Rekli su o Vedskoj Astrologiji

Opis Astrologije

पितामह-नारद-वसिष्ट-कश्यपादिसुनिर्मितं ज्योतिश्शास्त्रैकस्कन्धरुपं

जन्मनानाविधफलादेश्फलकं वेदचक्षुरुपं द्विजानामध्ययनीयं शास्त्रं होराशब्द वाज्यम्।

pitāmaha-nārada-vasiṣṭa-kaśyapādisunirmitaṁ jyotiśśāstraikaskandharupaṁ

janmanānāvidhaphalādeśphalakaṁ vedacakṣurupaṁ dvijānāmadhyayanīyaṁ śāstraṁ horāśabda vājyam |

Nauka (Šastra) astrologije, označena riječju Hora, je objavljena od strane mudraca Pitamahe (Univerzalnog Oca, Brahme), Narade, Vašište i Kašjape. Sastoji se od Skandhe i reflektuje različite vrste efekata na rođenju. Ona je oči Veda i treba da je uče Brahmini.

 

Narada

उक्तञ्च नारदेन-

uktañca nāradena-

सिद्धान्तसंहिता होररुपं स्कन्धत्रयात्मकम्।

वेदस्य निर्मलं चक्षुर्ज्योतिश्शास्त्रमकल्मषम्॥ १३॥

siddhāntasaṁhitā horarupaṁ skandhatrayātmakam|

vedasya nirmalaṁ cakṣurjyotiśśāstramakalmaṣam || 13 ||

विनैतदखिलं श्रौतस्मार्तं कर्म न सिद्धयति।

तस्माज्जगद्धितायोदं ब्रह्मणा रचितं पुरा॥ १४॥

अत एव द्द्विजैरेतदध्योतव्यं प्रयत्नतः। इति।

vinaitadakhilaṁ śrautasmārtaṁ karma na siddhayati |

tasmājjagaddhitāyodaṁ brahmaṇā racitaṁ purā || 14||

ata eva ddvijairetadadhyotavyaṁ prayatnataḥ | iti|

Mudrac Narada reče:

Astrologija (Šasta o Svjetlosti), čisto oko Veda, bez imalo tame (Akalmašam), ima tri branše, i to (1) Siddhanta, (2) Samhita i (3) Hora. Bez učenja (ili vođstva od strane) ovih nauka, akcije na osnovu Šrutija i Smritija neće dati plodove. Iz ovog razloga, Gospod Brahma je u drevna vremena pokazao ovu nauku o astrologiji za dobrobit Univerzuma. Stoga, Brahmini treba da ulažu napore da shvate ovu nauku. To je kraj Naradinog izlaganja.

 

Parāśara

गणितेषु प्रवीणो यः शब्दशास्त्रे कृतश्रमः।

न्यायविद्‌ बुद्धिमान्‌ देशदिक्कालज्ञो जितेन्द्रियः॥ ३९॥

gaṇiteṣu pravīṇo yaḥ śabdaśāstre kṛtaśramaḥ |

nyāyavid buddhimān deśadikkālajño jitendriyaḥ || 39||

ऊहापोहपटुर्होरास्कन्धश्रवणसम्मतः।

मैत्रेय सत्यतां यादि तस्य वाक्यं न संशयः॥ ४०॥

ūhāpohapaṭurhorāskandhaśravaṇasammataḥ |

maitreya satyatāṁ yādi tasya vākyaṁ na saṁśayaḥ || 40||

39-40. Kvalfikacije za plodonosne Predikcije: O Maitreja, riječi onog koji je stekao vještinu u matematici, onog koji je uložio marljive napore po pitanju Gramatike, Onog koji posjeduje znanje o pravdi, onog koji je inteligentan, onog koji ima znanje o geografiji, svemiru i vremenu, onog koji je pobijedio svoja čula, onog koji je vješt u logici (u procjeni), i onog koji je povoljan za Đotiš, će biti bez sumnje istinit. (poglavlje 27 – BPHS)

