji u mom tijelu uvijek i neka ljepota i mladost ostanu svježi i još se povećaju.

पाराशर उवाच

pārāśara uvāca

श्रृणु सुन्दरि पुत्रस्ते विष्ण्वंशसम्भवः शुचिः॥३०॥

śrṛṇu sundari putraste viṣṇvaṁśasambhavaḥ śuciḥ ||30||

भविष्यति च विख्यातस्त्रैलोक्ये वरवर्णिनि।

केबचित्कारनेनाहं जातः कामातुरस्त्वयि॥३१॥

bhaviṣyati ca vikhyātastrailokye varavarṇini |

kebacitkāranenāhaṁ jātaḥ kāmāturastvayi ||31||

Čuvši ovo, Pārāśara reče: “O prelijepa, sin, rodićeš veoma čist i svetog sina, koji će biti Nārāyaṇin dio. Njegovo ime će biti slavno u sva tri svijeta. O prelijepa, nikada ranije moje srce nije bilo uzburkano ovakvom strašću.

कदापि च न सम्मोहो भूतपुर्वो वरानने।

दृष्ट्‌वा चाप्सरसां रूपं सदाऽहं धैर्यमावहम्॥३२॥

kadāpi ca na sammoho bhūtapurvo varānane|

dṛṣṭvā cāpsarasāṁ rūpaṁ sadā’haṁ dhairyamāvaham ||32||

दैवयोगेन वीक्ष्य त्वां कामस्य वशगोऽभवम्।

तत्किंचित्कारणं विद्ध दैवं हि दुरतिक्रमम्॥३३॥

daivayogena vīkṣya tvāṁ kāmasya vaśago’bhavam |

tatkiṁcitkāraṇaṁ viddha daivaṁ hi duratikramam ||33||

दृष्ट्‌वाऽहं चतिदुर्गन्धा त्वां कथं मोहमाप्नुयाम्।

पुराणकर्ता पुत्रस्ते भविष्यति वरानने॥३४॥

dṛṣṭvā’haṁ catidurgandhā tvāṁ kathaṁ mohamāpnuyām|

purāṇakartā putraste bhaviṣyati varānane ||34||

वेदविद्भागकर्ता च ख्यातश्च भुवनत्रये।

vedavidbhāgakartā ca khyātaśca bhuvanatraye |

Ne znam zašto sam postao tako strastven prema tebi. Vidjeo sam nemjerljive ljepote Apsara ali nikada nijesam izgubio svoje strpljenje; ali vidjevši tebe, jako sam se vezao; to mora biti pod vođstvom Proviđenja. Znaj zasigurno da mora postojati neki tajanstveni uzrok u ovom. Međutim, Sudbina je neizbježna za sve, jer ti si ispunjena neprijatnim mirisima, zašto bih bio fasciniran pogledom na tebe? O prelijepa, tvoj sin će biti slavan u tri svijeta; sastavljaće Pūraṇe i podijeliće Vede.

सूत उवाच

sūta uvāca

इत्युक्त्वा तां वशं यातां भुक्त्वा स मुनिसत्तमः॥३५॥

ityuktvā tāṁ vaśaṁ yātāṁ bhuktvā sa munisattamaḥ ||35||

जगाम तरसा स्नात्वा कालिंदीसलिले मुनिः।

jagāma tarasā snātvā kāliṁdīsalile muniḥ |

Izgovorivši ovo, Pārāśara Muni je uživao sa Matsjagandhom , koja je postal prilično ponizna i poslije kupanja u Jamuni, brzo je otišao.

साऽपि सत्यवती जाता सद्यो गर्भवती॥३६॥

sā’pi satyavatī jātā sadyo garbhavatī ||36||

सुषुवे यमुनाद्वीपे पुत्रं काममिवापरम्।

suṣuve yamunādvīpe putraṁ kāmamivāparam |

Na drugoj strani, čedna Satjavati je ostala trudna i odmah rodila predivnog sina na ostrvu Jamune, kao da je drugi Kāmadeva , Božanstvo ljubavi.

जातमात्रस्तु तेजस्वी तामुवाच स्वमातरम्॥३७॥

jātamātrastu tejasvī tāmuvāca svamātaram ||37||

तपस्येव मनः कृत्वा विविशे चातिविर्यवन्।

tapasyeva manaḥ kṛtvā viviśe cātiviryavan|

Čim se rodio, sin veoma vatren i veoma moćan, posvetio je svoj um Tapasji I ovako je govorio svojoj majci Satjavati: “O majko, sada idi gdje god želiš. Ja ću takođe otići da radim Tapas. O presrećna, prije nego što me se i sjetiš, ja ću doći do tebe.

गच्छ मातर्यथाकाम् गच्छाम्यहमतः परम्॥३८॥

gaccha mātaryathākām gacchāmyahamataḥ param||38||

तपः कर्तु महाभागे दर्शयिष्यामि वै स्मृतः।

मातर्यदा भवेत्कार्यं तव किंचिदनुत्तमम्॥३९॥

tapaḥ kartu mahābhāge darśayiṣyāmi vai smṛtaḥ |

mātaryadā bhavetkāryaṁ tava kiṁcidanuttamam ||39||

स्मर्तव्योऽहं तदा शीघ्रमागमिष्यामि भामिनी।

स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि त्यक्त्वा चिन्तां सुखं वस॥४०॥

smartavyo’haṁ tadā śīghramāgamiṣyāmi bhāminī |

svasti te’stu gamiṣyāmi tyaktvā cintāṁ sukhaṁ vasa ||40||

इत्युक्वानिर्ययौव्यासः साऽपिपित्रंतिकंगता।

ityukvāniryayauvyāsaḥ sā’pipitraṁtikaṁgatā |

O Majko, kada god imaš tegobne dužnosti, sjeti me se i ja ću ti doći. Neka samo dobro bude u tebi. Ja ću sada ići. Izbjegavaj sve brige I živi srećno. “ Izgovorivši ovo, Vyāsa Deva je otišao. Matsjagandha je takođe otišla nazad svom ocu.

द्वीपे न्यस्तस्तया बालस्तस्माद्‌द्वैपायनोऽभवत्॥४१॥

dvīpe nyastastayā bālastasmāddvaipāyano’bhavat ||41||

जातमात्रो जगामाशु वृद्धिं विष्ण्वंशयोगतः।

jātamātro jagāmāśu vṛddhiṁ viṣṇvaṁśayogataḥ |

Vyāsa je takođe nazvan i Dvaipajana, jer ga je Satjavati rodila na ostrvu – Dvipi. Pošto se rodio od Viṣṇuovih dijelova, jako brzo se razvijao i rastao.

तीर्थे तीर्थे कृतस्नानश्चचार तप उत्तमम्॥४२॥

tīrthe tīrthe kṛtasnānaścacāra tapa uttamam ||42||

एवं द्वैपायनो जज्ञे सत्यवत्यां पराशरात्।

evaṁ dvaipāyano jajñe satyavatyāṁ parāśarāt |

Muni Dvaipajana se okupao u svakoj Tirthi i izveo najveće pokore i askeze. Tako je Dvaipayana Vyāsa začet od Pārāśare u Satjavatinoj materici.

चकार वेदशाखश्च प्राप्तं ज्ञात्वा कलेर्युगम्॥४३॥

cakāra vedaśākhaśca prāptaṁ jñātvā kaleryugam ||43||

वेदविस्तारकरणाद्व्यासनामाऽभवन्मुनिः।

पुराणसंहिताश्चके महाभारतमुत्तमम्॥४४॥

vedavistārakaraṇādvyāsanāmā’bhavanmuniḥ |

purāṇasaṁhitāścake mahābhāratamuttamam ||44||

शिष्यान्ध्यापयामास वेदान्कृत्वा विभगशः।

सुमन्तुं जैमिनिं पैलं वैशम्पायनमेव च॥४५॥

śiṣyāndhyāpayāmāsa vedānkṛtvā vibhagaśaḥ |

sumantuṁ jaiminiṁ pailaṁ vaiśampāyanameva ca ||45||

असितं देवलं चैव शुक्रं चैव स्वमात्मजम्।

asitaṁ devalaṁ caiva śukraṁ caiva svamātmajam |

Vidjevši napredovanje Kali Juge, ukrasio je drvo Veda sa mnogo Śākhi (grana). Zbog toga što je proširio Vede sa mnogo Śākhā, dobio je titulu Veda Vyāsa; sastavio je osamnaest Pūraṇa, Samhita, sjajnu Mahabharatu, podijelio Vede i uputio svoje učenike Sumantu Jaiminija, Pailu, Vaišampayanu, Asitu, Devalu i svog sina Šuku da ih proučavaju.