 Kašjapa

उक्तञ्च कश्यपेन –

uktañca kaśyapena –

राशिभेदे खेटयोनी  वियोनिजन्मलक्षणम्।

निषेक-जननं पुंसामरिष्टे भङ्गलक्षणम्॥१७॥

rāśibhede kheṭayonī  viyonijanmalakṣaṇam |

niṣeka-jananaṁ puṁsāmariṣṭe bhaṅgalakṣaṇam ||17||

आयुर्दयो दशभेदो ज्ञेया चान्तर्दशा तथा।

अष्टवगैः कर्मजीवै राजयोगाश्च नाभसः॥१८॥

āyurdayo daśabhedo jñeyā cāntardaśā tathā |

aṣṭavagaiḥ karmajīvai rājayogāśca nābhasaḥ ||18||

चन्द्रयोगा द्विग्रहाद्याः प्रव्रज्यायोगसंभवाः।

राशिशीलं दृफलं ग्रहभावफलं ततः॥१९॥

candrayogā dvigrahādyāḥ pravrajyāyogasaṁbhavāḥ |

rāśiśīlaṁ dṛphalaṁ grahabhāvaphalaṁ tataḥ ||19||

आश्रयाख्यश्च् ये योगाः संकीर्णसंभवाः।

स्त्रीजातकं नष्टयोगां निर्यणं नष्टजातकम्॥२०॥

द्रेष्काणदिफलं सर्वं होरास्कन्धस्य संभवः इति।

āśrayākhyaśc ye yogāḥ saṁkīrṇasaṁbhavāḥ |

strījātakaṁ naṣṭayogāṁ niryaṇaṁ naṣṭajātakam ||20||

dreṣkāṇadiphalaṁ sarvaṁ horāskandhasya saṁbhavaḥ iti |

U grani Hore, sledeće stvari se dešavaju (koje su date po redosledu). Zodijački znaci, planete, problemi na rođenju, oplođenje, rođenje, planetarna zla na rođenju, poništavanje takvih problema, dužina života, različite vrste glavnih i pod perioda (usmjerenih uticaja), Aštaka Varga, izdržavanje, kombinacije za kraljevski status, Nabhasa joge (konstantno postojane kombinacije u odnosu na ostale), lunarne joge, efekti dvije ili više planeta u konjukciji, kombinacije za asketizam, priroda znakova, efekti planetarnih aspekata, efekti planetarnih pozicija u različitim bhavama, Asraja joge, ženski horoskop, kombinacije za neplodnost, smrt, izgubljeni horoskop, efekti dekanata, itd. Sve ovo je izvedeno iz Hore.

 

Vašištha

उक्तञ्च वशिष्ठेन –

uktañca vaśiṣṭhena –

अध्येतव्यं ब्राह्मणैरेव तस्माज्ज्योतिश्शास्त्र पुण्यमेद् हस्यम्।

adhyetavyaṁ brāhmaṇaireva tasmājjyotiśśāstra puṇyamed hasyam |

एतद्बुध्वा सम्यगाप्नोति यस्मादर्थ धर्म मोक्षमग्रयं यशश्च॥२१॥

etadbudhvā samyagāpnoti yasmādartha dharma mokṣamagrayaṁ yaśaśca ||21||

Prema Vašišthi, jedino Brahmin ima pravo da proučava nauku o astrologiji, koja je sveta i misteriozna. Posle uspješnog proučavanje ove nauke, Brahmin će dobiti bogatstvo, religiozne zasluge, visoki rang slave i oslobođenje.

 

Svami Šri Juktešvar Giri

Dijete je rođeno tog i tog dana i tog i tog sata, kada su nebeski zraci u matematičkoj harmoniji sa njegovom ličnom karmom. Horoskop je portret izazova, otkriva njegovu nepromjenjivu prošlost i moguće buduće rezultate. Poruka, snažno poslata preko nebesa u momentu rođenja ne služi da naglasi sudbinu, već da probudi našu želju za akcijom. –

 

Mahariši Maheš Yogi

Jyotish je precizna disciplina Vedske nauke. To je nauka i tehnologija svjesnosti i komandni autoritet nad čitavim opsegom sveširućeg Univerzuma. Njegov doprinos je Prosvjetljenje, samodovoljnost, nepobjedivost i sve mogućnosti u životu bilo koje individue ili bilo koje nacije.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.