सूत उवाच

sūta uvāca

एतच्च कथितं सर्वं कारणं मुनिसत्तमाः॥४६॥

etacca kathitaṁ sarvaṁ kāraṇaṁ munisattamāḥ ||46||

सत्यवत्याः सुतस्यापि समुत्पत्तिस्तथा शुभा।

satyavatyāḥ sutasyāpi samutpattistathā śubhā |

Suta reče: “ O Muniji, opisao sam vam rođenje svetog Vyase, sina Satjavati i sve uzroke.

संशयोऽत्र न कर्तव्यः सम्भवे मुनिसत्तमाः॥४७॥

saṁśayo’tra na kartavyaḥ sambhave munisattamāḥ ||47||

महतां चरिते चैव गुणा ग्रह्मा मुनेरिति।

mahatāṁ carite caiva guṇā grahmā muneriti |

O Muniji, ne dozvolite da ikakva sumnja uđe u vaš um po pitanju njegovog rođenja jer se uvijek savjetuje da se uzimaju samo dobre stvari što se tiče života velikih osoba i Munija.

कारणाच्च समुत्पत्तिः सत्यवत्या झषोदरे॥४८॥

kāraṇācca samutpattiḥ satyavatyā jhaṣodare ||48||

पाराशरेण संयोगः पुनः शन्तनुना तथा।

pārāśareṇa saṁyogaḥ punaḥ śantanunā tathā |

Mora postojati neobičan tajanstveni uzrok zbog kojeg je Satjavati, rođena od ribe i koja je prvo bila u jedinstvu sa Pārāśarom I kasnije sa Śantanu.

अन्यथा तु मुनेश्चित्तं कथं कामाकुलं भवेत्॥४९॥

anyathā tu muneścittaṁ kathaṁ kāmākulaṁ bhavet||49||

आनार्यजुष्टं धर्मज्ञः कृतवान्स कथं मुनिः।

ānāryajuṣṭaṁ dharmajñaḥ kṛtavānsa kathaṁ muniḥ |

Drugačije, kako možemo opravdati činjenicu da je Muni Pārāśara toliko pomućen strašću i zašto bi se ponašao kao zao i loš u izvođenju tako lošeg čina?

सकारणेयमुत्पत्तिः कथिताऽऽश्चर्यकारिणी॥५०॥

sakāraṇeyamutpattiḥ kathitā”ścaryakāriṇī ||50||

श्रुत्वा पापाच्च निर्मुक्तो नरो भवति सर्वथा।

य एतच्छुभमाख्यानं श्रृणोति श्रुतिमात्ररः॥५१॥

śrutvā pāpācca nirmukto naro bhavati sarvathā |

ya etacchubhamākhyānaṁ śrṛṇoti śrutimātraraḥ ||51||

न दुर्गतिमवाप्नोति सुखी भवति सर्वदा॥५२॥

na durgatimavāpnoti sukhī bhavati sarvadā ||52||

Ovdje je ispričana predivna priča o rođenju Vyāsa Deva zajedno sa svim događajima uvijenim u veliku tajnovitost. Onaj ko čuje ovu svetu priču, biće oslobođen svih grijehova i biće zauvijek srećan.

 

इति श्रीमद्देवीभागवते महापुराणे द्वितीयस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः॥२॥

iti śrīmaddevībhāgavate mahāpurāṇe dvitīyaskandhe dvitīyo’dhyāyaḥ ||2||

Ovdje se završava drugo poglavlje druge knjige Śrīmad Devībhāgavatam Mahāpurāṇe

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.